SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Treatment and Submission of Diploma Thesis - OPNS3S125A
Title: Příprava a odevzdání diplomové práce
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Pre-requisite : OPNS3S124A
Annotation - Czech
Studenti prokážou odbornou i metodologickou způsobilost koncipovat závěrečnou práci, tj. na základě vymezení výzkumného problému koncipovat odborný text, stanovit cíle a adekvátní metody pro řešení výzkumných otázek, naplánovat a realizovat jednoduchý pedagogický výzkum, prezentovat jeho výsledky formou práce, která vyhovuje zadaným požadavkům. Odborná literatura bude vycházet ze zvoleného tématu práce a konzultována s vedoucím práce. K metodologickému zpracování diplomové práce využívají studenti následující informační zdroje.
Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Literature - Czech

Povinná literatura:

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

CHRÁSKA, M.. Metody pedagogického výzkumu.Praha : Grada, 2007

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ K. aj. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-313-0

Doporučená literatura:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Course completion requirements - Czech

Student pod vedením stanoveného vedoucího zpracovává (průběžně konzultuje) diplomovou práci. Finální verzi diplomové práce odevzdá k obhajobě jejím vložením do SIS.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (03.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html