SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Public Sector Economics - YBSB041
Title: Ekonomie veřejného sektoru
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Co-requisite : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Pre-requisite : YBSA002
Annotation - Czech
Last update: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)
Rozsáhlý veřejný sektor, který poskytuje řadu základních statků a služeb, přerozděluje příjmy a reguluje aktivity soukromých subjektů, je charakteristický pro všechny rozvinuté ekonomiky. Kurz se zaměří na důvody jeho existence, analýzu mechanismů jeho fungování i problematiku kolektivního rozhodování, které je pro něj charakteristické. Budeme rovněž diskutovat, nakolik může využití poznatků ekonomie veřejného sektoru přispět k řešení palčivých společenských problémů dotýkajících se například rozmachu autoritářského populismu, nebo hrozby klimatických změn.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

• Studenti se seznámí se silnými a slabými stránkami kolektivního rozhodování.
• Studenti hlouběji porozumí roli, kterou hraje v rozvinutých ekonomikách vláda a veřejný sektor.
• Studenti si osvojí základní analytické nástroje ekonomie veřejného sektoru a budou s to je aplikovat v praxi.

Teaching methods - Czech
Last update: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (19.01.2022)

Kurz má formu interaktivních přednášek, které spojují představování klíčových konceptů ze strany vyučujícího s otevřenou kritickou diskusí praktických aplikací. Součástí kurzu je také domácí příprava v podobě hledání aktualit pro diskusi během výuky.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

1. Úvod: Člověk ekonomický a člověk politický
Ekonomický přístup k individuální a kolektivní volbě. Problém společenské koordinace. Suverenita spotřebitele a suverenita občana.


2. Mechanismy rozdělování zdrojů v ekonomice
Alokace zdrojů prostřednictvím směny. Paretovská efektivnost. Základní věty ekonomie blahobytu. Distributivní spravedlnost.


3. Veřejný sektor v rozvinuté ekonomice
Aktivity veřejného sektoru. Měření veřejného sektoru. Ekonomické důvody pro existenci veřejného sektoru.

4. Tržní selhání I: Pojmy a mechanismy
Externality: pozitivní a negativní. Veřejné statky. Tragédie obecní pastviny. Soukromá a veřejná řešení externalit.

5. Tržní selhání II: Ekonomie klimatických změn
Změna klimatu jako tržní selhání. Analýza výnosů a nákladů změny klimatu. Hledání efektivních řešení problému změny klimatu.

6. Chudoba, nerovnost, redistribuce
Absolutní a relativní chudoba. Nerovnost bohatství a příjmu. Globální trendy v nerovnosti. Politiky přerozdělování.

7. Daně a jejich ekonomické dopady
Daně v Česku. Zdanění spotřeby a příjmu. Daňová distorze. Daňová optimalizace a daňové úniky.

8. Mechanismy kolektivního rozhodování
Arrowova věta o nemožnosti. Jednohlasnost. Většinové rozhodování. Condorcetův paradox. Tyranie většiny. Problém intenzity preferencí.

9. Ekonomická teorie demokracie
Moudrost davů. Condorcetova věta o porotě. Volební paradox. Racionální neznalost. Teorie expresivního a etického voliče.

10. Zájmové skupiny
Paradox kolektivní volby. Dobývání renty. Selektivní pobídky. Společenské dopady působení zájmových skupin.

11. Byrokracie
Byrokratický management. Problém pána a správce. Byrokratická nadprodukce. Problém byrokratické neefektivnosti.

12. Omezená racionalita ve veřejném sektoru
Behaviorální tržní selhání. Libertariánský paternalismus. Racionální iracionalita. Robustní demokracie.

13. Závěr kurzu, test

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (19.01.2022)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů ze 100 možných. Struktura hodnocení je následující:

·         Aktivita v průběhu výuky: 20 b

·         Vypracování podkladů pro aktitvitu ve výuce: 20 b

·         Závěrečný test zaměřený na základní koncepty a aplikace: 60 b

 

Docházka

Docházka je povinná, během semestru je možné mít tři absence. Čtvrtá absence znamená nutnost vypracování dodatečného písemného úkolu, pátá a další absence znamená neúspěch v předmětu. V případě nemoci (nad rámec povolených absencí) je potřeba doložit potvrzení o pracovní neschopnosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html