SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Composition and Literary Theory - Seminar - YMG07PCZI
Title: Stylistika, argumentace a literární teorie - seminář
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Požadavky na atestaci: prezence + průběžné seminární úkoly + závěrečná seminární práce
Old code: YMG07PCZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Interchangeability : YMG97PCZI
Is co-requisite for: YMG07PPZI
Is pre-requisite for: YMG11PSLI
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (31.08.2010)
Through oral and written presentations, this follow-up seminar aims at improving students' argumentation ability. Special attention is given to the gender aspect of language.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. (10.09.2013)

Požadavky na atestaci:

Povinná prezence na hodinách.

Přednáška - hodnotí se závěrečný test. Bude obsahovat 6 šířeji formulovaných otázek z probrané látky (prostudovaných textů).

Seminář - hodnotí se průběžné úkoly, a to: 1 konspekt (vyberte si mezi: Fetterley, Pratt, Cixous a Mohanty) - musí být odevzdán do konce října; alespoň 1 ústní prezentace (motivační esej, rozbor pohádky nebo manipulativní text), a závěrečná seminární práce. Hlavní důraz spočívá na závěrečné práci, rozhoduje o známceza seminář ze 75%. Známku může (okrajověji) ovlivnit i včasnost odevzdávání.

Konzultační hodiny vyučující:

čtvrtek 14.00-15.30

 

Tématické okruhy:

1) Úkol na 1. hodinu: 1) Zopakovat úvodní kapitolu textu Pam Morris (byl na příjímací zkoušky). 2) Zopakovat text E. Showalter "Pokus o feministickou poetiku" z knihy Dívčí válka s ideologií (byl též na přijímací zkoušky).Téma hodiny: Pojmy gender, feminismus, literatura, interpretace. Zasazení feministických literárních teorií do kontextu vývoje euroamerické literární teorie 20. století a do vývoje feministického myšlení. Vnitřní a vnější zkoumání literatury podle Reného Welleka (Teorie literatury). Text jako struktura a systém. Význam kontextu pro feministickou literární kritiku (auto/biografie). Literární kánon jako produkt mocenských diskursů a jeho feministická kritika. Úkol na příští hodinu: Prostudovat příručku Stylistika, argumentace a akademické psaní. VĚNUJTE PEČLIVOU POZORNOST PROBLEMATICE PLAGIÁTSTVÍ. Připravte si případné dotazy.

2) Téma hodiny: Stylistika odborného textu: jak psát konspekt; jak psát odborný esej; jak psát recenzi. Co je to plagiátství. Základy řečnického projevu. Strukturovaná diskuse. Genderová perspektiva textu a ústního projevu. Úkol na příští hodinu: 1) Přečíst text J. Fetterley. 2) Přečíst úvodní studii publikace Tváří v tvář a připravit si dotazy.

3) Téma hodiny: Političnost literatury (Pam Morris; Judith Fetterley: "Introduction on the politics of literature"). "Ženské" a feministické čtení (Pam Morris: Literatura a feminismus). Periodizace ženského a feministického psaní (Elaine Showalter: "Pokus o feministickou poetiku" - na základě četby. Úkol: 1) Přečíst Annis Pratt - 9. kapitola. 2) Přečíst Annis Pratt - Úvod. 3) Přečíst krátký text "Třetí povídka" (Démonovy povídky) a zamyslet se nad jejím genderovým rozborem.

4) Téma hodiny: Archetypální vzorce a kontexty literatury psané ženami a jejich diskursivní přesahy. Pojmy archetyp a stereotyp (Annis Pratt: Archetypal patterns of women's fiction). Ukázkový rozbor textu "Třetí povídka". Úkol: 1) Připravit si jako ústní prezentaci (cca 5-10 minut) genderový rozbor vybrané pohádky. 2) Napsat motivační esej (cca 2 strany - odevzdat v tištěné podobě, nikoliv elektronicky). 

5) Téma hodiny: Seminář. Studentské prezentace genderových rozborů pohádek a motivačních esejů + diskuse. Na konkrétních případech budou ilustrovány návody psaní a rozboru textu podle příručky Stylistika, argumentace a akademické psaníÚkol: 1) Přečíst Cixous (Smích Medúzy). 2) Přečíst Irigaray (The Sex Which is not One).

6) Téma hodiny: Vybrané proudy feministické literární teorie: francouzská psychoanalytická škola (H. Cixous, L. Irigaray, J. Kristeva). Úkol: Připravit se na diskusní hodinu (o tématu se bude hlasovat a bude vybráno předem).

7) Diskusní hodina na předem vybrané téma. Ukázky různých typů diskuse. Úkol: 1) Připravit si rozbor vybraného manipulativního textu, inspirujte se příčkou Stylistika, argumentace a akademické psaní (ústně jako prezentaci). 2) Přečíst Susan Lanser: "Toward a Feminist Narratology". 3) Přečíst Soňa Nováková: "Gender a narativní strategie. Britské spisovatelky indického původu".

