SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remedial physical education - PZTV250N
Title: Zdravotní tělesná výchova
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Markéta Křivánková
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Incompatibility : PZTV250NK
Interchangeability : PZTV250NK
Is interchangeable with: PZTV250NK
Annotation - Czech
Předmět obsahuje základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti vhodných tělovýchovných forem cvičení pro vulnerabilní skupiny jedinců s tělesnými, interními, nervovými a smyslovými oslabeními, tedy pro žáky se SVP. V rámci zdravotní výchovy do vyučovaných forem pohybových aktivit vstupují i programy doporučeníhodné pro seniory. Prostřednictvím teoretických východisek podložených biomedicínskými znalostmi a praktického cvičení jsou vytvořeny podmínky pro základy tvorby (dle metodických postupů) cvičební jednotky pro jednotlivá oslabení nebo specifickou vzdělávací potřebu jedince. Proto specifická pohybová aktivita ve zdravotní tělesné výchově představuje možnost řadu zdravotních oslabení funkčně pozitivně ovlivnit. Kompetence: Absolvováním předmětu je student kompetentní vytvářet, organizovat a realizovat zdravotní cvičební programy v rámci prevence, kompenzace či korekce jednotlivých zdravotních omezení a oslabení pro žáky spadající do zdravotní skupiny 1 2 i 3.
Last update: Nováková Pavlína, Mgr., Ph.D. (03.07.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními cíli a úkoly zdravotní tělesné výchovy, organizačními formami a pedagogickým procesem ve zdravotní tělesné výchově. Dále je cílem naučit studenty základy tvorby (dle metodických postupů) cvičební jednotky pro jednotlivá oslabení.

Kompetence: Schopnost využít prostředků ZTV k tvorbě zdravotního cvičebního programu pro prevenci a kompenzaci či korekci jednotlivých oslabení.

Výstupy z učení  -  přednášky

·         Student vyjmenuje a popíše jednotlivá zdravotní oslabení, která se mohou vyskytnout u žáků při výuce TV. Student dokáže popsat jaké základní pohybové prostředky je možné při výuce těchto žáků v rámci ZTV využít.

·         Student identifikuje základní odchylky od ideálního držení těla u dětí i dospělých a popíše, proč a jak k nim dochází.  

·         Student definuje principy svalové nerovnováhy. Dokáže vyjmenovat a popsat  konkrétní testy hodnotící posturální stereotyp i pohybový stereotyp.

·         Student dokáže vyjmenovat jednotlivá oslabení respiračního systému, která se vyskytují u žáků ve škole. Dokáže aplikovat vhodné tělovýchovné prostředky, které podporují žáka s respiračním oslabením v jeho pohybovém a tělesném rozvoji.

·         Student dokáže definovat obezitu, její příčiny, typy, hodnocení. Dokáže určit, jaký typ pohybové aktivity je pro obézního žáka nejvhodnější. Dokáže vyjmenovat zásady cvičení s obézním žákem.

·         Student je schopen definovat oba typy diabetu a jeho možné komplikace, dokáže určit, jaký vliv má pohybová aktivita metabolismus diabetika. Dokáže vyjmenovat zásady cvičení s diabetikem.

·         Student dokáže definovat a popsat s oslabeními smyslů, především, s oslabením zraku a sluchu, ADHD, epilepsii, neurózu a DMO. Dokáže identifikovat jaké vhodné pohybové aktivity jsou vhodné a jaké zásady je nutné dodržovat během vyrovnávacího procesu.

 

Výstupy z učení -  cvičení

·         Student dokáže vyjmenovat a prakticky využít cviky v základních polohách pro vytvoření vhodného cvičení pro různá zdravotní oslabení, především vadného držení těla (VDT), ale i interní oslabení spojená s odchylkami od správného držení těla.

·         Dokáže připravit praktická cvičení v různých variantách pro ovlivnění odchylek od správného držení těla, především pro kompenzaci horního a dolního zkříženého syndromu, skoliotického držení, plochých zad a ovlivnění HSS.

·         Student dokáže popsat problematiku poruch klenby nožní a s ní spojených zdravotních problémů. Dokáže využít cvičení a pomůcek, které cvičební jednotku zpestří a motivují žáky ke cvičení. Také dokáže pracovat s žáky, kteří mají odchylky od osy DK (valgózní, varózní postavení DK).

