Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Filozofická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: nám. Jana Palacha 1/2,
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 38
  Obec: Praha
  Internetová adresa: https://prijimacky.ff.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Renata Haklová
  Telefon: +420221619333
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: 4 Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 4.1 Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“) je pro přijímací řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 stanovena následovně: a) 880 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu umožňujícímu samostatné i sdružené studium, b) 440 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu umožňujícímu pouze sdružené studium – je třeba podat nejméně dvě přihlášky. 4.2 Za každou přihlášku je nutné poplatek uhradit samostatně. 4.4 Poplatek je možné uhradit on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty UK. 4.5 Stav přijetí, zpracování a úhrady poplatku může uchazeč sledovat ve svém účtu v informačním systému. 4.6 Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. 4.7 Uchazeč v tíživé sociální situaci může za stanovených podmínek podat přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově zdarma (více informací zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 13. 01. 2024
  Informace o přijímacím řízení: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění; Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění; opatřením rektora č. 13/2023 Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025, v platném znění, a na něj navazujícím opatřením děkana (bude vydáno); opatřením děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024¬¬/2025: bakalářské a magisterské studium. 1.2 Tyto Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025: bakalářské a magisterské studium (dále jen „PPŘ“ nebo „tyto podmínky“) stanovují podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských a v magisterských studijních programech, které navazují na bakalářský studijní program (dále jen “bakalářské a magisterské studijní programy”). 1.3 Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, přičemž ale u některých studijních programů mohou být Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy stanoveny podmínky týkající se příbuznosti absolvovaných bakalářských studijních programů. 1.4 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (dále “Filozofická fakulta UK” nebo “fakulta”) dále stanovuje další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání. Ty fakulta ověřuje přijímací zkouškou. 1.5 Kromě toho u jednotlivých studijních programů fakulta stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky (dále „předpokládaný počet přijímaných”). Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. 1.6 Tyto podmínky sestávají z obecných podmínek společných pro přijímací řízení pro všechny studijní programy a z odborných požadavků pro jednotlivé studijní programy, jež stanovují podobu přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další podmínky zvlášť pro každý studijní program. V odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy je dále uvedeno, zda je studijní program uskutečňován jako tzv. samostatný studijní program, tzv. sdružený studijní program, studijní program bez specializace či se specializací a v případě studijních programů se specializací, zda si uchazeč specializaci volí v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu), nebo k volbě dojde až v průběhu studia. 2 STUDIJNÍ PROGRAMY 2.1 Většinu studijních programů uskutečňovaných Filozofickou fakultou UK lze studovat jako samostatné studium (tj. jeden studijní program) či sdružené studium (tj. dva studijní programy, přičemž jeden je hlavní/maior a druhý přidružený/minor), vybrané studijní programy pak lze studovat pouze samostatně nebo pouze sdruženě. Pro některé studijní programy existuje zároveň i možnost tzv. dvouspecializačního studia – kombinace dvou specializací téhož studijního programu (viz odborné požadavky pro jednotlivé studijní programy). 2.2 Studijní programy s možností sdruženého studia lze mezi sebou v rámci celé fakulty sdružovat libovolně, a to v rámci těchto množin: a) bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání, b) ostatní bakalářské studijní programy, c) magisterské studijní programy učitelství, d) ostatní magisterské studijní programy. Případná omezení pro sdružování studijních programů jsou uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 2.3 V rámci mezifakultních dohod mezi Filozofickou fakultou UK a některými dalšími fakultami Univerzity Karlovy lze vybrané studijní programy studovat na dvou fakultách zároveň. 5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 5.1 Popis přijímací zkoušky 5.1.1 Přijímací zkouška může být jednokolová nebo dvoukolová. Každé kolo se může skládat z jedné nebo více částí, jednotlivé části mohou mít různou formu, a to písemnou (test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami, esej, analýza apod.) nebo ústní. Má-li přijímací zkouška více částí či kol, je nutné, aby se uchazeč, který uspěl v prvním kole (a absolvoval všechny jeho části), zúčastnil i druhého kola (případně všech jeho částí) (pokud není dle odst. 5.5 PPŘ upuštěno od přijímací zkoušky nebo její části). Podoba přijímací zkoušky a případné další podmínky jsou stanoveny v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 5.1.2 Přijímací zkoušky probíhají výhradně prezenčně, pokud není v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. 5.1.3 U studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině, není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. Uchazeč se může při zkoušce vyjadřovat rovněž slovensky (ústně i písemně), není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. U studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce se zkouška koná v daném jazyce, není-li v odborných požadavcích jednotlivých studijních programů uvedeno jinak. 5.1.4 Součástí odborných požadavků některých studijních programů je test obecných studijních předpokladů. Uchazeč, který se hlásí na více studijních programů, u kterých přijímací zkouška tento test zahrnuje, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny relevantní studijní programy. 5.1.5 Uchazeč, který se hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu (tj. na každou formu studia zaslal samostatnou přihlášku), vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. 5.1.6 Uchazeč, který se hlásí na studijní programy, u nichž je v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno, že celá přijímací zkouška či její část je shodná či totožná, skládá tuto zkoušku či její část pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny tyto studijní programy. 5.1.7 V průběhu přijímací zkoušky je každý uchazeč povinen dodržovat pravidla stanovená v opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.1 PPŘ. 5.2 Pozvánka na přijímací zkoušku 5.2.1 Uchazeč je k přijímací zkoušce zván elektronickou pozvánkou odeslanou Filozofickou fakultou UK prostřednictvím informačního systému. Uchazeč je povinen si pozvánku zkontrolovat a při prezenci k příslušné části zkoušky se prokázat její tištěnou nebo elektronickou verzí na vlastním zařízení. Při prezenci je uchazeč dále povinen prokázat se platným dokladem totožnosti (tj. veřejnou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z níž je patrná i podoba uchazeče). Pokud uchazeč svou totožnost řádně neprokáže, nemůže přijímací zkoušku vykonat. 5.2.2 Elektronickou pozvánku uchazeči fakulta zašle nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky, v případě dvoukolové přijímací zkoušky 30 dní před konáním prvního kola. V případě pozvánky na náhradní termín přijímací zkoušky lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 5.3 Termíny přijímacích zkoušek 5.3.1 Všechny části přijímací zkoušky na jeden studijní program se mohou konat v jednom dni nebo ve dvou dnech. 5.3.2 Termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce jsou stanoveny na období od 11. 5. 2024 do 14. 6. 2024, přičemž v období od 11. 5. 2024 do 31. 5. 2024 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o víkendech. Pro bakalářské a magisterské studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 31. 3. 2024, budou termíny přijímacích zkoušek stanoveny samostatně. 5.3.3 Termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce jsou stanoveny na období od 1. 4. 2024 do 14. 6. 2024. 5.4 Náhradní termín přijímacích zkoušek 5.4.1 Děkan stanoví pro konání přijímací zkoušky alespoň jeden náhradní termín; ten musí být stanoven nejméně za pět dní a nejpozději za 40 dní po konání řádného termínu. Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro většinu studijních programů jsou stanoveny na období od 17. 6. 2024 do 21. 6. 2024, pro písemné zkoušky (1. kolo) bakalářských studijních programů Andragogika a Psychologie jsou stanoveny na období od 3. 6. 2024 do 14. 6. 2024. 5.4.2 Děkan může uchazeči povolit konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, pokud se přijímací zkoušky v řádném termínu nemůže uchazeč zúčastnit ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. 5.4.3 Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti). Na každý studijní program, na který chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, je nezbytné podat samostatnou žádost, a to i v případě, že obsah přijímací zkoušky nebo některé její části je totožný nebo má stejnou platnost. 5.4.4 O náhradní termín lze požádat nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O náhradní termín druhého kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat až v případě postupu do druhého kola. 5.4.5 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. 5.4.6 V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a v období tří dnů před přijímací zkouškou nebo v období kalendářního týdne následujícího po ní koná uchazeč maturitní zkoušku, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. 