SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Feminist Literary Theory and Criticism - YMGS101
Title: Feministická literární teorie a kritika
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. (03.10.2020)
Anotace Kurz představuje gender jako metodologický nástroj literární analýzy, a to jak na úrovni obsahu literárních děl a jejich recepce, tak na úrovni literárního provozu. Zaměřuje se na feministické perspektivy konceptů reprezentace ve smyslu zastupování i zobrazování ve vztahu k literárnímu kánonu, autorství a literatuře jako nástroji genderové socializace. Věnuje se pečlivému čtení (close reading) vybraných textů, literární kritice a formám subverze významového a genderového řádu prostřednictvím literatury, diskursu a jazyka.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. (04.12.2022)

Obecné informace ke kurzu

Výuka v ZS 2022-23 probíhá prezenčně, dokud nebude celostátně a celouniverzitně rozhodnuto jinak. Doplňková podpora je v rámci tohoto kurzu dostupná v SISu pod tímto kurzem v kolonce Soubory (Texty ke studiu, případně ppt a další). Průběžné úkoly, které jsou specifikovány v sylabu a které naleznete ve studijních oporách, je potřeba plnit v zadaných termínech. Pokud z nějakého vážného důvodu nemůžete tento termín dodržet, promptně informujte vyučující. Průběžné úkoly prosím odevzdávejte VYTIŠTĚNÉ DO RUKOU VYUČUJÍCÍ. V případě potřeby piště na email blanka.knotkova@fhc.cuni.cz, případně knotkovb@yahoo.com

Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem a harmonogramem akademického roku FHS. 

Konzultace budou probíhat v pondělí 19.00-20.00, prosím přihlašte se předem e-mailem. Po dohodě umožňuji i konzultace telefonicky.

 

Specifické informace ke kurzu Feminsitická literární kritika (FLK)

Tento kurz je propojen s kurzem Argumentace a odborný diskurs, který po něm časově následuje (pondělí, 14.30 a 16.00). Ani jeden z nich nebude pouze přednáškový nebo pouze seminární, oba jsou do jisté míry pojaté interaktivně. V kurzu FLK půjde především o společné zkoumání a vysvětlování teoretických textů, které jsou základem ke studiu a které jsou všechny k dispozici v SISu v kolonce Soubory. Tyto texty prosím průběžně čtěte v přípravě na jednotlivá online setkání, během nichž je budeme rozebírat. První setkání v pondělí 3.10. bude jen přednáškové (představení kurzu a úvod k němu), na další pak vždy dostanete jeden z textů k přečtení, takže další setkání už budou kombinací diskuse nad texty a přednášení, které bude tyto texty rozvíjet. 

Základním textem ke studiu je kniha Pam Morris, Literatura a feminismus. V ní najdete i důležité podněty, jak přistupovat k četbě textů feministických teoretiček, jimiž se budeme zabývat.

 

Atestace

1) Na konci listopadu či na začátku prosince (bude upřesněno) budeme psát kratší test z látky probrané do této doby. Na tuto hodinu prosím přijďte prezenčně, pokud by Vám v tom zabránily vážné zdravotní důvody, domluvíme se individuálně na formě náhrady.

2) Hlavním úkolem pro atestaci kurzu je samostatná písemná práce. Ta bude kritickým rozborem vybraného literárního textu (vhodná je pohádka nebo povídka) a bude mít náležitosti akademického textu (struktura: představení vybraného teoretického paradigmatu a jeho analytická aplikace na vybraný text; odkazy na zdroje; seznam zdrojů). Délka seminární práce bude minimálně 5 stran čistého textu (tj. do toho se nepočítá hlavička, seznam literatury a případné přílohy). 

 

OTÁZKY K GENDEROVÉ ANALÝZE PŘÍBĚHU

 •Jak je konstruován gender (G identity)

•Jak je konstruována sexualita

•Jaký je intersekcionální kontext příběhu

•Zda a jak je genderováno dobro a zlo

•Jak je konstruována genderová moc –ne/hierarchická, ne/androcentrická, ne/heteronormativní

•Jak jsou pojímány genderové archetypy

•Jak a v čem jsou/nejsou zobrazovány genderové stereotypy

•Jak a v čem jsou/nejsou zobrazovány tradiční genderové role

•Je příběh prokreativní?

•Jak je genderován jazyk / vizualita (např. u ilustrací)

   – Genderově vyvážené vyjadřování. Generické maskulinum, ne/binární označování.

•V čem by mohlo spočívat vzdorné čtení příběhu?

 

Tematické okruhy (časová dotace a posloupnost může podléhat úpravě, zejména v případě rozvinuté diskuse)

1. Gender a literatura – kritická reflexe literárněvědných pojmů
2. Feministická kritika literárního kánonu
3. Feministické teorie a vývoj euroamerické literární teorie 20. století
4. Ženské psaní a gynokritika
5. Političnost literatury a koncept autorství. Interpretace a čtenářská interpelace.
6. Feministická archetypální analýza
7. Postkoloniální feministická literární kritika – Asie
8. Postkoloniální a dekoloniální literární kritika – Severní a Latinská Amerika
9. Francouzská feministická psychoanalytická škola
10. Feministická naratologie
12.a d. Praktická cvičení – genderový rozbor vybraných literárních textů (tyto rozbory mohou být zařazeny i dříve v kurzu)

 

Orientační sylabus (pro část přednáškovou i seminární)

3.10. - Úvodní hodina, představení kurzu. Úvod do feministické literární kritiky. Úvod do akademického psaní. Úkol: Pam Morris, Literatura a feminismus (do str. 103).

