Research Methodology II - OPNS3S124A
Title: Metodologie výzkumu II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Pre-requisite : OPNS3S123A
Is pre-requisite for: OPNS3S125A, OPNS3A126B
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject follows up on the course Research Methodology I. The course develops students' competencies for the strategy of pedagogical research. Students will use the knowledge of pedagogical research in diploma thesis. Students will gain an overview of the principles of conducting pedagogical research (qualitative, quantitative, or mixed design) and determine research questions. The course introduces the principles of qualitative research, quantitative research, paradigm, theoretical methods, inductive and deductive procedures, and ethical aspects of research. The student will find out what procedure to choose when solving a research problem in special pedagogy. The practical application of theoretical knowledge reflects the objectives of the thesis.
Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (03.02.2022)
Descriptors - Czech

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 10 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 16 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 10 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenčně s elektronickou podporou v MOODLE.

Pouze v případě nařízeného distančního vzdělávání na UK bude realizována v čase výuky dle rozvrhu on-line prostřednictvím apliace MS Teams.

Podrobné informace a odkaz pro přihlášení do týmu MS Teams budou zaslány mailem.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (11.02.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:

FERJENČÍK, P. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 2000. s. 255. ISBN 978-80-7367-815-9

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2.rozšířené vydání Brno: Paido, 2010. s. 261. ISBN 978-80-7315-185-0.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.

CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. ISBN 80-7067-287-0.

KERLINGER, Fred. N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia,1972. s 708.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184569-8.

Doporučená literatura:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2.

WALKER, I.; O. NOVÁK. Výzkumné metody a statistika. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Syllabus -
Diploma Thesis - research problem and research question
Constructs, concepts, and hypotheses
Types of research approaches (qualitative design, quantitative design, and mixed design)
Research Ethics
Process of selecting participants for research
Qualitative and quantitative data collection methods and tools
Data Analysis and Interpretation
Summary of results in research
Presentation of results in researc
Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (03.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Student pracuje s využitím elektronické podpory v MOODLE. Podmínkou zakončení je splnění všech zadaných úkolů.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (02.02.2021)