5.4.7 Ostatní žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že se náhradní termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé studijní programy nebudou překrývat. Další náhradní termín se nepřipouští. 5.4.8 Je-li žádost o náhradní termín přijímací zkoušky nebo její části neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 5.4.9 O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky a uchazeč obdrží novou pozvánku k přijímací zkoušce. V případě zamítnutí žádosti bude uchazeči prostřednictvím informačního systému sdělen důvod zamítnutí, v platnosti pak zůstává pozvánka s původním termínem zkoušky. 5.5 Upuštění od přijímací zkoušky 5.5.1 Děkan může na základě žádosti uchazeče rozhodnout o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části; a to pouze v případě, že je tato možnost výslovně uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy, a výhradně u těch uchazečů, kteří prokáží splnění podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky nebo její části. 5.5.2 Žádost o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti). Spolu s žádostí se podávají povinné přílohy. Lhůta pro podání žádosti a specifikace povinných příloh je pro každý studijní program stanovena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. Veškeré žádosti podané pro daný studijní program budou vyřizovány až po uplynutí této lhůty. Stav vyřízení žádosti lze sledovat v aplikaci přihlášky vždy u konkrétní žádosti. Pokud je upuštěno od celé přijímací zkoušky, získává za ni uchazeč plný počet bodů (tj. 100 bodů); pokud je upuštěno od jednoho kola dvoukolové přijímací zkoušky, získává za něj uchazeč plný počet bodů odpovídající jednomu kolu přijímací zkoušky (tj. 50 bodů). 5.5.3 Je-li žádost o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 5.5.4 Pokud není žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v elektronické pozvánce zaslané uchazeči fakultou prostřednictvím informačního systému. 5.5.5 V případě, kdy je počet přihlášených uchazečů na konkrétní studijní program menší než předpokládaný počet přijímaných stanovený v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy, může děkan upustit od ověřování určitých znalostí a schopností přijímací zkouškou a rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splní ostatní podmínky přijetí ke studiu (tj. doloží požadovaný doklad o předchozím vzdělání a v případě studijních programů neumožňujících samostatné studium splní podmínky pro přijetí na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program). 5.6 Modifikace přijímací zkoušky 5.6.1 Z důvodu specifických potřeb vycházejících ze zdravotního stavu může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. 5.6.2 O modifikaci přijímací zkoušky se žádá prostřednictvím informačního systému spolu s přihláškou ke studiu (v části přihlášky nazvané Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění). Uchazeč musí k přihlášce zároveň přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.) specifikované zde. Žádost o modifikaci včetně příloh lze podat nejpozději do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek pro daný studijní program (odst. 3.2 PPŘ). 5.6.3 Je-li žádost o modifikaci přijímací zkoušky neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 5.7 Distanční ústní přijímací zkouška 5.7.1 V případě, že se uchazeč nemůže zúčastnit prezenční ústní přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (studium nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažné zdravotní důvody apod.), může děkan na základě žádosti uchazeče povolit konání této zkoušky formou videokonference, a to pouze u těch studijních programů, které to mají stanoveno v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 5.7.2 Distanční ústní přijímací zkouška musí proběhnout v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.1 PPŘ. 5.7.3 Žádost o distanční ústní přijímací zkoušku se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti), a to nejpozději 22. 5. 2024. 5.7.4 Je-li žádost neúplná, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 6 BODOVÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 6.1 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů; v každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. 6.2 Do druhého kola dvoukolové přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří v prvním kole získali nejméně 25 bodů, přičemž u některých studijních programů dosažení alespoň 25 bodů nemusí být jediným kritériem pro postup do druhého kola; v takových případech jsou přesná kritéria uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 6.3 U přijímací zkoušky uspějí ti uchazeči, kteří u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky na daný studijní program dosáhnou minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístí v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro tento studijní program (čl. 11 PPŘ), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. 6.4 Do předpokládaného počtu přijímaných se u studijních programů neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program. 6.5 Ke studiu studijního programu neumožňujícímu samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či specializace, příp. na kombinaci dvou specializací téhož programu (tzv. dvouspecializační studium). 6.6 Bodová hodnocení přijímacích zkoušek jsou průběžně zveřejňována v informačním systému (oddíl Průběh PŘ). Uchazečům je odeslán informační e-mail vždy bezprostředně po zveřejnění dílčích bodových výsledků. 6.7 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou v informačním systému (oddíl Průběh PŘ) zveřejněny nejpozději 28. 6. 2024. 6.8 Uchazeči, kteří se hlásili ke studiu uskutečňovanému v rámci mezifakultních dohod mezi Filozofickou fakultou UK a některými fakultami Univerzity Karlovy (odst. 2.3 PPŘ)., u přijímací zkoušky uspějí v případě, že u přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UK dosáhnou minimálně 50 bodů a zároveň splní další podmínky přijímacího řízení “kmenové” fakulty (včetně předpokládaného počtu přijímaných, je-li stanoven). 6.9 Po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek v informačním systému oznámí Filozofická fakulta UK uchazečům, kteří u přijímací zkoušky uspěli, jak, kdy a kam mají doručit doklad o předchozím vzdělání, aby byly splněny všechny podmínky pro přijetí ke studiu (odst. 1.3 PPŘ). Uchazeč, který úspěšně splní všechny podmínky pro přijetí ke studiu, obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. 6.10 Uchazečům, kteří u přijímací zkoušky neuspějí, rozešle Filozofická fakulta UK po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek (odst. 6.7 PPŘ) poštou nebo datovou schránkou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 6.11 Fakulta uchazečům ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. 7 PŘIJETÍ KE STUDIU 7.1 O přijetí ke studiu rozhoduje děkan Filozofické fakulty UK. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu (tj. od ověření všech podmínek pro přijetí ke studiu). 7.2 Přijat ke studiu je uchazeč, který splnil všechny podmínky včetně doložení předchozího vzdělání. 7.3 U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání maturitní vysvědčení (odst. 1.3 PPŘ). Způsob doložení bude upřesněn v informačním systému po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek. 7.4 Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o středoškolském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). 7.5 Místo tohoto potvrzení může uchazeč, který střední školu absolvoval na zahraniční škole, požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově. Žádost o toto posouzení fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK a pouze pro daný akademický rok. 7.6 U magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání diplom dokládající absolvování bakalářského studia nebo diplom dokládající absolvování jiného magisterského studia (odst. 1.3 PPŘ). Způsob doložení bude upřesněn v informačním systému po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek. 7.7 Uchazeči, kteří požadované předchozí vzdělávání absolvovali na některé z fakult Univerzity Karlovy, toto vzdělávání dokládají potvrzením o absolvovaném studiu, které si vygenerovali z informačního systému Univerzity Karlovy. 7.8 Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). 7.9 Místo tohoto potvrzení může uchazeč, který absolvoval bakalářské nebo magisterské studium na zahraniční vysoké škole, požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově. Žádost o toto posouzení fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK a pouze pro daný akademický rok. 8 NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ 8.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2025/2026. 9 ODVOLÁNÍ A ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 9.1 Uchazeči mohou proti rozhodnutí děkana podat odvolání. 9.2 Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči. 9.3 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o studium, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči nezapíšou do studia. 10 DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10.1 V případě, že se po uplynutí období pro podávání přihlášek do přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě UK (odst. 3.2 PPŘ) nepřihlásí dostatečné množství uchazečů, může děkan fakulty rozhodnout o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení. 10.2 Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s podmínkami přijímacího řízení na příslušný akademický rok s výjimkou stanovených termínů (odst. 3.2 PPŘ) a předpokládaného počtu přijímaných (čl. 11 PPŘ). 10.3 V dodatečném přijímacím řízení si uchazeč může podat přihlášky i na studijní programy, na které se hlásil v přijímacím řízení, do něhož se přihlášky podávaly v obdobích stanovených odst. 3.2 PPŘ. 10.4 Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu studijního programu, který umožňuje sdružené studium, do kterého se přihlášky podávaly ve lhůtách stanovených odst. 3.2 PPŘ, a následně v dodatečném přijímacím řízení uspěje u jiného studijního programu, který umožňuje sdružené studium, nelze při zápisu do studia tyto studijní programy zkombinovat a zapsat se do společného sdruženého studia těchto dvou studijních programů.
