SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of Primary School II - OPMN0N132A
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3, Ex [HT]
Capacity: 92 / 92 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Blanka Zemanová
Pre-requisite : OPMN0N122A
Is pre-requisite for: OPMN0N143A
Is interchangeable with: OKMN0N132A
Files Comments Added by
download Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (14.03.2019)
The aim of this course is to lead students to understand key and other deepening professional didactic knowledge. The aim is also to guide students to use didactic knowledge for the development of professional competence and the research of selected didactic problems. The course follows the topics introduced in Didactics of the 1st grade of Elementary School I and the practical experience of planning, realisation and reflection of teaching activities in Teaching Practice II. It also opens up completely new didactic themes and introduces didactic knowledge into context with other knowledge (especially peducational and psychological in the historical, comparative and school-political context), which influence the teaching process at elementary school.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (09.02.2021)

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat vybrané didaktické teorie a naučit se je využívat a hodnotit.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (29.01.2023)

Studijní zátěž:
přímá výuka:  48 hodin
samostudium:  32 hodin
úkoly v moodle: 5 hodin
ročníková práce: 40 hodin

Kromě výuky se předpokládá příprava na semináře zadaná v moodle. Jde o stejný kurz Moodle jako v předmětu Didaktika 1. stupně ZŠ I, jen jsou doplňována další témata.

 

 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (14.03.2023)

STARÁ, J., ZEMANOVÁ, B. Obecná didaktika III - Výukové metody a strategie. https://cuni.futurebooks.cz/builder/editing/139?/4-prima-neboli-interaktivni-vyuka-cele-tridy/

Starý, K., Chvál, M., Laufková, V. a kol. Hodnocení pro učení (dostupné zde:
https://cuni.futurebooks.cz/book-access-password/hodnoceni-pro-uceni
heslo: hodnoceni)

WILDOVÁ, Radka - POCHE KARGEROVÁ, Jana - KRČMÁŘOVÁ, Tereza...et al. Obecná didaktika II. - Řízení třídy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7603-246-0.

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. a kol.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

Stará, J. Jak předcházet rušivému chování ve třídě a jak jej řešit. In: Starý, Karel a kol.: Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0, str. 117–128. Dostupné z: Viz: http://www.ucitelske-listy.cz/2009/09/jana-stara-jak-predchazet-rusivemu.html

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (02.02.2022)

Výslednou známku z Didaktiky 1. st. ZŠ II tvoří průměr známek z testu Didaktika 1. stupně ZŠ I, známka z testu Didaktika 1. stupně ZŠ II  a známka z ročníkové práce. Přihlíží se také k aktivitě studenta na seminářích a plnění dílčích úkolů zadaných učiteli jednotlivých seminárních skupin.

Na seminářích jsou povolené max. 2 absence. 

Kritéria hodnocení ročníkové práce:

- aktuální didaktické téma/problém, adekvátně konkretizované

- jasně stanovené cíle práce

- logická struktura výkladu práce, autorsky pojatá struktura práce

- dostatečné teoretické zpracování tématu, využití nejméně 3 relevantních odborných zdrojů, (viz moodle podpora)

- správná práce s literaturou (viz moodle podpora)

- návrh výzkumného designu

Rozsah minimálně 6 stran odborného autorského textu. Ročníkovou práci student odevzdá v požadované kvalitě nejpozději 10. 6. 2022.

 

Test z učiva Didaktiky 1. stupně ZŠ II bude on-line.  Bude možné si jej napsat ve třech termínech vypsaných v SIS. Více termínů nebude.  Test bude zjišťovat znalosti prezentované těmito okruhy:

Induktivní a deduktivní výukový postup.

Konstruktivistické postupy ve výuce, prekoncepty, asimilace, akomodace, sociální konstruktivismus, přínos Piageta a Vygotského pro didaktiku. Třífázový model učení E–U-R a techniky vhodné pro jeho jednotlivé fáze.

Interaktivní přímá výuka celé třídy.

Projektová výuka. Rozdíl mezi projektovou a tematickou výukou.

Členění výukových metod. Kritéria členění.

Skupinová a kooperativní výuka. Principy kooperativní výuky. Problémy s řízením kooperativní výuky a jejich řešení. Dělení žáků do skupin a výhody a úskalí různých typů skupin a různě velikých skupin.

Diskusní metody a jejich obdoba ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Badatelská metoda ve výuce. 

Podstata brainstormingových metod.

Funkce hodnocení. Typy hodnocení.

Formativní, sumativní, kriteriální hodnocení, slovní hodnocení, rubrics, popisný a posuzující jazyk, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení.

Evektivní metody, postupy a techniky formativního hodnocení.  

Postupy, strategie a metody podporující příznivé třídní klima.

Základní princip behaviorismu, humanismu ve vzdělávání a jejich aplikace při řešení řízení třídy a řešení rušivého chování. 

Třídění a podstata kázeňských prostředků učitele (preventivní, podněcující a potlačující)

Dreikursova klasifikace nesprávného chování.

Syllabus -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (14.03.2019)

The key themes of the Didactics of the 1st Grade of Elementary School II, which will enable students to mentally plan, implement and reflect the classes in primary schools and solve research-oriented didactic issues, are:

1.       Safe and stimulating learning environment, effective communication, classroom rules

2.       Cognitive and personality social development, development of key competences at elementary school

3.       Didactic analysis of the curriculum on concrete examples, integration of content at the first level of elementary school

4.       Strategies and methods of teaching, promoting socio-constructivist learning of students and personality social development: cooperative learning, project method, dramatic education

5.       Management of the teaching process, differentiation strategy and individualisation of teaching

6.       Formative and summative assessment of students, feedback, self-assessment

7.       Alternative didactic concepts and innovative programs for primary school

8.       Didactic competence of teacher of elementary school in the set of professional competencies of a teacher. Quality of teaching as a sign of quality school

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (21.02.2023)

Výslednou známku z Didaktiky 1. st. ZŠ II tvoří průměr známek z testu Didaktika 1. stupně ZŠ I, známka z testu Didaktika 1. stupně ZŠ II  a známka z ročníkové práce. Přihlíží se také k aktivitě studenta na seminářích a plnění dílčích úkolů zadaných učiteli jednotlivých seminárních skupin.

Na seminářích jsou povolené max. 2 absence. 

Kritéria hodnocení ročníkové práce:

- aktuální didaktické téma/problém, adekvátně konkretizované

- jasně stanovené cíle práce

- logická struktura výkladu práce, autorsky pojatá struktura práce

- dostatečné teoretické zpracování tématu, využití nejméně 3 relevantních odborných zdrojů, (viz moodle podpora)

- správná práce s literaturou (viz moodle podpora)

- návrh výzkumného designu

Rozsah minimálně 6 stran odborného autorského textu. Ročníkovou práci student odevzdá v požadované kvalitě nejpozději 10. 6. 2023

 

Test z učiva Didaktiky 1. stupně ZŠ II bude on-line.  Bude možné si jej napsat ve třech  (včetně opraného) termínech vypsaných v SIS. Více termínů nebude.  Test bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury.

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (26.02.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2393#section-2

Heslo k přihlášení: Didaktika

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html