10.10. -  Diskuse nad textem Pam Morris. Hlavní koncepty: Esencialismus a konstruktivismus. Diskurs a sociální realita, diskurs a literatura. Diskurs a moc. Literární kánon. Reprezentace. Interpelace. Interpretace. Otázky genderové analýzy při čtení a psaní literárního textu. Úkol: 1) Přečíst texty Judith Fetterley a Elaine Showalter (viz SIS).  2) Připravit si krátkou prezentaci vybrané pohádky.

17.10. Ženské čtení a ženské psaní. O političnosti literatury (Fetterley), o autorství žen (Showalter). Prezentace pohádek. Úkol: Přečíst oba texty Annis Pratt - Úvod a 9. kapitola. Doporučený text: Úvod k publikaci Gender v textu a obraznosti.

24.10. Feministická kritika literárních archetypů (Pratt, pohádky). Pokračování v prezentaci pohádek. Úkol: Přečíst text z knížky Démonovy povídky (Třetí povídka).

31.10. FLT a pohádky - pokračování. Rozbor Třetí povídky. Úkol: 1) Přečíst text C. T. Mohanty. Doporučený text: Viola Parente-Čapková. 2) Přečíst povídku Draupadí od Mahášvety Debí.

7.11. Feministická postkoloniální kritika (Mohanty). Rozbor povídky Draupadí. Úkol: 1) Přečíst kapitolu z knihy bell hooks dle vlastního výběru a připravit si její rozbor.

14.11. Čtecí týden - funguje ve všech kurzech programu GS. Slouží pro dostudování textů, případně přípravu dalších úkolů. 

21.11. Feministická postkoloniální kritika. Hostovská přednáška Dr. Jiroutové Kynčlové (afroamerická a chicanská literární kritika). Diskuse nad knihou bell hooks. Úkol: Přečíst texty H. Cixous a L. Irigaray. Doporučené texy od Julie Kristevy (viz SIS). 

28.11. Diskuse nad knihou bell hooks (pokračování). Prezentace pohádek. Úkol: Cixous a Irigaray.

5.12. Feminismus a psychoanalýza v pojetí francouzských poststrukturalistických autorek (Cixous, Irigaray). Pokračování v prezentacích pohádek. Úkol: Přečíst text Susan Lanser. Doporučený text: Soňa Nováková. 2) Přečíst povídku k rozboru Sunday in the Park.

13.12. Feministická naratologie (Lanser). Rozbor povídky Sunday in the Park.

20. 12. Prezentace pohádek - dokončení. 

Leden: Závěrečný test a odevzdání seminární práce (do 20. 1.)

Úkol: Práce na závěrečné písemné práci (genderový rozbor vybrané povídky nebo pohádky, rozsah min. 5 normostran čistého textu). Text musí mít náležitosti akademického psaní (teoretický úvod aplikovaný na rozebíraný text, odkazy, seznam literatury).

 

* Povinná literatura:

MORRISOVÁ, P. Literatura a feminismus. Brno: Host, 2000. ISBN: 80-86055-90-6.

KNOTKOVÁ ČAPKOVÁ, B. a kol. Tváří v tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies, 2010. ISBN: 978-80-86520-34-6. �

OATES-INDRUCHOVÁ, L. (ed.). Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické feministické literární teorie. Praha: SLON, 2007. ISBN: 978-80-86429-69-4.

FETTERLY, J. The Resisting Reader. A Feminist Approach to American Fiction. Bloomington: Indiana University Press, 1978. ISBN: 0-253-31078-4. Vybrané kapitoly.

WARHOL ROBYN, R., HERNDL PRICE, D. (eds.). Feminisms. An Anthology of Literary Theory and Criticism. Chicago: Rutgers University Press, 1997. ISBN: 978-0813523897. Vybrané kapitoly.

+ texty v kolonce Sylabus, označené vždy jako POVINNÝ TEXT


* Doporučená literatura:

KNOTKOVÁ ČAPKOVÁ, B., JIROUTOVÁ KYNČLOVÁ, T. (eds.). Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Praha: Gender Studies, 2016. ISBN: 978-80-86520-51-3.

OATES-INDRUCHOVÁ, L. Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON, 1998. ISBN: 80-85850-67-2. Vybrané kapitoly.

MATONOHA, J. Psaní vně logocentrismu. Diskurs, gender, text. Praha: Academia, 2009. ISBN: 978-80-200-1748-2.

MATONOHA, J. (ed.). Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN: 978-80-85778-72-4.

FELSKI, R. Literature after Feminism. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2003. ISBN: 0-226-24115-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html