  Náležitosti přihlášky: 3 Přihláška ke studiu 3.1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu se jedná. 3.2 Období pro podávání přihlášek ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 je stanoveno pro bakalářské studijní programy od 30. 9. 2023 do 29. 2. 2024 a pro magisterské studijní programy od 30. 9. 2023 do 31. 3. 2024. Pro bakalářské a magisterské studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 30. 9. 2023, budou období pro podávání přihlášek stanovena samostatně. 3.3 Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (dále jen „informační systém“). Registrací do informačního systému si uchazeč zároveň zakládá účet, který po celou dobu přijímacího řízení slouží jako prostředí pro komunikaci mezi uchazečem a fakultou. Uchazeč může v informačním systému sledovat uložení přihlášky, pozvánku na přijímací zkoušku, bodové výsledky jednotlivých kol, celkový bodový výsledek a konečný výsledek přijímací zkoušky. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou. 3.4 Přihlášku je nutné v informačním systému odeslat a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek pro dané studijní programy (odst. 3.2 PPŘ a opatření děkana Filozofické fakulty UK Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2025/2026). 3.5 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může každý uchazeč podat libovolný počet přihlášek. 3.6 Na každý zvolený studijní program, příp. specializaci, pro niž jsou v článku 11 těchto podmínek samostatně vypsány odborné požadavky, podává uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu více studijních programů (příp. specializací), u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program či programy (příp. specializace, neuvádějí-li se specializace závazně v přihlášce ke studiu) bude studovat. 3.7 Pokud se uchazeč hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, podává samostatnou přihlášku na každou formu studia. 3.8 Hlásí-li se uchazeč na studijní program, který není možno dle článku 11 PPŘ studovat v samostatném studiu, musí zároveň podat alespoň jednu další přihlášku na studijní program umožňující sdružené studium s tímto studijním programem (příp. specializací). 3.9 Na studijní programy realizované v rámci mezifakultních dohod mezi Filozofickou fakultou UK a některými dalšími fakultami Univerzity Karlovy se přihláška ke studiu nepodává na Filozofické fakultě UK, ale na té fakultě, která je pro toto studium fakultou „kmenovou “. Přijímací zkouška probíhá na Filozofické fakultě UK, ostatní části přijímacího řízení (ověřování předchozího vzdělání, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu atd.) jsou v kompetenci “kmenové“ fakulty. 3.10 Platná je pouze řádně vyplněná a odeslaná přihláška, u níž zároveň došlo k uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (čl. 4 PPŘ). 3.11 Není-li přihláška řádně vyplněna, nelze ji v informačním systému odeslat. Není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výzvy jsou zasílány pouze prostřednictvím informačního systému. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, je přijímací řízení zastaveno. 3.12 Údaje v přihlášce lze měnit v informačním systému (oddíl Žádosti). Studijní program a typ studia a jeho formu lze měnit do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek ke studiu daného studijního programu (odst. 3.2 PPŘ). O opravu osobních údajů může uchazeč požádat kdykoliv. 3.13 K přihlášce se nepřikládají doklady o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). K doložení těchto dokladů bude vyzván pouze ten uchazeč, který uspěje u příjímací zkoušky (v době před konáním přijímací zkoušky ani během ní nemusí uchazeč doklad o dosaženém vzdělání vlastnit ani ho nikomu předkládat). Jiné materiály (životopis, seznam četby, písemná práce apod.) se předkládají pouze v případě, že to výslovně vyžadují odborné požadavky pro daný studijní program, a to v termínu a způsobem stanoveným v příslušných odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 3.14 U studijních programů umožňujících samostatné i sdružené studium se v přihlášce neuvádí, zda uchazeč zamýšlí daný studijní program studovat samostatně, nebo sdruženě. Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu více studijních programů umožňujících sdružené studium, u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program nebo kterou kombinaci studijních programů bude studovat a který studijní program bude v případě sdruženého studia studovat jako hlavní (maior) a který jako přidružený (minor). Stejně tak uvede, které dvě specializace téhož studijního programu chce studovat v případě tzv. dvouspecializačního studia. 3.15 Studium lze sdružovat i sekundárně, tzn. kombinovat studijní program, do kterého byl uchazeč přijat ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025, se studiem, ve kterém byl uchazeč v roce 2023/2024 studentem 1. ročníku. Byl-li uchazeč v roce 2023/2024 zapsán jako student v samostatném studiu studijního programu umožňujícího sdružené studium a uspěje-li v přijímacím řízení pro studium začínající rokem 2024/2025 v jiném studijním programu umožňujícím sdružené studium, u zápisu do 2. ročníku původního studijního programu může požádat o rozšíření stávajícího samostatného studia na sdružené studium, přičemž z původního studijního programu se stane maior a z nového studijního programu minor. Byl-li uchazeč v roce 2023/2024 zapsán jako student ve sdruženém studiu (tj. studiu kombinujícímu dva studijní programy, maior a minor) a uspěje-li v přijímacím řízení pro studium začínající rokem 2024/2025 v jiném studijním programu umožňujícím sdružené studium, u zápisu do 2. ročníku původního studijního programu může požádat o ukončení studia stávajícího minoru a jeho nahrazení novým studijním programem minor. Původní maior mu stále zůstává.
  Kontaktní osoba: Mgr. Sára Barcuchová
  Telefon: +420221619301
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: 4 Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 4.1 Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“) je pro přijímací řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 stanovena následovně: a) 880 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu umožňujícímu samostatné i sdružené studium, b) 440 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu umožňujícímu pouze sdružené studium – je třeba podat nejméně dvě přihlášky, c) 1 200 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu uskutečňovaného v cizím jazyce. 4.2 Za každou přihlášku je nutné poplatek uhradit samostatně. 4.4 Poplatek je možné uhradit on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty UK. 4.5 Stav přijetí, zpracování a úhrady poplatku může uchazeč sledovat ve svém účtu v informačním systému. 4.6 Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. 4.7 Uchazeč v tíživé sociální situaci může za stanovených podmínek podat přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově zdarma (více informací zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 13. 01. 2024
  Informace o přijímacím řízení: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění; Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění; opatřením rektora č. 13/2023 Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025, v platném znění, a na něj navazujícím opatřením děkana (bude vydáno); opatřením děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024¬¬/2025: bakalářské a magisterské studium. 1.2 Tyto Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025: bakalářské a magisterské studium (dále jen „PPŘ“ nebo „tyto podmínky“) stanovují podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských a v magisterských studijních programech, které navazují na bakalářský studijní program (dále jen “bakalářské a magisterské studijní programy”). 1.3 Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, přičemž ale u některých studijních programů mohou být Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy stanoveny podmínky týkající se příbuznosti absolvovaných bakalářských studijních programů. 1.4 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (dále “Filozofická fakulta UK” nebo “fakulta”) dále stanovuje další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání. Ty fakulta ověřuje přijímací zkouškou. 1.5 Kromě toho u jednotlivých studijních programů fakulta stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky (dále „předpokládaný počet přijímaných”). Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. 1.6 Tyto podmínky sestávají z obecných podmínek společných pro přijímací řízení pro všechny studijní programy a z odborných požadavků pro jednotlivé studijní programy, jež stanovují podobu přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další podmínky zvlášť pro každý studijní program. V odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy je dále uvedeno, zda je studijní program uskutečňován jako tzv. samostatný studijní program, tzv. sdružený studijní program, studijní program bez specializace či se specializací a v případě studijních programů se specializací, zda si uchazeč specializaci volí v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu), nebo k volbě dojde až v průběhu studia. 2 STUDIJNÍ PROGRAMY 2.1 Většinu studijních programů uskutečňovaných Filozofickou fakultou UK lze studovat jako samostatné studium (tj. jeden studijní program) či sdružené studium (tj. dva studijní programy, přičemž jeden je hlavní/maior a druhý přidružený/minor), vybrané studijní programy pak lze studovat pouze samostatně nebo pouze sdruženě. Pro některé studijní programy existuje zároveň i možnost tzv. dvouspecializačního studia – kombinace dvou specializací téhož studijního programu (viz odborné požadavky pro jednotlivé studijní programy). 2.2 Studijní programy s možností sdruženého studia lze mezi sebou v rámci celé fakulty sdružovat libovolně, a to v rámci těchto množin: a) bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání, b) ostatní bakalářské studijní programy, c) magisterské studijní programy učitelství, d) ostatní magisterské studijní programy. Případná omezení pro sdružování studijních programů jsou uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 2.3 V rámci mezifakultních dohod mezi Filozofickou fakultou UK a některými dalšími fakultami Univerzity Karlovy lze vybrané studijní programy studovat na dvou fakultách zároveň. 5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 5.1 Popis přijímací zkoušky 5.1.1 Přijímací zkouška může být jednokolová nebo dvoukolová. Každé kolo se může skládat z jedné nebo více částí, jednotlivé části mohou mít různou formu, a to písemnou (test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami, esej, analýza apod.) nebo ústní. Má-li přijímací zkouška více částí či kol, je nutné, aby se uchazeč, který uspěl v prvním kole (a absolvoval všechny jeho části), zúčastnil i druhého kola (případně všech jeho částí) (pokud není dle odst. 5.5 PPŘ upuštěno od přijímací zkoušky nebo její části). Podoba přijímací zkoušky a případné další podmínky jsou stanoveny v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 5.1.2 Přijímací zkoušky probíhají výhradně prezenčně, pokud není v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. 5.1.3 U studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině, není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. Uchazeč se může při zkoušce vyjadřovat rovněž slovensky (ústně i písemně), není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. U studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce se zkouška koná v daném jazyce, není-li v odborných požadavcích jednotlivých studijních programů uvedeno jinak. 5.1.4 Součástí odborných požadavků některých studijních programů je test obecných studijních předpokladů. Uchazeč, který se hlásí na více studijních programů, u kterých přijímací zkouška tento test zahrnuje, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny relevantní studijní programy. 5.1.5 Uchazeč, který se hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu (tj. na každou formu studia zaslal samostatnou přihlášku), vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. 5.1.6 Uchazeč, který se hlásí na studijní programy, u nichž je v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno, že celá přijímací zkouška či její část je shodná či totožná, skládá tuto zkoušku či její část pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny tyto studijní programy. 5.1.7 V průběhu přijímací zkoušky je každý uchazeč povinen dodržovat pravidla stanovená v opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.1 PPŘ. 5.2 Pozvánka na přijímací zkoušku 5.2.1 Uchazeč je k přijímací zkoušce zván elektronickou pozvánkou odeslanou Filozofickou fakultou UK prostřednictvím informačního systému. Uchazeč je povinen si pozvánku zkontrolovat a při prezenci k příslušné části zkoušky se prokázat její tištěnou nebo elektronickou verzí na vlastním zařízení. Při prezenci je uchazeč dále povinen prokázat se platným dokladem totožnosti (tj. veřejnou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z níž je patrná i podoba uchazeče). Pokud uchazeč svou totožnost řádně neprokáže, nemůže přijímací zkoušku vykonat. 