SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Surdopedy I - OPNO1S105A
Title: Surdopedie I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Co-requisite : OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S106A, OPNO1S107A, OPNO1S121A
Is co-requisite for: OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S106A, OPNO1S121A, OPNO1S107A
Is pre-requisite for: OPNO1S112A, OPNO1S113A, OPNO1S114A, OPNO1S111A
Annotation -
The aim of the course is to deepen the knowledge of communication systems designed for people with hearing impairment and deafblindness, to focus on the history and research of sign languages, on the basic linguistic structure of Czech sign language and in this context on the Deaf community, their customs and culture. The lectures will be complemented by practical demonstrations and, within the seminars, training in basic communication in Czech sign language.
Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Descriptors - Czech

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka seminářů a přednášek je plánována v běžném prezenčním režimu, v případě zhoršení epidemiologické situace bude výuka realizována v prostředí MS Teams dle pravidelného rozvrhu.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (11.02.2022)
Literature - Czech

HUDÁKOVÁ, A.(ed.) Vesvětě sluchovéhopostižení. Praha: FRPSP a Střediskoranépéče TAMTAM, 2005. ISBN 80-86792-27-7.

MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 93 s. ISBN 978-80-87218-00-6.

MACUROVÁ, A.Lingvistika znakových jazyků na počátku třetího tisíciletí.In Speciální pedagogika, 2005, 15(2), s. 77-85. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). In Speciálnípedagogika, 2001, 11(2), s. 69–75. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A.Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřováníčasu. In Speciálnípedagogika, 2003, 13(2), s. 89–98. ISSN 1211-2720.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace – zápis českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 133 s. ISBN 978-80-87153-93-2.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x českýznakovýjazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozenýchjazyků. Českýznakovýjazykjakopřirozenýjazyk. Lexikografie. Slovníkyčeskéhoznakovéhojazyka. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-93-2.

SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. 79 s. ISBN 978-80-87218-08-2.

Doporučená literatura:

LANGER,J., PTÁČEK, V., DVOŘÁK, K.Znakovázásobačeskéhoznakovéhojazyka k rozšiřujícímustudiusurdopedie se zaměřenímnaznakovýjazyk 1.,2.,3.,4. Olomouc: UP PedF, 2004.

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2002-2006. 3 sv. ISBN 80-7168-800-2.

PTÁČEK, V., BUBERLE, V. Českýslovníkznakovéhojazyka 1.-4.(CD-ROM) Praha: ČUN, 1997.

www.ruce.cz, www.ticho.czhttps://obchod.portal.cz/Foto/sample/eknihy/pdf/sluchove_postizeni.pdf

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (27.04.2020)
Syllabus - Czech

Obsah přednášek:

1. Komunikace – základní vymezení (verbální, neverbální složka), význam sluchového vnímání pro člověka, příjem informací lidskými smysly, kompenzační mechanismy osob se sluchovým postižením.

2. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením – základní vymezení, legislativní normy týkající se osob se sluchovým postižením, český znakový jazyk – vymezení, základní pravidla pro komunikaci.

3. Úvod do českého znakového jazyka (historie, výzkum a vývoj, charakteristické rysy – odlišnost od mluvených jazyků).

4. Základní lingvistická struktura českého znakového jazyka, notace znaků.

5. Komunita Neslyšících (charakteristika, zvyky, tradice, umění a význam znakového jazyka).

6. Znakovaná čeština – vymezení pojmu, uživatelé znakované češtiny, legislativní opatření, shody a rozdíly s českým znakovým jazykem, speciální znaky, ukázka vyjádření ve znakované češtině.

7. Prstová abeceda – vymezení pojmu, historie, druhy prstové abecedy, metodika nácviku, aplikace prstové abecedy v konverzaci, při překladu do českého znakového jazyka, představení se, osobní jména v ČZJ.

8. Taktilní znakový jazyk – vymezení pojmu, popis, uživatelé.

Obsah seminářů:

1. Český znakový jazyk I. - úvodní fráze, praktická ukázka a nácvik pozdravů, označení osob se sluchovým postižením, téma „Rodina“ - jednoduchá sdělení týkající se členů rodiny, videoukázky.

2. Český znakový jazyk II. - nácvik vyjádření číslovek v ČZJ – vyjádření věku, časové jednotky – dny v týdnu, měsíce, roční období – vyjádření data (číslovky základní, řadové, násobné) – ukázka, praktický nácvik.

3. Český znakový jazyk III. - popis studijních a pracovních aktivit v ČZJ (zaměstnání, profese, studium), popis volnočasových aktivit, nácvik krátkého vyprávění, rozhovoru.

4. Český znakový jazyk IV. - znaky související s režimem dne a časoprostorovou orientací (dnes, zítra, včera, ráno, poledne, večer…), základní znaky související s vyjádřením každodenní činností – stručný popis dne v ČZJ.

5. Český znakový jazyk V. - vyjádření na téma „Jídlo, pití“ (znaková zásoba, krátké fráze) – nácvik jednotlivých druhů potravin – nápoje (druhy) a jídlo, váhové jednotky, obchod – znaková zásoba, nácvik krátkého rozhovoru na téma „V obchodě“.

6. Český znakový jazyk VI. - v restauraci – nabídka jídel (menu), rozhovor s číšníkem, objednávka jídel, placení + vybavení (příbory, talíř, stůl, objednat, platit).

7. Souhrnné opakování – procvičování probraných tematických celků v ČZJ, nácvik samostatného vyprávění, dialogu. Jednoduchý nácvik komunikace v taktilním znakovém jazyce.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (27.04.2020)
Course completion requirements - Czech

- zpracování a prezentace zadaných úkolů v rámci semináře

- složení zkoušky, která bude obsahovat část písemnou (týkající se teoretických znalostí v rozsahu přednesených témat) a praktickou (prokázání schopnosti komunikace v českém znakovém jazyce v rozsahu témat probraných na semináři)

Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html