·         Student ovládá metody zjišťování funkčního stavu pohybového aparátu. Dokáže provést základní antropometrická měření, vyhodnotit funkční stav vyšetřovaného jedince. Dokáže provést základní funkční svalový test a testy základních hybných stereotypů včetně testů hluboké stabilizace.

·         Student dokáže prakticky provést a naučit jednotlivé typy dýchání a dechových cvičení v různých polohách a dokáže vyjmenovat, pro jaká zdravotní oslabení je prakticky využít.  Aplikuje cvičební jednotku pro astmatika a dokáže vytvořit soubor dechových i pro jiná oslabení, kde se dechová cvičení využívají.

·         Student dokáže prakticky aplikovat a použít nejvíce využívané druhy relaxačních cvičení, která jsou vhodná pro výuku ZTV v rámci kompenzace různých zdravotních oslabení.

·         Student dokáže prakticky aplikovat různé druhy koordinačních a rovnovážných cvičení. Ovládá základní psychomotorické hry.

·         Student dokáže prakticky využít overball, gymball a další, i netradiční, pomůcky pro cvičení s oslabenými jedinci (odchylky od držení těla, metabolické, smyslové a další interní oslabení).

·         Student dokáže popsat typické držení těla těla u dětí předškolního i mladšího školního věku. Dokáže aplikovat cvičení s motivačními pomůckami a hry pro správný rozvoj posturálního i pohybového stereotypu u menších dětí. Dokáže vyjmenovat základní specifika a zásady při cvičení s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Last update: Nováková Pavlína, Mgr., Ph.D. (03.07.2023)
Literature - Czech

Povinná:

HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Nakl. Karolinum, 2003. 135 s. ISBN 80-7184-621-X.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, Avicenum, 1997. 239 s. ISBN 80-7169-384-7.

KYRALOVÁ, M., MATOUŠOVÁ, M. Zdravotní TV. II. část. Praha: Sport pro všechny, 1995. 173 s. ISBN 80-85 228 - 24-6.

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha : Grada Publishning, a.s., 2015. 112 s. ISBN 978-80-271-9045-4.

Doporučená:

HOŠKOVÁ, B. a kol.: Vademecum. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). Praha: Nakl. Karolinum, 2012. 130 s. ISBN 978-80-246-2137-1.

FELDENKREIS, M. Pohybem k sebeuvědomění. Přel. V. Zdražila. Praha: Pragma, 1967. 186 s. ISBN 80-7205-058-3.

GÍTANANDA, G. Jóga - krok za krokem. Praha: Dobra & Fontána, 1999. 364 s. ISBN 80-86179-38-9.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

SRDEČNÝ, V. Tělesná výchova zdravotně oslabených: učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).

STRNAD, P. Vybrané kapitoly z TV zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1987. 162 s. ISBN 80-72-03-6815.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 267 s. ISBN 80-7169-256-5.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (12.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: účast ve výuce a vypracování prezentace na dané téma oslabení (etiologie a vytvoření cvičební jednotky na kompenzaci daného oslabení)

Zkouška: test a ústní zkouška

Otázky ke zkoušce:

1.  Pohybový systém a jeho oslabení (poruchy posturální funkce, příčiny a  důsledky) 

2.  Význam ZTV a její obsahová náplň (charakteristika, cíl, úkoly, struktura a obsah cvičební jednotky v ZTV) 

3.  Základní vyrovnávací prostředky v ZTV 

4.  Relaxační cvičení, význam, využití v ZTV, metody relaxace 

5.  Dechová cvičení – význam, druhy dechových cvičení, druhy dýchání, poruchy funkce, vliv polohy těla na stereotyp dýchání, využití v ZTV 

6.  Svalová dysbalance v oblasti pánve a beder 

7.  Dysbalance v oblasti krční páteře a hrudní páteře 

8.  Plochá záda a vyrovnávací cvičení 

9.  Skoliotické držení a vyrovnávací cvičení 

10.  Oslabení dolních končetin, využití a význam PA 

11.  Plochonoží a jeho řešení 

12.  Pedagogická diagnostika v ZTV (diagnostika posturálního stereotypu – VDT, funkční svalové testy, testy pohybového stereotypu)

13.  Svalová nerovnováha, její příčiny a důsledky (+ zásady pro protahování svalů s tendencí ke zkrácení a posilování svalů s tendencí  k oslabení), hluboká stabilizace

14.  Metabolické oslabení – obezita – využití a význam PA  

15.  Metabolické oslabení – diabetes mellitus – využití a význam PA

16.  Nervová a neuropsychická oslabení (ADHD, epilepsie, neurózy) a PA (význam pohybové aktivity)

17.  Smyslová oslabení a pohybová aktivita (vyrovnávací proces)

18.  Astma a oslabení dechového systému, vliv PA 

19.  Zdravotní TV seniorů, specifika osob staršího věku a PA  

Last update: Nováková Pavlína, Mgr., Ph.D. (03.07.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky ZTV

1. Úvod do studia, stručný přehled vývoje zdravotní TV, koncepce a cíle ZTV. Kategorie zdravotních oslabení.

