SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Shared Care in Special Education - OPNS3S128B
Title: Sdílená péče ve speciální pedagogice
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNS3S103A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Veronika Kocourová, MBA (22.10.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy tzv. sdílené péče ("sharedcare"), představit jim multidisciplinární přístup k péči o osoby se zdravotním postižením a způsoby aktivního zapojení blízké osoby či rodinných příslušníků do péče. Na příkladech budou prezentovány partnerské přístupy odborníků – speciálních pedagogů k rodičům dětí se zdravotním postižením a k neformálním pečujícím o tyto děti. Budou představeny vzdělávací (aktivizační) pobyty pro rodiče a neformální pečující, principy podporující péče v rodině, příklady kombinace formální služby a neformální služby, která udržuje osoby se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí. Studenti se seznámí s možnostmi eliminace nároků prostředí – bezbariérovou úpravou bydlení v zájmu zachování soběstačnosti osob se zdravotním postižením.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (04.09.2021)
Výuka proběhne kontaktně, v případě zpřísnění protiepidemických opatření na UK bude převedena do formátu online.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Veronika Kocourová, MBA (22.10.2021)

Povinná literatura:

MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.

KURUCOVÁ, R. Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné. Praha: GradaPublishing, 2016. ISBN 978-80-247-5707-0.

CHMELOVÁ, M., KOCOUROVÁ, V., SYROVÁTKOVÁ, P. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením. Příručka dobré praxe. Praha: Alfa HumanService, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.

CHMELOVÁ, M., FRYČ, L., ADÁMKOVÁ, P.: Neformální péče v teorii a praxi. Alfa Human Service, z.s.: Pasparta Publishing, 2021, 154 s. ISBN 978-80-88290-85-8. Dostupné také v pdf z www: https://alfahs.cz/wp-content/uploads/2021/05/Neformalni_pece_v_teorii_a_praxi_sbornik_final.pdf

 

Doporučená literatura:

Kol. autorů. Práce s rodičovskými skupinami v rámci respitně –vzdělávacích pobytů. Příklad dobré praxe. Praha: AHS, 2012. ISBN Neuvedeno

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Veronika Kocourová, MBA (22.10.2021)

Obsah:

1. Terminologické vymezení a principy sdílené péče, formální a neformální péče, legislativa

2. Náročnost personálních služeb v péči o zdravotně postižené osoby, multidisciplinární tým - zastoupení odborníků a jejich role

3. Neformální pečující, jejich postavení v péči, potřeby rodinných příslušníků, Syndrom vyhoření

4. Aktivizační vzdělávací programy a pobyty pro rodiny se zdravotně postiženým členem (dítětem)

5. Trénink aktivit běžného dne jako cesta k soběstačnosti osob se zdravotním postižením

6. Eliminace nároků prostředí ve prospěch soběstačnosti osob se zdravotním postižením

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html