5.2.2 Elektronickou pozvánku uchazeči fakulta zašle nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky, v případě dvoukolové přijímací zkoušky 30 dní před konáním prvního kola. V případě pozvánky na náhradní termín přijímací zkoušky lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 5.3 Termíny přijímacích zkoušek 5.3.1 Všechny části přijímací zkoušky na jeden studijní program se mohou konat v jednom dni nebo ve dvou dnech. 5.3.2 Termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce jsou stanoveny na období od 11. 5. 2024 do 14. 6. 2024, přičemž v období od 11. 5. 2024 do 31. 5. 2024 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o víkendech. Pro bakalářské a magisterské studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 31. 3. 2024, budou termíny přijímacích zkoušek stanoveny samostatně. 5.3.3 Termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce jsou stanoveny na období od 1. 4. 2024 do 14. 6. 2024. 5.4 Náhradní termín přijímacích zkoušek 5.4.1 Děkan stanoví pro konání přijímací zkoušky alespoň jeden náhradní termín; ten musí být stanoven nejméně za pět dní a nejpozději za 40 dní po konání řádného termínu. Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro většinu studijních programů jsou stanoveny na období od 17. 6. 2024 do 21. 6. 2024, pro písemné zkoušky (1. kolo) bakalářských studijních programů Andragogika a Psychologie jsou stanoveny na období od 3. 6. 2024 do 14. 6. 2024. 5.4.2 Děkan může uchazeči povolit konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, pokud se přijímací zkoušky v řádném termínu nemůže uchazeč zúčastnit ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. 5.4.3 Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti). Na každý studijní program, na který chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, je nezbytné podat samostatnou žádost, a to i v případě, že obsah přijímací zkoušky nebo některé její části je totožný nebo má stejnou platnost. 5.4.4 O náhradní termín lze požádat nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O náhradní termín druhého kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat až v případě postupu do druhého kola. 5.4.5 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. 5.4.6 V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a v období tří dnů před přijímací zkouškou nebo v období kalendářního týdne následujícího po ní koná uchazeč maturitní zkoušku, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. 5.4.7 Ostatní žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že se náhradní termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé studijní programy nebudou překrývat. Další náhradní termín se nepřipouští. 5.4.8 Je-li žádost o náhradní termín přijímací zkoušky nebo její části neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 5.4.9 O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky a uchazeč obdrží novou pozvánku k přijímací zkoušce. V případě zamítnutí žádosti bude uchazeči prostřednictvím informačního systému sdělen důvod zamítnutí, v platnosti pak zůstává pozvánka s původním termínem zkoušky. 5.5 Upuštění od přijímací zkoušky 5.5.1 Děkan může na základě žádosti uchazeče rozhodnout o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části; a to pouze v případě, že je tato možnost výslovně uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy, a výhradně u těch uchazečů, kteří prokáží splnění podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky nebo její části. 5.5.2 Žádost o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti). Spolu s žádostí se podávají povinné přílohy. Lhůta pro podání žádosti a specifikace povinných příloh je pro každý studijní program stanovena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. Veškeré žádosti podané pro daný studijní program budou vyřizovány až po uplynutí této lhůty. Stav vyřízení žádosti lze sledovat v aplikaci přihlášky vždy u konkrétní žádosti. Pokud je upuštěno od celé přijímací zkoušky, získává za ni uchazeč plný počet bodů (tj. 100 bodů); pokud je upuštěno od jednoho kola dvoukolové přijímací zkoušky, získává za něj uchazeč plný počet bodů odpovídající jednomu kolu přijímací zkoušky (tj. 50 bodů). 5.5.3 Je-li žádost o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 5.5.4 Pokud není žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v elektronické pozvánce zaslané uchazeči fakultou prostřednictvím informačního systému. 5.5.5 V případě, kdy je počet přihlášených uchazečů na konkrétní studijní program menší než předpokládaný počet přijímaných stanovený v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy, může děkan upustit od ověřování určitých znalostí a schopností přijímací zkouškou a rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splní ostatní podmínky přijetí ke studiu (tj. doloží požadovaný doklad o předchozím vzdělání a v případě studijních programů neumožňujících samostatné studium splní podmínky pro přijetí na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program). 5.6 Modifikace přijímací zkoušky 5.6.1 Z důvodu specifických potřeb vycházejících ze zdravotního stavu může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. 5.6.2 O modifikaci přijímací zkoušky se žádá prostřednictvím informačního systému spolu s přihláškou ke studiu (v části přihlášky nazvané Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění). Uchazeč musí k přihlášce zároveň přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.) specifikované zde. Žádost o modifikaci včetně příloh lze podat nejpozději do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek pro daný studijní program (odst. 3.2 PPŘ). 5.6.3 Je-li žádost o modifikaci přijímací zkoušky neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 5.7 Distanční ústní přijímací zkouška 5.7.1 V případě, že se uchazeč nemůže zúčastnit prezenční ústní přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (studium nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažné zdravotní důvody apod.), může děkan na základě žádosti uchazeče povolit konání této zkoušky formou videokonference, a to pouze u těch studijních programů, které to mají stanoveno v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 5.7.2 Distanční ústní přijímací zkouška musí proběhnout v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.1 PPŘ. 5.7.3 Žádost o distanční ústní přijímací zkoušku se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti), a to nejpozději 22. 5. 2024. 5.7.4 Je-li žádost neúplná, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 6 BODOVÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 6.1 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů; v každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. 6.2 Do druhého kola dvoukolové přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří v prvním kole získali nejméně 25 bodů, přičemž u některých studijních programů dosažení alespoň 25 bodů nemusí být jediným kritériem pro postup do druhého kola; v takových případech jsou přesná kritéria uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 6.3 U přijímací zkoušky uspějí ti uchazeči, kteří u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky na daný studijní program dosáhnou minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístí v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro tento studijní program (čl. 11 PPŘ), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. 6.4 Do předpokládaného počtu přijímaných se u studijních programů neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program. 6.5 Ke studiu studijního programu neumožňujícímu samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či specializace, příp. na kombinaci dvou specializací téhož programu (tzv. dvouspecializační studium). 6.6 Bodová hodnocení přijímacích zkoušek jsou průběžně zveřejňována v informačním systému (oddíl Průběh PŘ). Uchazečům je odeslán informační e-mail vždy bezprostředně po zveřejnění dílčích bodových výsledků. 6.7 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou v informačním systému (oddíl Průběh PŘ) zveřejněny nejpozději 28. 6. 2024. 6.8 Uchazeči, kteří se hlásili ke studiu uskutečňovanému v rámci mezifakultních dohod mezi Filozofickou fakultou UK a některými fakultami Univerzity Karlovy (odst. 2.3 PPŘ)., u přijímací zkoušky uspějí v případě, že u přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UK dosáhnou minimálně 50 bodů a zároveň splní další podmínky přijímacího řízení “kmenové” fakulty (včetně předpokládaného počtu přijímaných, je-li stanoven). 6.9 Po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek v informačním systému oznámí Filozofická fakulta UK uchazečům, kteří u přijímací zkoušky uspěli, jak, kdy a kam mají doručit doklad o předchozím vzdělání, aby byly splněny všechny podmínky pro přijetí ke studiu (odst. 1.3 PPŘ). Uchazeč, který úspěšně splní všechny podmínky pro přijetí ke studiu, obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. 6.10 Uchazečům, kteří u přijímací zkoušky neuspějí, rozešle Filozofická fakulta UK po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek (odst. 6.7 PPŘ) poštou nebo datovou schránkou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 6.11 Fakulta uchazečům ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. 7 PŘIJETÍ KE STUDIU 7.1 O přijetí ke studiu rozhoduje děkan Filozofické fakulty UK. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu (tj. od ověření všech podmínek pro přijetí ke studiu). 7.2 Přijat ke studiu je uchazeč, který splnil všechny podmínky včetně doložení předchozího vzdělání. 7.3 U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání maturitní vysvědčení (odst. 1.3 PPŘ). Způsob doložení bude upřesněn v informačním systému po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek. 7.4 Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o středoškolském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). 7.5 Místo tohoto potvrzení může uchazeč, který střední školu absolvoval na zahraniční škole, požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově. Žádost o toto posouzení fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK a pouze pro daný akademický rok. 7.6 U magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání diplom dokládající absolvování bakalářského studia nebo diplom dokládající absolvování jiného magisterského studia (odst. 1.3 PPŘ). Způsob doložení bude upřesněn v informačním systému po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek. 7.7 Uchazeči, kteří požadované předchozí vzdělávání absolvovali na některé z fakult Univerzity Karlovy, toto vzdělávání dokládají potvrzením o absolvovaném studiu, které si vygenerovali z informačního systému Univerzity Karlovy. 7.8 Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). 7.9 Místo tohoto potvrzení může uchazeč, který absolvoval bakalářské nebo magisterské studium na zahraniční vysoké škole, požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově. Žádost o toto posouzení fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK a pouze pro daný akademický rok. 8 NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ 8.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2025/2026. 9 ODVOLÁNÍ A ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 9.1 Uchazeči mohou proti rozhodnutí děkana podat odvolání. 9.2 Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči. 9.3 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o studium, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči nezapíšou do studia. 10 DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10.1 V případě, že se po uplynutí období pro podávání přihlášek do přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě UK (odst. 3.2 PPŘ) nepřihlásí dostatečné množství uchazečů, může děkan fakulty rozhodnout o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení. 10.2 Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s podmínkami přijímacího řízení na příslušný akademický rok s výjimkou stanovených termínů (odst. 3.2 PPŘ) a předpokládaného počtu přijímaných (čl. 11 PPŘ). 10.3 V dodatečném přijímacím řízení si uchazeč může podat přihlášky i na studijní programy, na které se hlásil v přijímacím řízení, do něhož se přihlášky podávaly v obdobích stanovených odst. 3.2 PPŘ. 10.4 Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu studijního programu, který umožňuje sdružené studium, do kterého se přihlášky podávaly ve lhůtách stanovených odst. 3.2 PPŘ, a následně v dodatečném přijímacím řízení uspěje u jiného studijního programu, který umožňuje sdružené studium, nelze při zápisu do studia tyto studijní programy zkombinovat a zapsat se do společného sdruženého studia těchto dvou studijních programů.
