Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Chinese Studies (0231TA090054)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Chinese Studies (N0231A090054)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  2 / 5

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 15.04.2020
  • shrink expand
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   požadavky studia programu:
   Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu sinologie či podobně zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného programu z oblasti humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia.

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška

   1) četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)
   2) motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotné kvalitě seznamu po obsahové i formální stránce (max. 50 bodů)
   3) pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce na sekretariátě Katedry sinologie FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz,
   • u ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 23.05.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 17.06.2020 Until: 18.06.2020
  • shrink expand
   Termíny přijímacích zkoušek (řádné i náhradní; náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném): v rozmezí 8. 6. – 15. 7. 2020
   Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 22. 7. 2020

   Podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny.
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu katedry: ks.ff.cuni.cz (Katedra sinologie)
  • shrink expand
   Absolvent je vybaven znalostí moderního čínského jazyka na úrovni B2 podle SERR. Dále má schopnost práce s jednoduššími texty v klasické čínštině (v případě zaměření na klasickou literaturu anebo na diachronní studium čínského jazyka je znalost klasického jazyka adekvátně vyšší). Absolvent má schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti humanitních věd v komparativní perspektivě. Může pokračovat v doktorském studiu s cílem věnovat se akademické práci. Dále má základy kvalifikace pro práci překladatele (odborný i literární překlad) a tlumočníka, učitele čínského jazyka a pro práci na široké škále oblastí vyžadujících znalosti čínského jazyka a čínské kultury (sdělovací prostředky, kulturní a státní instituce, cestovní ruch, mezinárodní výměna).