SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remedial physical education - PZTV250NK
Title: Zdravotní tělesná výchova
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Markéta Křivánková
Interchangeability : PZTV250N
Is incompatible with: PZTV250N
Is interchangeable with: PZTV250N
Annotation - Czech
Zdravotní tělesná výchova je formou školní i mimoškolní tělesné výchovy pro žáky, studenty i dospělé, zařazené lékařem do III. zdravotní skupiny. Předmětem se studenti seznamují s vhodnou tělovýchovou pro tělesná, interní, nervová a smyslová oslabení a dalšími, tzv. kategoriemi zdravotních oslabení, do nichž vstupují i programy doporučeníhodné pro seniory. Teoretická, pedagogicko-psychologická východiska předmětu jsou podložena biomedicínskými znalostmi respektovanými v pedagogické praxi. Proto pohybovou aktivitou ve zdravotní tělesné výchově máme možnost řadu zdravotních oslabení funkčně pozitivně ovlivnit.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (30.01.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními cíli a úkoly zdravotní tělesné výchovy, organizačními formami a pedagogickým procesem ve zdravotní tělesné výchově. Dále je cílem naučit studenty základy tvorby (dle metodických postupů) cvičební jednotky pro jednotlivá oslabení.

Kompetence: Schopnost využít prostředků ZTV k tvorbě zdravotního cvičebního programu pro prevenci a kompenzaci či korekci jednotlivých oslabení.

Výstupy z učení - přednášky

· Student vyjmenuje a popíše jednotlivá zdravotní oslabení, která se mohou vyskytnout u žáků při výuce TV. Student dokáže popsat jaké základní pohybové prostředky je možné při výuce těchto žáků v rámci ZTV využít.

· Student identifikuje základní odchylky od ideálního držení těla u dětí i dospělých a popíše, proč a jak k nim dochází.

· Student definuje principy svalové nerovnováhy. Dokáže vyjmenovat a popsat konkrétní testy hodnotící posturální stereotyp i pohybový stereotyp.

· Student dokáže vyjmenovat jednotlivá oslabení respiračního systému, která se vyskytují u žáků ve škole. Dokáže aplikovat vhodné tělovýchovné prostředky, které podporují žáka s respiračním oslabením v jeho pohybovém a tělesném rozvoji.

· Student dokáže definovat obezitu, její příčiny, typy, hodnocení. Dokáže určit, jaký typ pohybové aktivity je pro obézního žáka nejvhodnější. Dokáže vyjmenovat zásady cvičení s obézním žákem.

· Student je schopen definovat oba typy diabetu a jeho možné komplikace, dokáže určit, jaký vliv má pohybová aktivita metabolismus diabetika. Dokáže vyjmenovat zásady cvičení s diabetikem.

· Student dokáže definovat a popsat s oslabeními smyslů, především, s oslabením zraku a sluchu, ADHD, epilepsii, neurózu a DMO. Dokáže identifikovat jaké vhodné pohybové aktivity jsou vhodné a jaké zásady je nutné dodržovat během vyrovnávacího procesu.

Výstupy z učení - cvičení

· Student dokáže vyjmenovat a prakticky využít cviky v základních polohách pro vytvoření vhodného cvičení pro různá zdravotní oslabení, především vadného držení těla (VDT), ale i interní oslabení spojená s odchylkami od správného držení těla.

· Dokáže připravit praktická cvičení v různých variantách pro ovlivnění odchylek od správného držení těla, především pro kompenzaci horního a dolního zkříženého syndromu, skoliotického držení, plochých zad a ovlivnění HSS.

· Student dokáže popsat problematiku poruch klenby nožní a s ní spojených zdravotních problémů. Dokáže využít cvičení a pomůcek, které cvičební jednotku zpestří a motivují žáky ke cvičení. Také dokáže pracovat s žáky, kteří mají odchylky od osy DK (valgózní, varózní postavení DK).

· Student ovládá metody zjišťování funkčního stavu pohybového aparátu. Dokáže provést základní antropometrická měření, vyhodnotit funkční stav vyšetřovaného jedince. Dokáže provést základní funkční svalový test a testy základních hybných stereotypů včetně testů hluboké stabilizace.

· Student dokáže prakticky provést a naučit jednotlivé typy dýchání a dechových cvičení v různých polohách a dokáže vyjmenovat, pro jaká zdravotní oslabení je prakticky využít. Aplikuje cvičební jednotku pro astmatika a dokáže vytvořit soubor dechových i pro jiná oslabení, kde se dechová cvičení využívají.

· Student dokáže prakticky aplikovat a použít nejvíce využívané druhy relaxačních cvičení, která jsou vhodná pro výuku ZTV v rámci kompenzace různých zdravotních oslabení.

· Student dokáže prakticky aplikovat různé druhy koordinačních a rovnovážných cvičení. Ovládá základní psychomotorické hry.

· Student dokáže prakticky využít overball, gymball a další, i netradiční, pomůcky pro cvičení s oslabenými jedinci (odchylky od držení těla, metabolické, smyslové a další interní oslabení).

