SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of Primary School I - OPMN0N122A
Title: Didaktika 1. stupně ZŠ I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, C [HT]
Capacity: 100 / 92 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Blanka Zemanová
Pre-requisite : OPMN0N113A, OPMN0N114A
Is pre-requisite for: OPMN0N157A, OPMN0N150A, OPMN0N132A, OPMN0N171A
Is interchangeable with: OKMN0N122A
Annotation -
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (14.10.2021)
This course acquaints students with theories of general didactics with an emphasis on their implications to the actuall situation and usability in the practice of the Czech primary school. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to teach students to analyse selected didactic theories, to work with contemporary curriculum documents and to teach them to use and evaluate effective teaching methods ascertained by educational research and practice. The course provides an overview of basic problems of preparation, implementation and management of teaching. At first, students will be introduced to the problems and problems of the preparation of the lessons: definition of teaching objectives, selection of the curriculum, choice of teaching methods and didactic means. Further, the course deals with teaching and class management. The topic of evaluation will be discussed, especially the assessment of the formative use of the form of the teacher's assessment, peer review and self-evaluation. The course offers a basic insight into the issue of individualisation of teaching.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.09.2022)

Student se orientuje v základních didaktických pojmech, které dokáže zasadit do kontextu výuky. S oporou o znalost odborných textů, terminologie a základních teoretických východisek vysvětlí postup plánování výuky, analyzuje modelové výukové situace a na příkladech ilustruje výukové cíle, principy výukové komunikace, řešení rušivého chování. Odborně zpracuje obecně didaktický problém.Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (07.09.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 110 hodinám.

 • Přímá výuka: 48 hodin
 • Samostudium:  22 hodin
 • Úkoly v Moodle: 15 hodin
 • Teze ročníkové práce, vyhledávání literatury: 25 hodin

moodle podpora:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2393

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.09.2022)

STARÁ, J., ZEMANOVÁ, B., HORSKÁ, B. (2020). Obecná didaktika I - Plánování výuky. Dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/obecna-didaktika-i-planovani-vyuky 

ŠEĎOVÁ, K., ŠALAMOUNOVÁ, Z., ŠVAŘÍČEK, R., SEDLÁČEK, M., MAJCÍK, M. a  NAVRÁTILOVÁ, J. (2019). Výuková komunikace. Brno: Muni press.

WILDOVÁ, Radka - POCHE KARGEROVÁ, Jana - KRČMÁŘOVÁ, Tereza - Hejlová, Helenal. Obecná didaktika II. - Řízení třídy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7603-246-0. dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/obecna-didaktika-ii-rizeni-tridy (Pouze kapitola 2)

Legislativa. MŠMT ČR [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. MŠMT ČR [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 KNECHT, P.  (2009). Co je dnes obsahem vzdělávání? Pedagogická orientace, 19(2), 120–127. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1228/937 

 Rámcový vzdělávací program pro základní školy, školní vzdělávací programy

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Blanka Zemanová (14.10.2021)

Přednášky, interaktivní semináře - diskuse ve skupině, analýzy videozáznamů a výukových materiálů (modelových lekcí aj.), plnění úkolů v Moodle, samostudium, studium a rešerše odborné literatury, teze zvoleného problému.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.09.2022)
 1. Komunikace ve výuce

  Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+

  Didaktika, obecná didaktika, oborové didaktiky

  Cíle a obsah vzdělávání v primární škole

  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací programy

  Plánování výuky

  Domény výukových cílů

  Taxonomie vzdělávacích cílů

  Řešení rušivého chování

  Ročníková práce – teze - teze ročníkové práce.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.09.2022)
 • Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího v semináři.
 • Znalostní test - minimálně 70% úspěšnost (testové kruhy viz níže).
 • Teze ročníkové práce (podmínky viz níže).
 • Max. 2 absence na semináři.

 

Znalostní test

Znalostní online test v prostředí moodle - je dán níže uvedenými okruhy

Definuje pojmy didaktika, obecná didaktika, oborové didaktiky a vysvětlí jejich smysl.

Uvede příklady didaktických témat, která ho/ji zajímají. Doloží, jak tento svůj zájem rozvíjí (uvede název a autora publikace (článku, knihy), která řeší dané téma, název semináře, které navštívil/a apod.).

Vztah mezi komunikací a učením

Význam Vygotského teorie pro učení

Význam Brunerovy koncepce lešení pro učení

Autoritativní a dialogický diskurz

Přístupy aplikující efektivní výukovou komunikaci

Význam konceptuálního tlaku při učení

Význam neverbální komunikace

Výhody a nevýhody různého uspořádání třídy

Akční zóna

Učitelovy otázky ve výuce a jejich smysl

Popisný a posuzující jazyk

      Participace žáků na výukové komunikaci, prediktory participace

      Strategie vzdělávací politiky ČR 2030 +

      Výukové cíle – význam, východiska, míra konkrétnosti

       Velká myšlenka při plánování výuky

        Měřitelné výukové cíle

        Výukové cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické

        Bloomova taxonomie kognitivních cílů - nerevidovaná a revidovaná

        Taxonomie afektivních vzdělávacích cílů

         RVP ZV, ŠVP

         Behaviorální, (neo)humanistické přístupy k řešení rušivého chování

         Klasifikace typů rušivého chování

     

3 termíny testu. Žádný další termín testu nebude vypisován.

 

Teze ročníkové práce

Teze obsahují:

1) název a cíl ročníkové práce

2) odstavec zdůvodňující cíl práce

alespoň jeden z argumentů je opřen o argument z odborné literatury a odkázán na zdroj

3) seznam alespoň 3 titulů relevantní odborné literatury (nepočítají se kurikulární dokumenty, legislativní dokumenty, metodické příručky a učebnice, populárně naučné texty/články, články z časopisů pro učitele; počítají se: odborné monografie, odborné články). Seznam je zpracován dle normy.

Teze student odevzdá do moodle v požadované kvalitě nejpozději týden po skončení semestru. V případě nevyhovující kvality jsou teze vráceny k dopracování (1 pokus). Opravu je povinen student vložit do moodle nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zpětné vazby.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html