  Náležitosti přihlášky: 3 Přihláška ke studiu 3.1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu se jedná. 3.2 Období pro podávání přihlášek ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 je stanoveno pro bakalářské studijní programy od 30. 9. 2023 do 29. 2. 2024 a pro magisterské studijní programy od 30. 9. 2023 do 31. 3. 2024. Pro bakalářské a magisterské studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 30. 9. 2023, budou období pro podávání přihlášek stanovena samostatně. 3.3 Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (dále jen „informační systém“). Registrací do informačního systému si uchazeč zároveň zakládá účet, který po celou dobu přijímacího řízení slouží jako prostředí pro komunikaci mezi uchazečem a fakultou. Uchazeč může v informačním systému sledovat uložení přihlášky, pozvánku na přijímací zkoušku, bodové výsledky jednotlivých kol, celkový bodový výsledek a konečný výsledek přijímací zkoušky. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou. 3.4 Přihlášku je nutné v informačním systému odeslat a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek pro dané studijní programy (odst. 3.2 PPŘ a opatření děkana Filozofické fakulty UK Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2025/2026). 3.5 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může každý uchazeč podat libovolný počet přihlášek. 3.6 Na každý zvolený studijní program, příp. specializaci, pro niž jsou v článku 11 těchto podmínek samostatně vypsány odborné požadavky, podává uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu více studijních programů (příp. specializací), u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program či programy (příp. specializace, neuvádějí-li se specializace závazně v přihlášce ke studiu) bude studovat. 3.7 Pokud se uchazeč hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, podává samostatnou přihlášku na každou formu studia. 3.8 Hlásí-li se uchazeč na studijní program, který není možno dle článku 11 PPŘ studovat v samostatném studiu, musí zároveň podat alespoň jednu další přihlášku na studijní program umožňující sdružené studium s tímto studijním programem (příp. specializací). 3.9 Na studijní programy realizované v rámci mezifakultních dohod mezi Filozofickou fakultou UK a některými dalšími fakultami Univerzity Karlovy se přihláška ke studiu nepodává na Filozofické fakultě UK, ale na té fakultě, která je pro toto studium fakultou „kmenovou “. Přijímací zkouška probíhá na Filozofické fakultě UK, ostatní části přijímacího řízení (ověřování předchozího vzdělání, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu atd.) jsou v kompetenci “kmenové“ fakulty. 3.10 Platná je pouze řádně vyplněná a odeslaná přihláška, u níž zároveň došlo k uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (čl. 4 PPŘ). 3.11 Není-li přihláška řádně vyplněna, nelze ji v informačním systému odeslat. Není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výzvy jsou zasílány pouze prostřednictvím informačního systému. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, je přijímací řízení zastaveno. 3.12 Údaje v přihlášce lze měnit v informačním systému (oddíl Žádosti). Studijní program a typ studia a jeho formu lze měnit do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek ke studiu daného studijního programu (odst. 3.2 PPŘ). O opravu osobních údajů může uchazeč požádat kdykoliv. 3.13 K přihlášce se nepřikládají doklady o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). K doložení těchto dokladů bude vyzván pouze ten uchazeč, který uspěje u příjímací zkoušky (v době před konáním přijímací zkoušky ani během ní nemusí uchazeč doklad o dosaženém vzdělání vlastnit ani ho nikomu předkládat). Jiné materiály (životopis, seznam četby, písemná práce apod.) se předkládají pouze v případě, že to výslovně vyžadují odborné požadavky pro daný studijní program, a to v termínu a způsobem stanoveným v příslušných odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 3.14 U studijních programů umožňujících samostatné i sdružené studium se v přihlášce neuvádí, zda uchazeč zamýšlí daný studijní program studovat samostatně, nebo sdruženě. Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu více studijních programů umožňujících sdružené studium, u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program nebo kterou kombinaci studijních programů bude studovat a který studijní program bude v případě sdruženého studia studovat jako hlavní (maior) a který jako přidružený (minor). Stejně tak uvede, které dvě specializace téhož studijního programu chce studovat v případě tzv. dvouspecializačního studia. 3.15 Studium lze sdružovat i sekundárně, tzn. kombinovat studijní program, do kterého byl uchazeč přijat ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025, se studiem, ve kterém byl uchazeč v roce 2023/2024 studentem 1. ročníku. Byl-li uchazeč v roce 2023/2024 zapsán jako student v samostatném studiu studijního programu umožňujícího sdružené studium a uspěje-li v přijímacím řízení pro studium začínající rokem 2024/2025 v jiném studijním programu umožňujícím sdružené studium, u zápisu do 2. ročníku původního studijního programu může požádat o rozšíření stávajícího samostatného studia na sdružené studium, přičemž z původního studijního programu se stane maior a z nového studijního programu minor. Byl-li uchazeč v roce 2023/2024 zapsán jako student ve sdruženém studiu (tj. studiu kombinujícímu dva studijní programy, maior a minor) a uspěje-li v přijímacím řízení pro studium začínající rokem 2024/2025 v jiném studijním programu umožňujícím sdružené studium, u zápisu do 2. ročníku původního studijního programu může požádat o ukončení studia stávajícího minoru a jeho nahrazení novým studijním programem minor. Původní maior mu stále zůstává.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: PhDr. Šárka Maun Kratinová
  Telefon: +420 221 619 300
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka:

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“) je pro přijímací řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 stanovena následovně: a) 780 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu uskutečňovaného v českém jazyce, b) 1 200 Kč za jednu přihlášku ke studiu programu uskutečňovaného v cizím jazyce. Za každou přihlášku je nutné poplatek uhradit samostatně. Poplatek je možné uhradit on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty UK. Stav přijetí, zpracování a úhrady poplatku může uchazeč sledovat ve svém účtu v informačním systému. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Studium programů uskutečňovaných v českém jazyce není zpoplatněno. Studium programů uskutečňovaných v cizích jazycích je zpoplatněno dle Přílohy 2 Statutu UK (https://cuni.cz/UK-146-version1-xi_priloha_c2_statutu_uz_oprava.pdf).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 14. 01. 2023
  Informace o přijímacím řízení: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění; Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění; opatřením rektora č. 13/2023 Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025, v platném znění, a na něj navazujícím opatřením děkana (bude vydáno); opatřením děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024¬¬/2025: doktorské studium. 1.2 Tyto Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025: doktorské studium (dále jen „PPŘ“ nebo „tyto podmínky“) stanovují podmínky pro přijímání ke studiu v doktorských studijních programech. 1.3 Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení magisterského studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu. 1.4 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (dále “Filozofická fakulta UK” nebo “fakulta”) dále stanovuje další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání. Ty fakulta ověřuje přijímací zkouškou. 1.5 Kromě toho u jednotlivých studijních programů fakulta stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky (dále „předpokládaný počet přijímaných”). Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. 1.6 Tyto podmínky sestávají z obecných podmínek společných pro přijímací řízení pro všechny studijní programy a z odborných požadavků pro jednotlivé studijní programy, jež stanovují podobu přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další podmínky zvlášť pro každý studijní program. 5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 5.1 Přijímací zkouška může být jednokolová nebo dvoukolová. Každé kolo se může skládat z jedné nebo více částí. Podoba přijímací zkoušky a případné další podmínky jsou stanoveny v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 5.2 Přijímací zkoušky probíhají obvykle prezenčně, pokud není v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. 5.3 U studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině, není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. Uchazeč se může při zkoušce vyjadřovat rovněž slovensky (ústně i písemně), není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy stanoveno jinak. U studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce se zkouška koná v daném jazyce, není-li v odborných požadavcích jednotlivých studijních programů uvedeno jinak. 5.4 Uchazeč, který se hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu (tj. na každou formu studia zaslal samostatnou přihlášku), vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. 5.5 V průběhu přijímací zkoušky je každý uchazeč povinen dodržovat pravidla stanovená v opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.1 PPŘ. 6 POZVÁNKA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU 6.1 Uchazeč je k přijímací zkoušce zván elektronickou pozvánkou odeslanou Filozofickou fakultou UK prostřednictvím informačního systému. Uchazeč je povinen si pozvánku zkontrolovat a při prezenci k příslušné části zkoušky se prokázat její tištěnou nebo elektronickou verzí na vlastním zařízení. Při prezenci je uchazeč dále povinen prokázat se platným dokladem totožnosti (tj. veřejnou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z níž je patrná i podoba uchazeče). Pokud uchazeč svou totožnost řádně neprokáže, nemůže přijímací zkoušku vykonat. 6.2 Elektronickou pozvánku uchazeči fakulta zašle nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky. V případě pozvánky na náhradní termín přijímací zkoušky lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. 7 TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 7.1 Termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v cizích jazycích jsou stanoveny na období od 21. 5. 2024 do 23. 5. 2024. 7.2 Termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce jsou stanoveny na období od 17. 6. 2024 do 19. 6. 2024. 7.3 Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 31. 3. 2024, budou termíny přijímacích zkoušek stanoveny samostatně. 8 NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 8.1 Děkan stanoví pro konání přijímací zkoušky alespoň jeden náhradní termín; ten musí být stanoven nejméně za pět dní a nejpozději za 40 dní po konání řádného termínu. 8.2 Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v cizích jazycích jsou stanoveny na 28. 5. 2024. a 29. 5. 2024. 8.3 Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce jsou stanoveny na 25. 6. 2024 a 26. 6. 2024. 8.4 Děkan může uchazeči povolit konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, pokud se přijímací zkoušky v řádném termínu nemůže uchazeč zúčastnit ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. 8.5 Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti). Na každý studijní program, na který chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, je nezbytné podat samostatnou žádost, a to i v případě, že obsah přijímací zkoušky nebo některé její části je totožný nebo má stejnou platnost. 8.6 O náhradní termín lze požádat nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O náhradní termín druhého kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat až v případě postupu do druhého kola. 8.7 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. 8.8 Ostatní žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že se náhradní termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé studijní programy nebudou překrývat. Další náhradní termín se nepřipouští. 8.9 Je-li žádost o náhradní termín přijímací zkoušky nebo její části neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 8.10 O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky a uchazeč obdrží novou pozvánku k přijímací zkoušce. V případě zamítnutí žádosti bude uchazeči prostřednictvím informačního systému sdělen důvod zamítnutí, v platnosti pak zůstává pozvánka s původním termínem zkoušky. 9 MODIFIKACE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 9.1 Z důvodu specifických potřeb vycházejících ze zdravotního stavu může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. 9.2 O modifikaci přijímací zkoušky se žádá prostřednictvím informačního systému spolu s přihláškou ke studiu (v části přihlášky nazvané Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění). Uchazeč musí k přihlášce zároveň přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.) specifikované zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-23.html. Žádost o modifikaci včetně příloh lze podat nejpozději do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek pro daný studijní program (odst. 2.2 a 2.3 PPŘ). 9.3 Je-li žádost o modifikaci přijímací zkoušky neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 10 DISTANČNÍ ÚSTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 10.1 V případě, že se uchazeč nemůže zúčastnit prezenční ústní přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (studium nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažné zdravotní důvody apod.), může děkan na základě žádosti uchazeče povolit konání této zkoušky formou videokonference, a to pouze u těch studijních programů, které to mají stanoveno v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy. 10.2 Žádost o distanční přijímací zkoušku se podává prostřednictvím informačního systému (oddíl Žádosti) nejpozději do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek ke studiu daného studijního programu. 10.3 Distanční ústní přijímací zkouška musí proběhnout v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.1 PPŘ. 10.4 Je-li žádost neúplná, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, žádosti nebude vyhověno. 11 BODOVÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 11.1 U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. 11.2 U dvoukolové přijímací zkoušky do druhého kola postupují uchazeči, kteří v prvním kole získali minimálně 15 bodů. 11.3 U přijímací zkoušky uspějí ti uchazeči, kteří dosáhnou minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístí v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro tento studijní program (čl. 15 PPŘ), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. 11.4 Bodová hodnocení přijímacích zkoušek jsou průběžně zveřejňována v informačním systému (oddíl Průběh PŘ). Uchazečům je odeslán informační e-mail vždy bezprostředně po zveřejnění dílčích bodových výsledků. 11.5 Konečné výsledky přijímacích zkoušek studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích budou v informačním systému zveřejněny do 31. 5. 2024. 11.6 Konečné výsledky přijímacích zkoušek studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce budou v informačním systému zveřejněny do 1. 7. 2024. 11.7 Po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek v informačním systému oznámí Filozofická fakulta UK uchazečům, kteří u přijímací zkoušky uspěli, jak, kdy a kam mají doručit doklad o předchozím vzdělání, aby byly splněny všechny podmínky pro přijetí ke studiu (odst. 1.3 PPŘ). Uchazeč, který úspěšně splní všechny podmínky pro přijetí ke studiu, obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. 11.8 Uchazečům, kteří u přijímací zkoušky neuspějí, rozešle Filozofická fakulta UK po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek (odst. 11.5 a 11.6 PPŘ) rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 11.9 Fakulta uchazečům ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. 12 PŘIJETÍ KE STUDIU 12.1 O přijetí ke studiu rozhoduje děkan Filozofické fakulty UK. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu (tj. od ověření všech podmínek pro přijetí ke studiu). 12.2 Přijat ke studiu je uchazeč, který splnil všechny podmínky včetně doložení předchozího vzdělání. 12.3 U doktorského studia je dokladem o předchozím vzdělání diplom dokládající absolvování magisterského studia (odst. 1.3 PPŘ). Způsob doložení bude upřesněn v informačním systému po zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek. Uchazeči, kteří požadované předchozí vzdělávání absolvovali na některé z fakult Univerzity Karlovy, toto vzdělávání dokládají potvrzením o absolvovaném studiu, které si vygenerovali z informačního systému Univerzity Karlovy. Absolventi magisterského studia na zahraniční vysoké škole předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). Místo tohoto potvrzení může uchazeč, který absolvoval magisterské studium na zahraniční vysoké škole, požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově. Žádost o toto posouzení fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK a pouze pro daný akademický rok. 13 NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ 13.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2025/2026. 14 ODVOLÁNÍ A ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 14.1 Proti rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu mohou uchazeči podat odvolání. 14.2 Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči. 14.3 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o studium, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči nezapíšou do studia. --------------------------------------------------- Příloha: Seznam uznatelných certifikovaných zkoušek pro ověření jazykových kompetencí uchazečů o doktorské studium na FF UK od akademického roku 2024/25 ČEŠTINA Úroveň B2 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) – realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy ÚJOP UK Úroveň C1-C2 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) – realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy ÚJOP UK SLOVENŠTINA Úroveň B2 • Základná štátna jazyková skúška uskutečněná na jazykové škole s oprávněním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávat státní jazykové zkoušky podle vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole • ECL certifikát vydaný centrem, které je součástí European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages • Certifikát znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka vydaný Centrem ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave • Diplom o absolvování univerzitního studijního programu nebo specializace slovakistika, slovenský jazyk, slovenský jazyk a literatura apod. Úroveň C1–C2 • odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1–C2) nebo špeciálna štátna jazyková skúška (C2) uskutečněná na jazykové škole s oprávněním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávat státní jazykové zkoušky podle vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole • ECL certifikát vydaný centrem, které je součástí European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages • Certifikát znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka vydaný Centrem ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave • Diplom o absolvování univerzitního studijního programu nebo specializace slovakistika, slovenský jazyk, slovenský jazyk a literatura apod. ANGLIČTINA Úroveň B2 • FCE – First Certificate in English • IELTS 5,5 – 6,4 • BEC 2 - The Business English Certificate 2 • STANAG 6001–2. stupeň (zkouška MO ČR) • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) • TOEFL paper 513–549 • TOEFL CB 183-212 • TOEFL iBT 65-78 • TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - advantage (B2) • TELC – Certificate in English for Business Purposes - B2 • TELC – B2 English for Technical Purposes • TESA - Test of English for Studies Abroad 42-49 bodů • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator (City&Guilds) • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator LanguageCert • Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage • Pearson PTE General Level 3 • Pearson PTE Academic 42–58 bodů • Pearson JETSET 5 • Education First certificate in English 10, 11, 12 • UNIcert II Úroveň C1-C2 • IELTS 6,5 – 9 • CAE - Certificate in Advanced English • CPE - Certificate of Proficiency in English • BEC 3 - The Business English Certificate 3 • CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR) • TESA - Test of English for Studies Abroad 50-60 • TOEFL paper 550-677 • TOEFL CB 213-300 • TOEFL iBT 79-120 • Pitman Higher Intermediate (Level 2) • Pitman Advanced (Level 3) • Pearson PTE General Level 4, 5 • Pearson PTE Academic 59-90 bodů • Pearson JETSET 6 • Pearson JETSET 7 • International ESOL and Spoken ESOL – Expert (City&Guilds) • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery (City&Guilds) • International ESOL and Spoken ESOL – Expert LanguageCert • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery LanguageCert • ILEC – International Legal English Examination (Cambridge) • Education First certificate in English 13, 14, 15, 16 • UNIcert III-IV • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) • maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce • diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě NĚMČINA Úroveň B2 • TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus Deutsch B2 • Goethe-Zertifikat B2 • ÖSD – (dosud Mittelstufe Deutsch) - B2 • TestDaf TDN 3- (B2) • Zertifikat Deutsch für den Beruf B2 • DSD II – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK • Goethe – Zertifikat B2 • BULATS B2 • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) • STANAG 6001–2. stupeň (zkouška MO ČR) • UNIcert II Úroveň C1-C2 • TELC (The European Language Certificates) Deutsch C1 • TELC (The European Language Certificates) Deutsch C2 • ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung • ÖSD Zertifikat C1- (dosud Oberstufe Deutsch) • ÖSD Zertifikat C2 – Oberstufe Deutsch C1 • ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) • PWD – Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) • GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom (bis 2011 einschließlich) • Goethe-Zertifikat C1 • Goethe-Zertifikat C2 (= GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom) • TestDaf TDN 4 (C1) • TestDaf TDN5 (C1) • STANAG 6001–3. stupeň (zkouška MO ČR) • DWD – Diplom/Zertifikat C2/Wirtschaftssprache Deutsch • WD – Wirtschachftssprache Deutsch • DSD II – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK • BULATS C1 • BULATS C2 • UNIcert III-IV • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) • maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce • diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská RUŠTINA Úroveň B2 • ТРКИ/TORFL –II • Státní jazyková zkouška základní (B2) • ECL Level B2 • UNIcert II • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská Úroveň C1-C2 • ТРКИ/TORFL –III • ТРКИ/TORFL –IV • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1) • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2) • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2) • ECL Level C1 • UNIcert III