· Student dokáže popsat typické držení těla těla u dětí předškolního i mladšího školního věku. Dokáže aplikovat cvičení s motivačními pomůckami a hry pro správný rozvoj posturálního i pohybového stereotypu u menších dětí. Dokáže vyjmenovat základní specifika a zásady při cvičení s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (25.10.2023)
Literature - Czech
Povinná:

HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Nakl. Karolinum, 2003. 135 s. ISBN 80-7184-621-X.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, Avicenum, 1997. 239 s. ISBN 80-7169-384-7.

KYRALOVÁ, M., MATOUŠOVÁ, M. Zdravotní TV. II. část. Praha: Sport pro všechny, 1995. 173 s. ISBN 80-85 228 - 24-6.

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha : Grada Publishning, a.s., 2015. 112 s. ISBN 978-80-271-9045-4.

Doporučená:

HOŠKOVÁ, B. a kol.: Vademecum. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). Praha: Nakl. Karolinum, 2012. 130 s. ISBN 978-80-246-2137-1.

FELDENKREIS, M. Pohybem k sebeuvědomění. Přel. V. Zdražila. Praha: Pragma, 1967. 186 s. ISBN 80-7205-058-3.

GÍTANANDA, G. Jóga - krok za krokem. Praha: Dobra & Fontána, 1999. 364 s. ISBN 80-86179-38-9.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

SRDEČNÝ, V. Tělesná výchova zdravotně oslabených: učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).

STRNAD, P. Vybrané kapitoly z TV zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1987. 162 s. ISBN 80-72-03-6815.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 267 s. ISBN 80-7169-256-5.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (14.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočtový test + vlastní předvedení kontrolních cvičení s teoretickým zdůvodněním funkce

Úplná účast na seminářích a cvičení.

Písemná nebo ústní zkouška.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (22.05.2019)
Syllabus - Czech
Přednášky ZTV

1. Úvod do studia, stručný přehled vývoje zdravotní TV, koncepce a cíle ZTV. Kategorie zdravotních oslabení.

2. Řízení vyučovacího procesu ve zdravotní TV, organizační formy. Úloha učitele. Úloha ZTV v primární a sekundární prevenci a kompenzaci zdravotního znevýhodnění. Pohyb a význam jeho kvality.

3. Základní pojmy z patologie, příčiny vzniku poruch hybného systému, vliv civilizačních faktorů, základní typy poruch hybného systému.

4. Svalová dysbalance, základní pohybové stereotypy, testování a diagnostika poruch hybného systému.

5. Oslabení respiračního systému a pohybová aktivita. + 6. Oslabení kardiovaskulárního systému a pohybová aktivita.

7. Ostatní interní oslabení - metabolická, gynekologická, smyslová neurologická a neuropsychická) jejich specifické rysy a charakter pohybových činností.

Semináře a cvičení

1. Výchozí cvičební polohy - jejich význam. Cvičební tvary podle účelu: uvolňovací, protahovací, posilovací. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla - oblast hrudní a krční páteře, pánve a DKK → nácvik jednoduchých pohybových stereotypů I. - Cvičení v ZP - leh (záda, bok, břicho) - uvolnění kloubních struktur a protažení. Základní cvičební tvary ve výchozích polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů lI. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla - oblast hrudní a krční páteře, pánve a DKK. - Cvičení v základní poloze - leh (záda, bok, břicho) - posílení

3. Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů lII. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla - oblast hrudní a krční páteře, pánve a DKK. - Cvičení - základní poloha sed (všechny varianty) - uvolnění, protažení, posílení

4. Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů lV. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla - oblast hrudní a krční páteře, pánve a DKK. - Cvičení - základní poloha klek / vzpor klečmo - uvolnění, protažení, posílení

5. Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů V. Diagnostika VDT. - Cvičení - základní poloha stoj - uvolnění, protažení, posílení - Cvičení ve dvojicích - vázané tvary (pomůcky i bez) - Praktická diagnostika VDT

6. Problematika vad nohy - vliv na pohybový systém člověka a uplatnění cvičení při zdravotním oslabení
- Cvičení na plochonoží - stimulace, facilitace, hry, kreativita Význam dechu a dechová cvičení. Metodika nácviku jednotlivých typů dýchání.
- Dechová cvičení bez doprovodných pohybů částí těla a jejich využití pro různé kategorie oslabení.

8. Využití dechových cvičení k rozvoji posturálního stereotypu.
- Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla a při lokomoci
- Prvky dětské jógy

9. Relaxační cvičení, metodické postupy nácviku relaxace a jejich využití pro různé kategorie oslabení.

10. Cvičení koordinační a rovnovážná a jejich využití pro různé kategorie oslabení.

11. Využití cvičebních pomůcek l. v ZTV, PA pro různé kategorie oslabení. Metodické výstupy.

12. Využití cvičebních pomůcek ll. ve zdravotní TV. , PA pro různé kategorie oslabení. Metodické výstupy.

13. Využití netradičních pomůcek v ZTV. PA pro různé kategorie oslabení. Metodické výstupy.

14. Metodické výstupy - dokončení, zápočty

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (14.10.2022)
Learning resources - Czech

Studijní materiály naleznete na Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11055#section-0

Last update: Křivánková Markéta, Mgr. (21.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html