2. Řízení vyučovacího procesu ve zdravotní TV, organizační formy. Úloha učitele. Úloha ZTV v primární a sekundární prevenci a kompenzaci zdravotního znevýhodnění. Pohyb a význam jeho kvality.

3. Základní pojmy z patologie, příčiny vzniku poruch hybného systému, vliv civilizačních faktorů, základní typy poruch hybného systému.

4. Svalová dysbalance, základní pohybové stereotypy, testování a diagnostika poruch hybného systému.

5. Oslabení respiračního systému a pohybová aktivita. + 6. Oslabení kardiovaskulárního systému a pohybová aktivita.

7. Ostatní interní oslabení – metabolická, gynekologická, smyslová neurologická a neuropsychická) jejich specifické rysy a charakter pohybových činností.

Semináře a cvičení

1.       Výchozí cvičební polohy - jejich význam. Cvičební tvary podle účelu: uvolňovací, protahovací, posilovací. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla – oblast hrudní a krční páteře,  pánve a DKK → nácvik jednoduchých pohybových stereotypů I.  

                  - Cvičení v ZP – leh (záda, bok, břicho) -   uvolnění kloubních struktur a protažení   

2.       Základní cvičební tvary ve výchozích polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů lI. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla – oblast hrudní a krční páteře,  pánve a DKK. 

                - Cvičení v základní poloze – leh (záda, bok, břicho) – posílení   

3.       Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů lII. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla – oblast hrudní a krční páteře,  pánve a DKK. 

- Cvičení – základní poloha sed (všechny varianty) – uvolnění, protažení, posílení   

4.       Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů lV. Metodické zásady výchovy ke správnému držení těla – oblast hrudní a krční páteře,  pánve a DKK. 

- Cvičení – základní poloha klek / vzpor klečmo - uvolnění, protažení, posílení

5.       Základní cvičební tvary ve výchozích cvičebních polohách. Nácvik jednoduchých pohybových stereotypů V. Diagnostika VDT. 

- Cvičení - základní poloha stoj - uvolnění, protažení, posílení 

              -  Cvičení ve dvojicích – vázané tvary (pomůcky i bez) 

               - Praktická diagnostika VDT            

6.       Problematika vad nohy – vliv na pohybový systém člověka a uplatnění cvičení při zdravotním oslabení 

- Cvičení na plochonoží – stimulace, facilitace, hry, kreativita

7.       Význam dechu a dechová cvičení. Metodika nácviku jednotlivých typů dýchání.  

- Dechová cvičení bez doprovodných pohybů částí těla a jejich využití pro různé kategorie oslabení.

8.       Využití dechových cvičení k rozvoji posturálního stereotypu.  

- Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla a při lokomoci 

- Prvky dětské jógy

9.        Relaxační cvičení, metodické postupy nácviku relaxace a jejich využití pro různé kategorie oslabení.                                                                   

10.   Cvičení koordinační a rovnovážná a jejich využití pro různé kategorie oslabení.            

11.   Využití cvičebních pomůcek l. v ZTV, PA pro různé kategorie oslabení. Metodické výstupy. 

12.   Využití cvičebních pomůcek ll. ve zdravotní TV. , PA pro různé kategorie oslabení. Metodické výstupy. 

13.   Využití netradičních pomůcek v ZTV. PA pro různé kategorie oslabení. Metodické výstupy. 

14.   Metodické výstupy. Projekty týkající se prevence VDT u dětí. 

 


Dokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

Last update: Nováková Pavlína, Mgr., Ph.D. (03.07.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory naleznete v Moodle pod odkazem: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11055#section-0

MS Teams (skupina P. Nováková):  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad5mA29nvfgnGvWWpOYfqMXcKVWn3p_7IVBiUZkg6yKI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ef99255-83ba-4e2a-bd97-727bbf6cc584&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Last update: Nováková Pavlína, Mgr., Ph.D. (05.03.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html