  Náležitosti přihlášky: 2 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2.1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu se jedná. 2.2 Období pro podávání přihlášek ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 je stanoveno pro doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce od 1. 12. 2023 do 30. 4. 2024. 2.3 Období pro podávání přihlášek ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025 je stanoveno pro doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce od 1. 12. 2023 do 30. 3. 2024. 2.4 Pro doktorské studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 30. 11. 2023, budou období pro podávání přihlášek stanovena samostatně. 2.5 Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (dále jen „informační systém“). Registrací do informačního systému si uchazeč zároveň zakládá účet, který po celou dobu přijímacího řízení slouží jako prostředí pro komunikaci mezi uchazečem a fakultou. Uchazeč může v informačním systému sledovat uložení přihlášky, pozvánku na přijímací zkoušku, bodové výsledky jednotlivých kol, celkový bodový výsledek a konečný výsledek přijímací zkoušky. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou. 2.6 Přihlášku včetně všech povinných příloh je nutné v informačním systému odeslat a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek pro dané studijní programy (odst. 2.2 a 2.3 PPŘ a opatření děkana Filozofické fakulty UK Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2025/2026). 2.7 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může každý uchazeč podat libovolný počet přihlášek. 2.8 Na každý zvolený studijní program podává uchazeč samostatnou přihlášku se všemi povinnými přílohami. Pokud uchazeč uspěje v přijímacím řízení ke studiu více studijních programů, u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program bude studovat. 2.9 Pokud se uchazeč hlásí na více studijních programů, ke každé přihlášce podává samostatný projekt disertační práce. Bude-li k více přihláškám přiložen týž projekt disertační práce, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Uchazeč bude vyzván, aby k ostatním podaným přihláškám připojil samostatné projekty. Pokud tak uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, je řízení u těchto přihlášek zastaveno. 2.10 Pokud se uchazeč hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, podává samostatnou přihlášku se všemi povinnými přílohami na každou formu studia. Povinné přílohy mohou být v tomto případě identické. 2.11 Součástí přihlášky je povinně volba potenciálního školitele. Pokud uchazeč neví, kterého školitele si zvolit, zvolí předsedu oborové rady. Volba školitele v přihlášce je předběžná. Přijímací komise může – na základě diskuse s uchazečem – navrhnout jiného školitele. 2.12 Údaje v přihlášce lze měnit v informačním systému (oddíl Žádosti). Studijní program a typ studia a jeho formu lze měnit do 23:59:59 hod. posledního dne období stanoveného pro podávání přihlášek ke studiu daného studijního programu (odst. 2.2 a 2.3 PPŘ). O opravu osobních údajů může uchazeč požádat kdykoliv. 2.13 K přihlášce se nepřikládají doklady o předchozím vzdělání (vysokoškolský diplom). K doložení těchto dokladů bude vyzván pouze ten uchazeč, který uspěje u příjímací zkoušky (v době před konáním přijímací zkoušky ani během ní nemusí uchazeč doklad o dosaženém vzdělání vlastnit ani ho nikomu předkládat). 2.14 Platná je pouze řádně vyplněná přihláška odeslaná se všemi povinnými přílohami, u níž zároveň došlo k uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 4.1 PPŘ). Není-li přihláška správně vyplněna, neobsahuje-li všechny povinné přílohy, nebo není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výzvy jsou zasílány prostřednictvím informačního systému. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, je přijímací řízení zastaveno. 2.15 Pokud se uchazeč hlásí na studijní program realizovaný na dvou nebo více fakultách Univerzity Karlovy (Pedagogika, Politologie, Political Science či Digital Social Science), podává přihlášku ke studiu jen na jednu z fakult; podá-li uchazeč přihlášky na více než jednu fakultu, je u později podané přihlášky řízení zastaveno. 3 POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE 3.1 Povinné přílohy k přihlášce do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce: a) projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti normostran (není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak); téma projektu disertační práce si uchazeč vybírá z okruhů či témat uvedených v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy (čl. 15 PPŘ), nejsou-li stanovena, volí si uchazeč téma individuálně; zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady nebo kontaktní osobou uvedenou v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy, jméno konzultanta uvede v projektu, b) strukturovaný životopis (není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak), c) seznam odborné četby odpovídající programu studia (není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak), d) přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd; není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak), e) doklad o jazykových kompetencích, tj. ověřená kopie provedená elektronickou konverzí některého z následujících dokladů o jazykových kompetencích v češtině nebo ve slovenštině: maturitní vysvědčení potvrzující úspěšně vykonanou maturitní zkoušku z českého/slovenského jazyka jako jazyka mateřského nebo jako jazyka cizího na úrovni B2 či vyšší, doklad o absolvování jakéhokoli vysokoškolského studijního programu akreditovaného v češtině/slovenštině, doklad o úspěšném absolvování jakékoli certifikované zkoušky z češtiny/slovenštiny jako cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší dle seznamu v příloze těchto podmínek, přičemž na jiné než uvedené certifikované zkoušky nebude brán zřetel; u absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK lze místo ověřené kopie vložit relevantní dokument vygenerovaný z informačního systému. Seznam uznatelných jazykových certifikátů tvoří přílohu těchto podmínek a je zveřejněn na webu Filozofické fakulty UK. Povinné přílohy a) – d) musejí být sepsány v českém nebo slovenském jazyce, jsou-li sepsány v jiném jazyce, je podmínkou jeho akceptace písemný souhlas předsedy oborové rady přiložený ke každé z povinných příloh. 3.2 Povinné přílohy k přihlášce do studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích: a) projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti normostran (není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak); téma projektu disertační práce si uchazeč vybírá z okruhů či témat uvedených v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy (čl. 15 PPŘ), nejsou-li stanovena, volí si uchazeč téma individuálně; zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady nebo kontaktní osobou uvedenou v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy, jméno konzultanta uvede v projektu, b) strukturovaný životopis (není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak), c) seznam odborné četby odpovídající programu studia (není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak), d) přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd; není-li v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy uvedeno jinak), e) výpis výsledků dosavadního studia (výpis výsledků lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace programu), f) doklad o jazykových kompetencích, tj. ověřená kopie některého z následujících dokladů o jazykových kompetencích v cizím jazyce, ve kterém je studijní program akreditován: maturitní vysvědčení ze střední školy s oborem vzdělávání realizovaným v daném cizím jazyce, doklad o absolvování jakéhokoli vysokoškolského studijního programu akreditovaného v daném cizím jazyce, doklad o úspěšném absolvování jakékoli certifikované zkoušky z daného cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší dle seznamu v příloze těchto podmínek, přičemž na jiné než uvedené certifikované zkoušky nebude brán zřetel, doklad o absolvování jazykové zkoušky z daného cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší absolvované v rámci jakéhokoli vysokoškolského studia; u absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK lze místo ověřené kopie vložit relevantní dokument vygenerovaný z informačního systému. Seznam uznatelných jazykových certifikátů tvoří přílohu těchto podmínek a je zveřejněn na webu Filozofické fakulty UK. Povinné přílohy a) – d) musejí být sepsány v jazyce akreditace studijního programu, jsou-li sepsány v jiném jazyce, je podmínkou jeho akceptace písemný souhlas předsedy oborové rady přiložený ke každé z povinných příloh. 3.3 V záhlaví prvního listu každé z povinných příloh a) - d) musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, studijní program a název projektu. 3.4 Všechny povinné přílohy se vkládají samostatně do informačního systému, přílohy se netisknou a nezasílají poštou.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Veškeré informace a program Dne otevřených dveří jsou k dispozici zde: https://dod.ff.cuni.cz/.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85631011/0100
  IBAN: CZ96 0100 0000 0000 8563 1011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 820001

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Andragogika a personální řízení Andragogika a personální řízení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglistika - amerikanistika Anglistika - amerikanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Japanologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Koreanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Tibetanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Bohemistika pro cizince Bohemistika pro cizince prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějiny umění Dějiny umění prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Estetika Estetika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Etnologie a kulturní antropologie Etnologie a kulturní antropologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filmová studia Filmová studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filozofie Filozofie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fonetika Fonetika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzská filologie Francouzská filologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Finština prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hispanistika Hispanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Historie Historie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Historie – evropská studia Historie – evropská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Historie se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Italianistika Italianistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Jazyky a komunikace neslyšících Jazyky a komunikace neslyšících prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Logika Logika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Francouzština pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Němčina pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Ruština pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Španělština pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Politologie Politologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Psychologie Psychologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Religionistika Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk a literatura Ruský jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Řecká a latinská studia Řecká a latinská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Řecká a latinská studia Řecká a latinská studia se specializací Novořecký jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sinologie Sinologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociologie Sociology prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Maďarská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Polonistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Romistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Veřejná správa a spisová služba Veřejná správa a spisová služba prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Východoevropská studia Východoevropská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) prezenční navazující magisterské ruština 2 roky Detail
  Andragogika a personální řízení Andragogika a personální řízení prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Anglický jazyk Anglický jazyk prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Anglofonní literatury a kultury Anglofonní literatury a kultury prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Tibetanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Bohemistika pro cizince Bohemistika pro cizince prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Čeština v komunikaci neslyšících Čeština v komunikaci neslyšících prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dějiny umění Dějiny umění prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Empirická a komparativní lingvistika Empirická a komparativní lingvistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Estetika Estetika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Etnologie a kulturní antropologie Etnologie a kulturní antropologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filmová studia Filmová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filozofie Filozofie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fonetika Fonetika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Francouzská filologie Francouzská filologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Finská filologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Nederlandistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hebraistika a židovská studia Hebraistika a židovská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hispanistika Hispanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historie - české dějiny v evropském kontextu Historie - české dějiny v evropském kontextu prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historie – hospodářské a sociální dějiny Historie – hospodářské a sociální dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historie – obecné dějiny Historie – obecné dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informace, média a knižní kultura Informace, média a knižní kultura prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informace, média a knižní kultura Informace, média a knižní kultura kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Italianistika Italianistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Komparatistika Komparatistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Logic Logic prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Logika Logika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Muzejní studia Muzejní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Muzejní studia Muzejní studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Politické teorie Politické teorie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – angličtina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – francouzština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – němčina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – ruština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – španělština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Psychologie Psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Religionistika Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Ruský jazyk a literatura Ruský jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řecká a latinská studia Řecká a latinská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sinologie Sinologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Maďarská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Polonistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Romistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Studia nových médií Studia nových médií prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – angličtina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – francouzština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – němčina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – ruština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – španělština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství filozofie pro střední školy Učitelství filozofie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství historie pro střední školy Učitelství historie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství ruského jazyka pro střední školy Učitelství ruského jazyka pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Veřejná správa a spisová služba Veřejná správa a spisová služba prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Východoevropská studia Východoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Славянские филологии Славянские филологии prezenční doktorské ruština 4 roky Detail
  Славянские филологии Славянские филологии kombinovaná doktorské ruština 4 roky Detail
  Anglický jazyk Anglický jazyk prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglofonní literatury a kultury Anglofonní literatury a kultury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglofonní literatury a kultury Anglofonní literatury a kultury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglophone Literatures and Cultures Anglophone Literatures and Cultures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anglophone Literatures and Cultures Anglophone Literatures and Cultures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Asian History and Culture Asian History and Culture prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Asian History and Culture Asian History and Culture kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Auxiliary Historical Sciences Auxiliary Historical Sciences prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Auxiliary Historical Sciences Auxiliary Historical Sciences kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Classical Archaeology Classical Archaeology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Classical Archaeology Classical Archaeology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Classical Philology Classical Philology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Classical Philology Classical Philology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  České dějiny České dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  České dějiny České dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Český jazyk Český jazyk prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Český jazyk Český jazyk kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny a kultury Asie Dějiny a kultury Asie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny a kultury Asie Dějiny a kultury Asie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny antické civilizace Dějiny antické civilizace prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny antické civilizace Dějiny antické civilizace kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny české literatury a teorie literatury Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny české literatury a teorie literatury Dějiny české literatury a teorie literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Deutsch und Slawistik Deutsch und Slawistik prezenční doktorské němčina 3 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Egyptologie Egyptologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Egyptologie Egyptologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Egyptology Egyptology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Egyptology Egyptology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Estetika Estetika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Estetika Estetika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Filmová věda Filmová věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filmová věda Filmová věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie Filozofie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie Filozofie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fonetika Fonetika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  General Linguistics General Linguistics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  General Linguistics General Linguistics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Germanic and Nordic Languages and Literatures Germanic and Nordic Languages and Literatures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Germanic and Nordic Languages and Literatures Germanic and Nordic Languages and Literatures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Germanoslavistika Germanoslavistika prezenční doktorské čeština 3 roky Detail
  Germanoslavistika Germanoslavistika prezenční doktorské ruština 3 roky Detail
  Germánské a severské jazyky a literatury Germánské a severské jazyky a literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Germánské a severské jazyky a literatury Germánské a severské jazyky a literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Historie/obecné dějiny Historie/obecné dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Historie/obecné dějiny Historie/obecné dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  History of Visual Arts History of Visual Arts prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  History of Visual Arts History of Visual Arts kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  History/General History History/General History kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Informační věda Informační věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Informační věda Informační věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Information Science Information Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Jewish Studies Jewish Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Jewish Studies Jewish Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Klasická filologie Klasická filologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klasická filologie Klasická filologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Korpusová a teoretická lingvistika Korpusová a teoretická lingvistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Korpusová a teoretická lingvistika Korpusová a teoretická lingvistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Latinská medievistika a novolatinská studia Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Latinská medievistika a novolatinská studia Latinská medievistika a novolatinská studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Medieval and Neo-Latin Studies Medieval and Neo-Latin Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modern Economic and Social History Modern Economic and Social History prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modern Economic and Social History Modern Economic and Social History kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Moderní hospodářské a sociální dějiny Moderní hospodářské a sociální dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Moderní hospodářské a sociální dějiny Moderní hospodářské a sociální dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Musicology Musicology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Musicology Musicology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Philosophy Philosophy prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Philosophy Philosophy kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Phonetics Phonetics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Political Science Political Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Political Science Political Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Religionistika Religionistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Religionistika Religionistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Romance Languages Romance Languages prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Romance Literatures Romance Literatures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Romance Literatures Romance Literatures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Románské jazyky Románské jazyky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Románské jazyky Románské jazyky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Románské literatury Románské literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Románské literatury Románské literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské filologie Slovanské filologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské filologie Slovanské filologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské literatury Slovanské literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské literatury Slovanské literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociology Sociology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociology Sociology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theatre Studies Theatre Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theatre Studies Theatre Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Translation Studies Translation Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Translatologie Translatologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Translatologie Translatologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Učitelství - Didaktika dějepisu Učitelství - Didaktika dějepisu prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Učitelství - Didaktika dějepisu Učitelství - Didaktika dějepisu kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Židovská studia Židovská studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Židovská studia Židovská studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail