Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Filozofická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: nám. Jana Palacha 2
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 38
  Obec: Praha
  Internetová adresa: https://prijimacky.ff.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: MgA. Jaroslava Kořínková
  Telefon: +420221619330
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 1.10.2017 - 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: Písemná část přijímacích zkoušek na bakalářské studijní obory Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika: 12.–13.5.2018 (sobota, neděle).
  Přijímací zkoušky na ostatní bakalářské studijní obory: 26.–27.5. a 1.–14.6.2018.
  Náhradní termín přijímací zkoušky: pro písemnou část přijímací zkoušky na obory Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika: 1.6.2018
  pro ústní část přijímací zkoušky těchto oborů a všechny ostatní obory:
  15.6.2018 (koná-li se řádný termín 26.-27.5.2018)
  21.-22.6.2018 (koná-li se řádný termín 1.-14.6.2018)

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 300 a 600 Kč
  Poznámka: 600 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné jednoobory a jedno- i dvouobory
  300 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné dvouobory (je třeba podat nejméně dvě přihlášky)
  Způsob úhrady: on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně FF UK.
  Každá přihláška má vlastní šestimístný kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: 1. Základní informace o přijímacím řízení a o studiu

  1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Řád přijímacího řízení UK“), těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 (dále jen „PPŘ“), opatřením děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, a opatřením děkana k harmonogramu přijímacího řízení, které bude vydáno v průběhu akademického roku 2017/2018.

  1.2 Bakalářské studium je tříleté (standardní doba studia), ukončené bakalářskou prací a státní zkouškou. Absolvent získává titul „bakalář“ (Bc.). V bakalářském studiu lze studovat jeden obor (jednooborové studium) nebo kombinaci dvou oborů (dvouoborové studium).

  1.3 Výuku každého studijního oboru zajišťuje jedna (u několika oborů dvě či tři) katedra nebo ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen: „Filozofická fakulta UK“ nebo „fakulta“). Podrobnější informace pro uchazeče (modelové otázky testů, doporučená literatura, kontakty) jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých kateder a ústavů (viz ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy). Podrobnější informace o studiu na Filozofické fakultě UK, studijní předpisy, a zejména studijní plány akreditovaných oborů jsou k dispozici na adrese ff.cuni.cz/studium.


  3. Modifikace, upuštění od přijímací zkoušky, náhradní termín

  3.1 Za dále stanovených podmínek je možno na základě žádosti uchazeče upustit od přijímací zkoušky, povolit její modifikaci anebo její konání v náhradním termínu. Je-li žádost o upuštění od přijímací zkoušky neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude řízení zastaveno.

  3.2 Od přijímací zkoušky nebo její části lze upustit jen v případě, že je tato možnost výslovně uvedena v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní obor. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů děkanátu Filozofické fakulty UK na příslušném formuláři; ten lze zaslat i ve formě souboru s naskenovaným dokumentem – buď e-mailem, nebo společně s elektronickou přihláškou ke studiu. Pokud požadavky přijímacího řízení na daný studijní obor nestanovují jinou lhůtu, je nezbytné žádost podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného studijního oboru. Současně s podáním žádosti je nutné předložit veškeré požadované dokumenty uvedené v oborových podmínkách. Pokud není žádosti vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud je upuštěno od jednoho kola dvoukolové přijímací zkoušky, získává uchazeč za toto kolo plný počet bodů (50).

  3.3 Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V tomto případě musí v elektronické přihlášce zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu, v kolonce Zdravotní omezení zaškrtnout typ zdravotního omezení a v kolonce Popis požadavků uvést, jakou modifikaci přijímací zkoušky navrhuje. Zároveň musí k přihlášce přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Žádost o modifikaci je nezbytné podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného studijního oboru.

  3.4 Děkan může povolit na základě písemné žádosti uchazeče přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se nejdříve poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webovou stránku prijimacky.ff.cuni.cz. O náhradní termín 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat jen v případě postupu do 2. kola. O náhradní termín lze požádat do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín zkoušky.

  3.5 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Ostatní žádosti se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že harmonogram náhradního termínu skutečně umožní uchazeči všechny zkoušky vykonat; v takovém případě si uchazeč musí zvolit, které zkoušky v náhradním termínu vykoná. Další náhradní termín se nepřipouští.


  4. Přijímací zkouška

  4.1 V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu. Při prezenci k příslušné části přijímací zkoušky musí uchazeč prokázat svou totožnost. Pokud svou totožnost řádně neprokáže, nebude moci přijímací zkoušku vykonat.

  4.2 Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní obory se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je 1. kolo vždy písemná část a 2. kolo vždy ústní část. U některých studijních oborů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. U oborů akreditovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině; zadání testů a ústní zkoušky jsou v jazyce českém, pokud není znalost příslušného jazyka předmětem zkoušky. Uchazeči mohou při zkoušce komunikovat rovněž slovensky, není-li v oborových požadavcích stanoveno jinak. U oborů akreditovaných v cizím jazyce se zkouška koná v jazyce akreditace.

  4.3 Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního oboru, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. Totéž platí v případě, že si uchazeč podá přihlášky na studijní obory, u nichž je v požadavcích přijímací zkoušky uvedeno, že písemné zkoušky, nebo jejich část, jsou totožné nebo mají stejnou platnost.

  4.4 Obecná pravidla pro konání přijímací zkoušky stanoví opatření děkana č. 4/2017, v platném znění. Podobu zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další požadavky stanovují podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních oborů.


  5. Bodové hodnocení a rozhodnutí o přijetí ke studiu

  5.1 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů; v každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal nejméně 25 bodů; bodový výsledek 1. kola uchazeč zjistí na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky (po přihlášení pod ikonou Moje přihlášky). Filozofická fakulta UK o výsledku 1. kola přijímací zkoušky jiným způsobem neinformuje.

  5.2 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 4. 7. 2018. Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky (pod ikonou Moje přihlášky) si každý uchazeč u všech svých přihlášek zjistí svůj bodový zisk a informaci o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky, a to po přihlášení stejnou mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání elektronické přihlášky. Fakulta uchazeči ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. Na úřední desce fakulty se zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

  5.3 Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).

  5.4 U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie maturitního vysvědčení. Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o středoškolském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). Informace o náležitostech uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace) lze získat na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-6452.html nebo na Odboru pro studium a záležitosti studentů UK.

  5.5 Po zveřejnění výsledků v elektronickém systému Filozofická fakulta UK rozesílá uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu do studia nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4). Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu u navazujícího magisterského studia) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším termínu. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

  5.6 Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2018. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, a uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci nebo o vydání osvědčení o uznání, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2018.

  6. Nahlížení do materiálů a odvolací řízení
  6.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana a budou zveřejněny na webové stránce prijimacky.ff.cuni.cz.
  6.2 Proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o obor, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou.
  Náležitosti přihlášky: 2. Přihlášky ke studiu

  2.1 Studium může být buď samostatné (jednooborové), nebo sdružené (dvouoborové). Každý studijní obor uskutečňovaný na Filozofické fakultě UK spadá do jedné ze tří kategorií (viz podmínky přijímacího řízení na jednotlivé obory):
  a) výlučný jednoobor – takový studijní obor je možné studovat jen samostatně; nelze jej spojit do dvouoborového studia s jiným studijním oborem;
  b) výlučný dvouobor – takový studijní obor je možné studovat jen sdruženě s jiným kombinovatelným studijním oborem; aby mohl být uchazeč přijat ke studiu na výlučný dvouobor, musí v daném přijímacím řízení úspěšně splnit podmínky přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (z kategorie výlučných dvouoborů nebo jedno- i dvouoborů);
  c) jedno- i dvouobor – takový studijní obor je možné studovat buď samostatně, nebo sdruženě s jiným kombinovatelným oborem.

  Dvouoborové kombinace lze v rámci bakalářského studia obvykle volit libovolně; případná omezení jsou uvedena v podmínkách přijímacího řízení na daný studijní obor. Je-li uvedeno „kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia“, míní se tím všechny dvouoborové obory bakalářského studia, které danou kombinaci explicitně nevylučují.

  2.2 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Do každé přihlášky musí uchazeč vyznačit typ studia (bakalářský, navazující magisterský), formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Na každý zvolený studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku; pokud se hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního oboru, podává samostatnou přihlášku na obě formy studia. Hlásí-li se uchazeč na výlučný dvouobor, musí podat alespoň jednu další přihlášku na kombinovatelný studijní obor. Jinak nemůže být přijat ke studiu.

  2.3 V přihláškách se neuvádí, jakou kombinaci oborů uchazeč zamýšlí studovat; v přihlášce na jednooborovou i dvouoborovou variantu studia se neuvádí, zda uchazeč zamýšlí daný studijní obor studovat jednooborově, nebo v kombinaci s jiným. Pokud uchazeč uspěje u přijímacích zkoušek na více než dva výlučné dvouobory, u zápisu do studia závazně oznámí, pro kterou dvouoborovou kombinaci se rozhodl. Pokud uchazeč uspěje u přijímacích zkoušek na více studijních oborů spadajících do kategorie jedno- i dvouoborů nebo výlučných dvouoborů, u zápisu do studia závazně oznámí, pro kterou dvouoborovou kombinaci se rozhodl, anebo který jedno- i dvouobor bude studovat jednooborově.

  2.4 Přihláška se podává elektronicky. Její elektronický formulář bude od 1. 10. 2017 k dispozici na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky. Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit u bakalářských oborů do 23:59:59 hod. dne 28. 2. 2018. Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako specifický symbol (viz Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením). Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  2.5 K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály (písemné práce apod.). Doklady o předchozím vzdělání předkládají jen uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, a to u zápisu do studia (viz PPŘ, 5.4 a 5.5). Materiály dokládající zájmové aktivity uchazečů se předkládají pouze v případě, že to výslovně vyžadují požadavky přijímacího řízení ke studiu daného studijního oboru, a to zpravidla ve 2. kole přijímací zkoušky nebo u ústní jednokolové zkoušky.

  2.6 Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  2.7 Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. Typ, formu nebo obor studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny dotčené typy, formy a obory studia. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.

  2.8 Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky, bodové výsledky 1. kola (u dvoukolové přijímací zkoušky), celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky).
  Kontaktní osoba: MgA. Jaroslava Kořínková
  Telefon: +420221619330
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 1.10.2017 - 31.3.2018
  Termín přijímací zkoušky: 26.–27.5. a 1.–14.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 15.6.2018 (koná-li se řádný termín 26.-27.5.2018)
  21.-22.6.2018 (koná-li se řádný termín 1.-14.6.2018)

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 300 a 600 Kč
  Poznámka: 600 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné jednoobory a jedno- i dvouobory
  300 Kč za jednu el. přihlášku pro výlučné dvouobory (je třeba podat nejméně dvě přihlášky)
  Způsob úhrady: on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně FF UK.
  Každá přihláška má vlastní šestimístný kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: 1. Základní informace o přijímacím řízení a o studiu

  1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Řád přijímacího řízení UK“), těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 (dále jen „PPŘ“), opatřením děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, a opatřením děkana k harmonogramu přijímacího řízení, které bude vydáno v průběhu akademického roku 2017/2018.

  1.2 Navazující magisterské studium je dvouleté (standardní doba studia), ukončené diplomovou prací a státní zkouškou. Absolvent získává titul „magistr“ (Mgr.). V bakalářském i navazujícím magisterském studiu lze studovat jeden obor (jednooborové studium) nebo kombinaci dvou oborů (dvouoborové studium).

  1.3 Výuku každého studijního oboru zajišťuje jedna (u několika oborů dvě či tři) katedra nebo ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen: „Filozofická fakulta UK“ nebo „fakulta“). Podrobnější informace pro uchazeče (modelové otázky testů, doporučená literatura, kontakty) jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých kateder a ústavů (viz ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy). Podrobnější informace o studiu na Filozofické fakultě UK, studijní předpisy, a zejména studijní plány akreditovaných oborů jsou k dispozici na adrese ff.cuni.cz/studium.
  3. Modifikace, upuštění od přijímací zkoušky, náhradní termín

  3.1 Za dále stanovených podmínek je možno na základě žádosti uchazeče upustit od přijímací zkoušky, povolit její modifikaci anebo její konání v náhradním termínu. Je-li žádost o upuštění od přijímací zkoušky neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude řízení zastaveno.

  3.2 Od přijímací zkoušky nebo její části lze upustit jen v případě, že je tato možnost výslovně uvedena v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní obor. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů děkanátu Filozofické fakulty UK na příslušném formuláři; ten lze zaslat i ve formě souboru s naskenovaným dokumentem – buď e-mailem, nebo společně s elektronickou přihláškou ke studiu. Pokud požadavky přijímacího řízení na daný studijní obor nestanovují jinou lhůtu, je nezbytné žádost podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného studijního oboru. Současně s podáním žádosti je nutné předložit veškeré požadované dokumenty uvedené v oborových podmínkách. Pokud není žádosti vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud je upuštěno od jednoho kola dvoukolové přijímací zkoušky, získává uchazeč za toto kolo plný počet bodů (50).

  3.3 Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V tomto případě musí v elektronické přihlášce zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu, v kolonce Zdravotní omezení zaškrtnout typ zdravotního omezení a v kolonce Popis požadavků uvést, jakou modifikaci přijímací zkoušky navrhuje. Zároveň musí k přihlášce přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Žádost o modifikaci je nezbytné podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného studijního oboru.

  3.4 Děkan může povolit na základě písemné žádosti uchazeče přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se nejdříve poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webovou stránku prijimacky.ff.cuni.cz. O náhradní termín 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat jen v případě postupu do 2. kola. O náhradní termín lze požádat do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín zkoušky.

  3.5 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Ostatní žádosti se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že harmonogram náhradního termínu skutečně umožní uchazeči všechny zkoušky vykonat; v takovém případě si uchazeč musí zvolit, které zkoušky v náhradním termínu vykoná. Další náhradní termín se nepřipouští.


  4. Přijímací zkouška

  4.1 V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu. Při prezenci k příslušné části přijímací zkoušky musí uchazeč prokázat svou totožnost. Pokud svou totožnost řádně neprokáže, nebude moci přijímací zkoušku vykonat.

  4.2 Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní obory se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je 1. kolo vždy písemná část a 2. kolo vždy ústní část. U některých studijních oborů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. U oborů akreditovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině; zadání testů a ústní zkoušky jsou v jazyce českém, pokud není znalost příslušného jazyka předmětem zkoušky. Uchazeči mohou při zkoušce komunikovat rovněž slovensky, není-li v oborových požadavcích stanoveno jinak. U oborů akreditovaných v cizím jazyce se zkouška koná v jazyce akreditace.

  4.3 Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního oboru, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. Totéž platí v případě, že si uchazeč podá přihlášky na studijní obory, u nichž je v požadavcích přijímací zkoušky uvedeno, že písemné zkoušky, nebo jejich část, jsou totožné nebo mají stejnou platnost.

  4.4 Obecná pravidla pro konání přijímací zkoušky stanoví opatření děkana č. 4/2017, v platném znění. Podobu zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další požadavky stanovují podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních oborů.


  5. Bodové hodnocení a rozhodnutí o přijetí ke studiu

  5.1 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů; v každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal nejméně 25 bodů; bodový výsledek 1. kola uchazeč zjistí na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky (po přihlášení pod ikonou Moje přihlášky). Filozofická fakulta UK o výsledku 1. kola přijímací zkoušky jiným způsobem neinformuje.

  5.2 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 4. 7. 2018. Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky (pod ikonou Moje přihlášky) si každý uchazeč u všech svých přihlášek zjistí svůj bodový zisk a informaci o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky, a to po přihlášení stejnou mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání elektronické přihlášky. Fakulta uchazeči ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. Na úřední desce fakulty se zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

  5.3 Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).

  5.4 U navazujícího magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání u studentů, kteří toto studium neabsolvovali na Filozofické fakultě UK, ověřená kopie bakalářského diplomu nebo diplomu dokládajícího absolvování magisterského studia. U absolventů Filozofické fakulty UK provede ověření předchozího vzdělání Studijní oddělení děkanátu fakulty. Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). Informace o náležitostech uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace) lze získat na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-6452.html nebo na Odboru pro studium a záležitosti studentů UK.

  5.5 Po zveřejnění výsledků v elektronickém systému Filozofická fakulta UK rozesílá uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu do studia nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4). Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu u navazujícího magisterského studia) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším termínu. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

  5.6 Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2018. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, a uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci nebo o vydání osvědčení o uznání, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2018.

  6. Nahlížení do materiálů a odvolací řízení
  6.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana a budou zveřejněny na webové stránce prijimacky.ff.cuni.cz.
  6.2 Proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o obor, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou.
  Náležitosti přihlášky: 2. Přihlášky ke studiu

  2.1 Studium může být buď samostatné (jednooborové), nebo sdružené (dvouoborové). Každý studijní obor uskutečňovaný na Filozofické fakultě UK spadá do jedné ze tří kategorií (viz podmínky přijímacího řízení na jednotlivé obory):
  a) výlučný jednoobor – takový studijní obor je možné studovat jen samostatně; nelze jej spojit do dvouoborového studia s jiným studijním oborem;
  b) výlučný dvouobor – takový studijní obor je možné studovat jen sdruženě s jiným kombinovatelným studijním oborem; aby mohl být uchazeč přijat ke studiu na výlučný dvouobor, musí v daném přijímacím řízení úspěšně splnit podmínky přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (z kategorie výlučných dvouoborů nebo jedno- i dvouoborů);
  c) jedno- i dvouobor – takový studijní obor je možné studovat buď samostatně, nebo sdruženě s jiným kombinovatelným oborem.

  Dvouoborové kombinace lze v rámci navazujícího magisterského studia obvykle volit libovolně; případná omezení jsou uvedena v podmínkách přijímacího řízení na daný studijní obor. Je-li uvedeno „kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia“, míní se tím všechny dvouoborové obory navazujícího magisterského studia, které danou kombinaci explicitně nevylučují.

  2.2 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Do každé přihlášky musí uchazeč vyznačit typ studia (bakalářský, navazující magisterský), formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Na každý zvolený studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku; pokud se hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního oboru, podává samostatnou přihlášku na obě formy studia. Hlásí-li se uchazeč na výlučný dvouobor, musí podat alespoň jednu další přihlášku na kombinovatelný studijní obor. Jinak nemůže být přijat ke studiu.

  2.3 V přihláškách se neuvádí, jakou kombinaci oborů uchazeč zamýšlí studovat; v přihlášce na jednooborovou i dvouoborovou variantu studia se neuvádí, zda uchazeč zamýšlí daný studijní obor studovat jednooborově, nebo v kombinaci s jiným. Pokud uchazeč uspěje u přijímacích zkoušek na více než dva výlučné dvouobory, u zápisu do studia závazně oznámí, pro kterou dvouoborovou kombinaci se rozhodl. Pokud uchazeč uspěje u přijímacích zkoušek na více studijních oborů spadajících do kategorie jedno- i dvouoborů nebo výlučných dvouoborů, u zápisu do studia závazně oznámí, pro kterou dvouoborovou kombinaci se rozhodl, anebo který jedno- i dvouobor bude studovat jednooborově.

  2.4 Přihláška se podává elektronicky. Její elektronický formulář bude od 1. 10. 2017 k dispozici na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky. Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit u navazujících magisterských oborů do 23:59:59 hod. dne 31. 3. 2018. Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako specifický symbol (viz Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením). Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  2.5 K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály (písemné práce apod.). Doklady o předchozím vzdělání předkládají jen uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, a to u zápisu do studia (viz PPŘ, 5.4 a 5.5). Materiály dokládající zájmové aktivity uchazečů se předkládají pouze v případě, že to výslovně vyžadují požadavky přijímacího řízení ke studiu daného studijního oboru, a to zpravidla ve 2. kole přijímací zkoušky nebo u ústní jednokolové zkoušky.

  2.6 Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  2.7 Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. Typ, formu nebo obor studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny dotčené typy, formy a obory studia. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.
  2.8 Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky, bodové výsledky 1. kola (u dvoukolové přijímací zkoušky), celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: MgA. Jaroslava Kořínková
  Telefon: +420221619330
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 1. 12. 2017 – 30. 4. 2018
  Termín přijímací zkoušky: Sociální práce (společný obor s FHS UK): 1.–15. 6. 2018
  ostatní obory: 18.–19. 6. 2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: Sociální práce (společný obor s FHS UK): 22.–29. 6. 2018
  ostatní obory: 27. 6. 2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 500 Kč za jednu přihlášku
  Poznámka: Poplatek je možné uhradit on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/pokladna).

  Každá přihláška má vlastní šestimístný kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně, a to vždy s uvedením odpovídajícího variabilního a specifického symbolu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: 1. Základní informace o přijímacím řízení a o studiu

  1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Řád přijímacího řízení UK“), těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 (dále jen „PPŘ“), opatřením děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, a opatřením děkana k harmonogramu přijímacího řízení, které bude vydáno v průběhu akademického roku 2017/2018.

  1.2 Doktorské studium (standardní doba studia) je tříleté nebo čtyřleté (viz podmínky přijímacího řízení na jednotlivé obory). Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je ukončené obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou. Absolvent získává titul „doktor“ (Ph.D.). Další podrobnější informace o doktorském studiu na FF UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese ff.cuni.cz v sekci Studium/Doktorské studium nebo na webových stránkách příslušných kateder a ústavů fakulty.


  3. Náhradní termín, videokonference

  3.1 Děkan může povolit na základě písemné žádosti uchazeče přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se nejdříve poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce prijimacky.ff.cuni.cz. O náhradní termín lze požádat do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín zkoušky.

  3.2 Děkan (na doporučení předsedy příslušné oborové rady) může na základě písemné žádosti uchazeče výjimečně povolit zkoušku formou videokonference, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (bydliště či dlouhodobý pobyt v zahraničí). Žádost musí být doručena na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK nejpozději deset dnů před konáním řádného termínu. Důvodem pro povolení přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce.


  4. Přijímací zkouška

  4.1 V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání.

  4.2 Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Prověřují se v ní především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky. U filologických doktorských studijních programů může přijímací komise požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce.

  4.3 Obecná pravidla pro konání přijímací zkoušky stanoví opatření děkana č. 4/2017, v platném znění. Podobu zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další požadavky stanovují podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních oborů.


  5. Bodové hodnocení a rozhodnutí o přijetí ke studiu

  5.1 U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pokud podmínky přijímacího řízení daného oboru nestanoví jinak, rozložení bodů mezi tyto jednotlivé části přijímací zkoušky je následující: odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0–30 bodů); posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0–15 bodů); prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0–15 bodů).

  5.2 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 4. 7. 2018. Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky (ikona Moje přihlášky) si každý uchazeč u všech svých přihlášek zjistí svůj bodový zisk a informaci o (ne)přijetí, a to po přihlášení stejnou mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání elektronické přihlášky. Fakulta uchazeči ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. Na úřední desce fakulty se zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

  5.3 Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).

  5.4 U doktorského studia je dokladem o předchozím vzdělání u studentů, kteří toto studium neabsolvovali na Filozofické fakultě UK, ověřená kopie diplomu dokládajícího absolvování magisterského studia. U absolventů Filozofické fakulty UK provede ověření předchozího vzdělání Oddělení vědy děkanátu fakulty. Absolventi magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o magisterském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). Informace o náležitostech uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace) lze získat na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-6452.html.

  5.5 Po zveřejnění výsledků v elektronickém systému Filozofická fakulta UK rozesílá uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku úspěšně, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu do studia nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4). Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším termínu. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

  5.6 Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2018. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2018.


  6. Nahlížení do materiálů a odvolací řízení

  6.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení (viz § 38 správního řádu). Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana a budou zveřejněny na webové stránce prijimacky.ff.cuni.cz.

  6.2 Proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o obor, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou.
  Náležitosti přihlášky: 2. Přihlášky ke studiu

  2.1 Elektronický formulář přihlášky bude od 1. 12. 2017 k dispozici na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky. Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému odeslat do 23:59:59 hod dne 30. 4. 2018. Poplatek je splatný do konce lhůty pro podávání přihlášek. Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako specifický symbol. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná.

  2.2 Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou:
  projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran,
  strukturovaný životopis,
  seznam odborné četby zaměřené k oboru studia,
  přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).

  U všech oborů akreditovaných v cizích jazycích je další povinnou přílohou výpis výsledků dosavadního studia (transcript of records). Výpis výsledků lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace oboru.

  V záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, obor a název projektu.

  Ze seznamu školitelů pro příslušný obor je uchazeč povinen zvolit si potenciálního školitele a uvést svou volbu v přihlášce. Pokud uchazeč neví, kterého školitele si zvolit, zvolí předsedu oborové rady. Seznamy školitelů pro jednotlivé obory budou dostupné na webu prijimacky.ff.cuni.cz.

  2.3 Každou přílohu je nutné k přihlášce vložit samostatně ve formátu pdf. Přihláška ani přílohy se netisknou a neposílají poštou. Všechny materiály, které uchazeč v souladu s oborovými požadavky přinese ke zkoušce a jsou předmětem posuzování (diplomové práce aj.), se zařazují do spisu a uchazeči se nevracejí. Materiály, které se předkládají pouze k nahlédnutí, se vracejí uchazeči.

  2.4 Pokud jsou v oborových podmínkách stanoveny konkrétní okruhy či témata, vybírá z nich uchazeč téma projektu disertační práce; nejsou-li stanoveny, volí si uchazeč téma individuálně. Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady (viz oborové podmínky).

  2.5 Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  2.6 S jedním projektem disertační práce je možné se hlásit pouze na jeden obor. Pokud uchazeč podá přihlášky na více oborů, k nimž bude přiložen týž projekt disertační práce, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Uchazeč bude vyzván, aby k ostatním podaným přihláškám připojil samostatné projekty. Pokud tak uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, bude řízení u těchto přihlášek zastaveno. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního oboru, přiloží k oběma přihláškám stejný projekt disertační práce i ostatní povinné přílohy. V takovém případě vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy studia.

  2.7 Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. Formu nebo obor studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny dotčené formy a obory studia. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.

  2.8 Na internetové adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky, celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky).

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: sobota 13.1.2018

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85631011/0100
  IBAN: CZ96 0100 0000 0000 8563 1011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 820001

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Anglistika - amerikanistika Anglistika - amerikanistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Čeština v komunikaci neslyšících Čeština v komunikaci neslyšících prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Arabistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Český jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Dánská studia (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oborů Norská studia a Švédská studia
  Filologie Fonetika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Francouzská filologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Hispanistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Indologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Íránistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Italianistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Japonská studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Filologie Jihovýchodoevropská studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Koreanistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Latinský jazyk a literatura (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Mongolistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Německý jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Novořecká filologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Obecná lingvistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Portugalistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Romistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Ruský jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Filologie Řecká antická filologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Sinologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Středoevropská studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Filologie Tibetanistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filologie Východoevropská studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filozofie Filozofie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Filozofie Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Historické vědy Archeologie pravěku a středověku prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Dějiny a kultura islámských zemí (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Historické vědy Dějiny antické civilizace (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Historické vědy Etnologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Historické vědy Historie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oboru Historie – Evropská studia
  Historické vědy Indonesistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Veřejná správa a spisová služba prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Dějiny umění prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estetika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filmová studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Hudební věda prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Pedagogika Andragogika a personální řízení prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Pedagogika Andragogika a personální řízení kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Pedagogika Pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia v kombinované formě
  Politologie Politologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Angličtina pro mezikulturní komunikaci (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Francouzština pro mezikulturní komunikaci (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Překladatelství a tlumočnictví Němčina pro mezikulturní komunikaci (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Ruština pro mezikulturní komunikaci (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Španělština pro mezikulturní komunikaci (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Psychologie Psychologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Sociologie Sociologicko-ekonomická studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Sociologie Sociologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Čeština v komunikaci neslyšících Čeština v komunikaci neslyšících prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Anglický jazyk prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Anglický jazyk prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen single or double honours; may be combined with any other subject to which the double-honours NMgr. programme also applies
  Filologie Anglofonní literatury a kultury prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Arabistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Český jazyk - specializační studium (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia kromě oborů ČJ a literatura, Učitelství ČJ a lit. pro SŠ, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství LJ a lit. pro SŠ
  Filologie Český jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory Mgr. studia kromě oborů ČJ – specializační studium, Učitelství ČJ a literatury pro SŠ, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství LJ a lit. pro SŠ
  Filologie Fonetika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Francouzská filologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Hispanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Indologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Italianistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Japonská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Jihovýchodoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Komparatistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Koreanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Latinská medievistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Latinský jazyk a literatura (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Lusobrazilská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Mongolistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Německý jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Německý jazyk a literatura ve střední Evropě prezenční navazující magisterské němčina 2 rok(y) Otevřen 1-Fach-Masterstudium
  Filologie Nizozemský jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Novořecká filologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Obecná lingvistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Ruský jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Filologie Řecká antická filologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Sinologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Filologie Skandinavistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Středoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Filologie Tibetanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filologie Tibetanistika prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen combinations: single or double honours; may be combined with any other subject to which the double-honours NMgr. programme also applies
  Filologie Turkologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filologie Východoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Filozofie Filozofie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Filozofie Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Historické vědy Archeologie pravěku a středověku prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Historické vědy Archivnictví a pomocné vědy historické kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Dějiny a kultura islámských zemí prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Historické vědy Dějiny antické civilizace (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Historické vědy Etnologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Historické vědy Historie - české dějiny v evropském kontextu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – hospodářské a sociální dějiny a Historie – obecné dějiny
  Historické vědy Historie - hospodářské a sociální dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – české dějiny v evropském kontextu a Historie – obecné dějiny
  Historické vědy Historie - obecné dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – hospodářské a sociální dějiny a Historie – české dějiny v evropském kontextu
  Historické vědy Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Historické vědy Klasická archeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Informační studia a knihovnictví Studia nových médií prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Dějiny umění prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estetika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filmová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Hudební věda prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Pedagogika Andragogika a personální řízení prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Pedagogika Pedagogika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia v kombinované formě
  Pedagogika Sociální pedagogika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Pedagogika Sociální pedagogika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Politologie Politické teorie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Překladatelství: čeština - angličtina (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Překladatelství: čeština - francouzština (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Překladatelství: čeština - němčina (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Překladatelství: čeština - ruština (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Překladatelství: čeština - španělština (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Tlumočnictví: čeština - angličtina (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Tlumočnictví: čeština - francouzština (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Tlumočnictví: čeština - němčina (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Překladatelství a tlumočnictví Tlumočnictví: čeština - španělština (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Psychologie Psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Učitelství pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
  Učitelství pro střední školy Učitelství češtiny jako cizího jazyka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
  Učitelství pro střední školy Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství češtiny jako cizího jazyka
  Filologie Anglický jazyk prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Anglický jazyk kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Anglofonní literatury a kultury prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Anglofonní literatury a kultury kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Anglofonní literatury a kultury kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Český jazyk prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Český jazyk kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Dějiny české literatury a teorie literatury kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Didaktika konkrétního jazyka prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Didaktika konkrétního jazyka kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Fonetika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Fonetika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Germánské jazyky prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Germánské jazyky kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Germánské literatury prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Germánské literatury kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Jazyky zemí Asie a Afriky prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Jazyky zemí Asie a Afriky kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Klasická filologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Klasická filologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Klasická filologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Latinská medievistika a novolatinská studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Latinská medievistika a novolatinská studia kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Matematická lingvistika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Matematická lingvistika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Obecná lingvistika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Obecná lingvistika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Románské jazyky prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Románské jazyky kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Románské literatury prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Románské literatury kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Románské literatury kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Slovanské filologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Slovanské filologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Slovanské filologie kombinovaná doktorské ruština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Slovanské literatury prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Slovanské literatury kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filologie Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Translatologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Translatologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Translatologie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Filologie Translatologie kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Religionistika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy České dějiny prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy České dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Dějiny antického starověku prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Dějiny antického starověku kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Didaktika dějepisu prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Didaktika dějepisu kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Egyptologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Egyptologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Egyptologie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Etnologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Etnologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Historie/obecné dějiny prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Historie/obecné dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Historie/obecné dějiny kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Iberoamerikanistika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Iberoamerikanistika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Iberoamerikanistika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Klasická archeologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Klasická archeologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Moderní hospodářské a sociální dějiny prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Moderní hospodářské a sociální dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Pomocné vědy historické prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Pomocné vědy historické kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Pravěká a středověká archeologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Pravěká a středověká archeologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Informační studia a knihovnictví Informační věda prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Informační studia a knihovnictví Informační věda kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Logika Logika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Logika Logika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Logika Logika kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Dějiny výtvarného umění prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Dějiny výtvarného umění kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estetika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estetika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filmová věda prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filmová věda kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Hudební věda prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Hudební věda kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná teorie a dějiny umění a kultury Hudební věda kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Pedagogika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Klinická psychologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Klinická psychologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Obecná psychologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Obecná psychologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Psychologie práce a organizace prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Psychologie práce a organizace kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Sociální psychologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Psychologie Sociální psychologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen