SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Surdopedy II - OPNO1S111A
Title: Surdopedie II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 24 / 24 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Co-requisite : OPNO1S114A
Pre-requisite : OPNO1S105A
Is co-requisite for: OPNO1S114A
Is pre-requisite for: OPNO1S128B, OPNO1S132B, OPNO1S130B, OPNO1S131B, OPNO1S118A, OPNO1S129B
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (09.02.2022)
The course introduces students to the issues of education of pupils with hearing impairment and communication approaches applied in the education of pupils with hearing impairment. It also focuses on the specifics of teaching deaf pupils who prefer Czech sign language in their communication, especially the teaching of Czech as a second language, and the specifics of their written speech and reading comprehension.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (31.01.2022)

Cílem předmětu je, aby studenti získali vhled do oblasti vzdělávání žáků se sluchovým postižením a orientovali se v komunikačních přístupech uplatňovaných ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve školách pro žáky se sluchovým postižením. Dalším cílem je seznámit studenty se specifiky výuky neslyšících, především výuky češtiny jako druhého jazyka a specifiky psaného projevu a čtení s porozuměním u neslyšících žáků. 

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenční formou. Pokud bude nutné vzhledem k epidemiologické situaci přejít na formu distanční výuky, přihlášení studenti obdrží e-mailem informace týkající se platformy, na níž bude probíhat v rámci kurzu komunikace a kde budou uloženy materiály ke studiu i zadané úkoly.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

BARVÍKOVÁ, J. et al. Katalog podpůrných opatření – dílčí část. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4616-5.

CÍCHA HRONOVÁ, A. ZBOŘILOVÁ, R.Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník: Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy. [online]. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2011[cit. 2014-9-03]. Dostupné z: http://publikace-vymolova.cz/sbornik/

DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5993-1.

KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-29-7.

MACUROVÁ, A., HÁNKOVÁ, D. Chyby v psané češtině českých neslyšících. InSpeciální pedagogika, 2011, roč. 21, č. 3, s. 178–190.

MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk: klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, 15(4), s. 262-275. ISSN 1211-2720.

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. In Speciální pedagogika. 2001, roč. 11, s. 207–219.

POTMĚŠIL, M. et al. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3310-3.

PTÁČKOVÁ, K. Čtenářství u neslyšících dětí a problematika upravovaných textů. Praha: PedF UK, 2013. ISBN 978-80-7290-635-2.

SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících, Olomouc: PedF UP, 2002. ISBN 80-244-0433-8.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (27.01.2022)

1. část: český znakový jazyk - prokázání praktické dovednosti konverzovat ve znakovém jazyce dle tematických okruhů vymezených v sylabu 

2. část: ústní zkouška z okruhů uvedených v sylabu, na základě přednášek a studia doporučené literatury. Součástí zkoušky je diskuse nad reflexí zahraničního článku vztahujícího se k probírané látce a zadanými úkoly. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání zadaných úkolů. Reflexi článku a vypracované úkoly student/ka odevzdá nejméně 14 dní před termínem zkoušky.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (27.01.2022)

Obsah přednášek:

 1. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v České republice. Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Přístupy ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
 2. Primární, sekundární a terciární vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením v České republice a související legislativa. Maturitní zkouška pro žáky se sluchovým postižením. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením.
 3. Specifika psaného projevu žáků se sluchovým postižením. Úvod do problematiky, shrnutí dosud známých poznatků, typy chyb v textech pisatelů se sluchovým postižením, práce s texty.
 4. Čtení s porozuměním u žáků a studentů se sluchovým postižením.  Problematické aspekty čtenářské gramotnosti žáků a studentů se sluchovým postižením. Testování čtenářské gramotnosti žáků a studentů se sluhovým postižením v zahraničí a v ČR.
 5. Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků se sluchovým postižením. Úpravy textů pro čtenáře se sluchovým postižením.
 6. Problematika výuky českého jazyka, resp. čtení a psaní, u žáků a studentů se sluchovým postižením. Čeština jako cizí jazyk pro neslyšící. 

Obsah seminářů:

 1. Základní fráze v českém znakovém jazyce, opakování témat: rodina, slovesa, škola, zájmy, jídlo,pití, vyjádření času – jednotlivé části dne, týdne, měsíce, roční období
 2. Český znakový jazyk VII. – popis města – jednotlivé části města, místní a dálková doprava - dopravní prostředky ve městě.
 3. Český znakový jazyk VIII. – téma „škola a vzdělávání pro sluchově postižené“ a s tímto tématem související komunikace v českém znakovém jazyce.
 4. Český znakový jazyk IX. – popis vyučování, školní pomůcky, často používaná vyjádření v prostředí školy.
 5. Český znakový jazyk X. – volnočasové aktivity (rozšíření znakové zásoby)
 6. Souhrnné opakování – procvičování probraných celků v ČZJ, nácvik samostatného vyprávění, dialogu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html