Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sinologie (0231TA090054)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sinologie (N0231A090054)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 5

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   požadavky studia programu:
   Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu sinologie či podobně zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného programu z oblasti humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia.

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška

   1) četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)
   2) motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotné kvalitě seznamu po obsahové i formální stránce (max. 50 bodů)
   3) pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce na sekretariátě Katedry sinologie FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz,
   • u ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020 Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termíny přijímacích zkoušek (řádné i náhradní; náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném): v rozmezí 8. 6. – 15. 7. 2020
   Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 22. 7. 2020

   Podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: ks.ff.cuni.cz (Katedra sinologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven znalostí moderního čínského jazyka na úrovni B2 podle SERR. Dále má schopnost práce s jednoduššími texty v klasické čínštině (v případě zaměření na klasickou literaturu anebo na diachronní studium čínského jazyka je znalost klasického jazyka adekvátně vyšší). Absolvent má schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti humanitních věd v komparativní perspektivě. Může pokračovat v doktorském studiu s cílem věnovat se akademické práci. Dále má základy kvalifikace pro práci překladatele (odborný i literární překlad) a tlumočníka, učitele čínského jazyka a pro práci na široké škále oblastí vyžadujících znalosti čínského jazyka a čínské kultury (sdělovací prostředky, kulturní a státní instituce, cestovní ruch, mezinárodní výměna).