SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
World Contemporary History (1945–1968) - YMO206
Title: Světové soudobé dějiny (1945–1968)
Guaranteed by: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Incompatibility : YMO013
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (12.02.2019)
Předmět je komplexně orientován na světové dějiny v rozmezí let 1945–1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy na příkladech významných událostí (zpravidla tzv. horkých krizí) zkoumaného období. Vedle klasických politických a událostních dějin je v rámci studentských referátů a následné diskuse věnována pozornost také hospodářským, sociálním a kulturním dějinám. Výklad se zaměřuje nejen na prostor "euro-americké" civilizace, ale i na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (20.11.2022)

01. Studená válka a bipolární svět: počátky konfliktu a jeho historické interpretace
02. Marshallův plán a RVHP: hospodářský vývoj v poválečné Evropě
03. Třetí svět a proces dekolonizace: rozpad britského a francouzského impéria
04. První a druhá berlínská krize: paralely a průsečíky života v okupačních zónách
05. Korejská válka: zástupný konflikt mezi supervelmocemi
06. Polské a maďarské události v roce 1956: sociální aspekty zemí východního bloku
07. Izraelsko-arabský konflikt: situace na Blízkém východě v letech 1948, 1956 a 1967
08. Karibská krize: svět na pokraji jaderné války
09. Válka ve Vietnamu: armáda, média a společnost
10. Studentské hnutí a ,,revoluční" rok 1968: politický a kulturní kontext
11. Bezpečnostní strategie: vojenské plány supervelmocí a jejich proměna
12. Role tajných služeb v ,,první“ studené válce: špionážní operace CIA a KGB
13. Závody v dobývání vesmíru: německé počátky, sovětské triumfy a americké vítězství


Povinná literatura:
Hobsbawm, E. Věk extrémů. Krátké 20. století 1914–1991. Praha, 2010,
Judt, T. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2017.
Johnson, P. Dějiny 20. století. Praha, 2014.

Doporučená literatura:
Nálevka, V. Horké krize studené války. Praha 2010. ISBN 9788074290114.
Vinen, R. Evropa XX. století. Praha 2007. ISBN 9788070217351.
Křen, J. Dvě století střední Evropy. Praha 2005. ISBN 8072036122.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (11.01.2023)

1) Aktivní účast v hodinách (prezenční studenti); účast na blokové výuce dle rozvrhu (kombinovaní studenti).

2) Vypracování konspektů na 2 publikace dle vlastního výběru vztahující se k problematice světových soudobých dějin v letech 1945–1968. Tituly je třeba nechat si předem schválit od vyučujícího prostřednictvím e-mailu (zašlete kompletní bibliografické údaje vybraných titulů ve formátu PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název knihy. Místo vydání: nakladatel, rok). Vzor a definici konspektu naleznete v souborech předmětu. Nelze konspektovat povinné tituly uvedené v sylabu předmětu. Pouze jedna z knih může být memoárová/bioigrafická. Konspekt musí obsahovat kompletní bibliografické údaje knihy a paginaci.

3) Referát v rozsahu max. 10 normostran (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer) na jednu z konspektovaných knih. Pamatujte, že referát je odborný text s poznámkovým aparátem a závěrečným resumé (referát není anotací knihy!). Vzor a definici referátu naleznete v souborech předmětu.

4) ústní zkouška v podobě kolokvia nad referátem a konspektovanou literaturou (u zkoušky se předpokládá znalost povinné literatury).

Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání konspektů a referátu prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do začátku zkouškového období (viz aktuální harmonogram akademického roku)! Na později odevzdané práce nebude brán zřetel!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html