SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968) - Seminar - YMO013
Title: Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Is incompatible with: YMO206, YMO113
Annotation -
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (17.09.2013)
A follow-up seminar to the course "Contemporary History in Interdisciplinary Perspective I." .
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (28.12.2020)

Plnění předmětu v akademickém roce 2020/21 a později: pokud potřebujete splnit tento předmět později ve studiu z důvodu posunutého plnění, přerušení studia či ISP, kontaktujte prosím před začátkem zkouškového období přímo daného vyučujícího. Z důvodu přechodu na novou akreditaci, podle níž studují studující 1. ročníku od ak. roku 2020/21, není již tento předmět rozvržen. Po domluvě je však samozřejmě možné předmět atestovat i později.

 

01. Studená válka a bipolární svět: počátky konfliktu a jeho historické interpretace

02. Marshallův plán a RVHP: hospodářský vývoj v poválečné Evropě

03. Třetí svět a proces dekolonizace: rozpad britského a francouzského impéria v Africe

04. První a druhá berlínská krize: paralely a průsečíky života v okupačních zónách

05. Korejská válka: zástupný konflikt mezi supervelmocemi

06. Polské a maďarské události v roce 1956: sociální aspekty zemí východního bloku

07. Izraelsko-arabský konflikt: situace na Blízkém východě v letech 1948, 1956 a 1967

08. Karibská krize: svět na pokraji jaderné války

09. Závody v dobývání vesmíru: německé počátky, sovětské triumfy a americké vítězství

10. Válka ve Vietnamu: armáda, média a společnost

11. Studentské hnutí a ,,revoluční" rok 1968: politický a kulturní kontext

12. Závěrečné shrnutí a prezentace studentů

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (30.09.2019)

Studenti v prezenční formě studia:

1. Pravidelná účast na kurzu (max. 2 absence)

2. Aktivní účast na kurzu (diskuse)

3. Prezentace vybraného tématu / problematiky z let 1945 - 1968

Studenti si na každou hodinu připraví společnou prezentaci v délce 40 min. vztahující se k tématu dané hodiny. Prezentace musí být rozdělena do dvou bloků:

a) hospodářské aspekty / sociální aspekty / společenský vývoj (20 min.)

b) kultura / biografie/ technika / věda (20 min)

Studenti si vyberou vždy jeden okruh z každého bloku a následně si sami zvolí konkrétní téma prezentace. Součástí vystoupení musí být společná powerpointová prezentace v jednotném stylu včetně odkazů na literaturu a další použité zdroje. Po skončení prezentace probíhá diskuse. Studenti jsou na konci semestru atestování jako celek, tj. je na nich, jak si rozvrhnou jednotlivé povinnosti (rešerše, příprava prezentace, přednes apod.). běhen semestru. Podmínkou je, aby každý ze studentů v rámci semestru prezentoval minimálně jednou. Při prezentaci je kladen důraz na vystupování, zpracování, originalitu a dodržení časového limitu. Studenti po skončení hodiny zašlou powerpoint vyučujícímu.

 

Studenti v distanční formě studia:

1. Účast na blokové výuce (Vokovice - neděle, 3. 11. 2019)

- neúčast na blokové výuce bez adekvátní omluvy (potrvzení od lékaře) je důvodem pro neudělení atestace předmětu (,,N");

2. Konspekty na odborné publikace z oboru soudobých dějin (období 1945 - 1968)

- vyprácování konspektů na 2 odborné knihy;

- výběr knih po předchozí dohodě s vyučujícím e-mailem (lze vybírat knihy v češtině, angličtině či němčině);

- doporučený rozsah cca 1 strana konspektu na 10 stran textu knihy;

- požadavky na konspekt viz přiložený soubor v sylabu předmětu;

- termín odevzdání nejpozději do začátku zkouškového období v zimním semestru (viz aktuální harmonogram akademického roku FHS UK) e-mailem: hlavacek@usd.cas.cz (referáty odevzdané po tomto termínu budou hodnoceny nejlépe známkou ,,3").

 

!!! POZOR: Vykonání ústní zkoušky z předmětu ISSD I. (YMO010) je podmíněno úspěšným splněním požadavků semináře !!!

 

Seznam základní (přehledové) literatury:

ARON, R.: Historie XX. století. Praha, 1999.

BRADLEY, J. F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha, 1994.

CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, díl IV - od roku 1918. Praha - Litomyšl, 2006.

DURMAN, K.: Popely ještě žhavé I. - II. Praha, 2004.

GILBERT, F. ; LARGE, D. C.: Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890 - 1990. Praha, 2003.

HALBERSTAM, D.: Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy. Praha, 2002.

HOBSBAWM, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha, 1998.

JOHNSON, P.: Dějiny 20. století. Praha, 1991.

JUDT, T.: Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2007.

KŘEN, J.: Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.

LADRECH, R.; WEGS, R. J.: Evropa po roce 1945. Praha, 2002.

LUŇÁK, P.: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, 1997.

NÁLEVKA, V.: Studená válka. Praha, 2003.

NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století. I.-II.díl. Praha, 2000.

RATAJ, J.: KSČ a Československo I. (1945-1960). Praha, 2005.

RATAJ, J. ; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, 2010.

VINEN, R.: Evropa dvacátého století. Praha, 2007.

VYKOUKAL, J.; LITERA, B.; TEICHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989. Praha, 2000.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html