8) Téma hodiny: Feministická naratologie (Susan Lanser, Soňa Nováková). Seminář: Kritická prezentace manipulativních textů. Úkol: 1) Konspekt Ch. T. Mohanty: "Západníma očima" ("Under Western Eyes"), v ČJ in, Oates-Indruchová: Ženská literární tradice a hledání identit. 2) Přečíst povídku od Mahášvety Debí "Draupadí".

9) Téma hodiny: Postkoloniální feministická literární kritika - autorky asijského původu (Mohanty: "Under Western Eyes"; představení některých konceptů G. Ch. Spivak). Seminář: Rozbor povídky Draupadí. Úkol: 1) Přečíst zadanou kapitolu z bell hooks "Where We Stand: Class Matters".

10) Téma hodiny: Postkoloniální feministická literární kritika- autorky severo- a jihoamerického původu (bell hooks - "Where We Stand: Class Matters"; Gloria Anzaldúa). Úkol na příští hodinu: Připravit se na vybraná diskusní témata.  Úkol po Vánocích: Připravit referát a handout z volitelného textu (volitelné jsou všechny v kolonce Soubory, které nejsou povinné).

11) Diskusní hodina na připravená témata.

12) Prezentace referátů z volitelných textů (jeden na cca 15 minut). Úkol: Závěrečná práce - genderový rozbor literárního textu. Odevzdat nejpozději do 30. ledna, později odevzdané texty už budou hodnoceny v nejlepším případě jako velmi dobré.

 

POŽADAVKY na závěrečnou práci:

- text k rozboru: povídka nebo pohádka v českém nebo anglickém jazyce (min. a max. rozsah - 5-50 stran, doporučený rozsah - 15-30). VÝBĚR TEXTU JE TŘEBA PŘEDEM ZKONZULTOVAT s vyučující.

- rozsah 6-8 NS (bez bibliografie)

- struktura: úvod, teoretická východiska, vlastní analýza (NE deskripce), závěr, bibliografie

- teorie a analýza textu musí být propojena: na uvedené teoretické texty z první teoretické části se musí odkazovat i v části analytické

- minimální požadavky na bibliografii: využití alespoň pěti odborných textů

- bibliografie a odkazování podle formálních požadavků v příručce Stylistika, argumentace a akademické psaní

- hodnotíse formální i obsahová stránka

 

Doporučená východiska genderové analýzy literárního textu:

1. Jak je konstruován gender (např. esencialisticky, dichotomně, jako kategorie fixní, vnitřně homogenní, atd.).

2. Jak je konstruována sexualita (viz zejm. Irigaray)

3. Jak jsou konstruovány obrazy ženských a mužských postav (Pratt, Morris)

4. Jak je konstruována moc (Morris, Fetterley, Showalter)

5. Jak jsou konstruovány vztahy mezi gendery (uvnitř i navzájem ? např. Cixous)

6. Jak je konstruována narace příběhu z genderového hlediska (Lanser, Nováková)

 

Povinná literatura:

Morris, Pam. 2000. Literatura a feminismus. Brno: Host. Vybrané stránky 1-103.

Showalter, Elaine. 1998. "Pokus o feministickou poetiku." In: Oates-Indruchová, Libora (ed.): Dívčí válka s ideologií. Praha: SLON, str. 209-234.

Warhol, Robyn R.; Herndl, Diane Price (ed.). 1991. Feminisms. Rutgers University Press. Vybrané kapitoly (viz sylabus a zadání na hodinách).

Renzetti, C. M. - D. J. Curran. 2003. "Velcí komunikátoři: Jazyk a média." In: Ženy, muži a společnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, str. 173-211.

Mohanty, Chandra Talpade. 2003. "Under Western Eyes: Feminist Schoparship and Colonial Discourses." In: Feminism Without Borders. New Delhi: Zubaan, an associate of Kali for Women, str. 17-42.

Knotková-Čapková, Blanka a kol.. 2007. Stylistika, argumentace a akademické psaní. Praha: FHS UK v Praze.

Knotková-Čapková, Blanka a kol. 2010. Tváří v tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies, o.p.s.

 

Další doporučená literatura:

gitA černá na bílé aneb Vidět svět různorodě. Komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky/příručka pro mediální výchovu. 2008. Sestavily Tamara Nováková a Magdalena Hort. Praha: gitA, Genderová informační a tisková agentura o.s.

Knotková-Čapková, Blanka a kol. 2011. Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies, o.p.s.

Pegues, Dagmar - Kynčlová, Tereza (eds.). 2011. Cesta Amerikou. Antologie povídek regionálních spisovatelek. Brno: Host.

Oates-Indruchová, Libora. 2008. Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: SLON

Selten, Raman. 1991. Feminist Literary Theories. Harlow and New York: Longman Group LTD.

Wellek, René - Austin Warren. 1996. Teorie literatury. Olomouc: Votobia.

Valdrová, Jana. 2004. "Ženská a mužská role v jazyce." In: ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, str. 9-16.

Ročenky Katedry genderových studií

Entry requirements - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

povinný předmět pro 1. ročník magisterského studia genderu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html