SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education and teaching practice III - OPMN0M165A
Title: Didaktika matematiky s praxí III
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, Ex [HT]
Capacity: unknown / 154 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Lektor KMDM
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0M158A
Is pre-requisite for: OPMN0N175A
Is interchangeable with: OKMN0M165A
Annotation -
The Didactics of Mathematics with Practice III course is a continuation of the Didactics of Mathematics II course and is aimed at a deeper understanding of the content of the mathematics subject (curriculum, how to build concepts, processes and relationships of mathematics in the 1st grade of elementary school) and the cognitive and metacognitive processes of pupils when solving mathematical problems (e.g. finding out the causes of pupils´ mistakes and their re-education). It is assumed that knowledge and experience from the study of pedagogical and psychological disciplines, mathematics and its didactics and practice will be connected. The subject is subsidized with a range of 0/3 hours, of which 0/1 is continuous practice, 0/2 didactic seminar. The practice takes place with teachers of the 1st grade. Primary schools and schools that are contractually secured by Department of Matheamtics and Mathematics Education.
Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Aim of the course - Czech

Systemizovat a doplnit dosavadní poznatky matematiky a didaktiky matematiky. Rozvíjet schopnost sebevzdělávání budoucího učitele na základě vlastních pedagogických zkušeností.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Descriptors - Czech

Materiály jsou v příslušném kurzu Moodle.

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 96 h:

přímá výuka: seminář 2 h týdně, celkem 24 h, praxe 1 h týdně, celkem 12 h

písemné přípravy k tématům probíraným na seminářích 1 h týdně, celkem 12 h

písemné přípravy na praxi 1 h týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury 12 h 

zpracování průběžných úkolů  - 24 h

V případě, že semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Literature - Czech

Hejný, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika 1. st. ZŠ. Praha: PedF UK, 2014

Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: PedF UK, 2010

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009

Hejný, M. a kol Učebnice matematiky pro 1.-5. roč. ZŠ +  Příručky učitele. Plzeň: Fraus, 2007-2011

Hejný, M. a kol Učebnice matematiky pro 1.-5. roč. ZŠ +  Příručka učitele. Praha: H-mat, o.p.s., 2018-2022

Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 11-22.

Vondrová, N. Matematická slovní úloha - Mezi matematikou, jazykem a psychologií. Karolinum, 2019.
učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Další články a odkazy na literaturu budou vkládány do LMS Moodle - kurz Didaktika matematiky I.-III.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Teaching methods - Czech

Nejdůležitější metodou výuky je individuální nebo skupinové řešení problémů a diskuse nad didaktickými a matematickými jevy, jejich reflexe propojující praxi s teorií.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (22.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky k zápočtu a zkoušce 

K zápočtu:

a) z praxe

Podmínky pro praxi budou specifikovat vedoucí jednotlivých skupin na základě konkrétních možností školy, kde praxe probíhá.

100procentní účast na praxích (tj. 6 setkání)

Každou absenci je třeba nahradit po dohodě s vedoucím praxe.

Student je povinen realizovat aspoň jednu vyučovací hodinu, v dostatečném předstihu odevzdat přípravu na hodinu (požadavky na přípravu student najde v Moodlu) a následně reflexi po odučené hodině.  Student komentuje každou přípravu.

b) k semináři

aktivní účast

Studenti vypracovávají otázky předem vypsané k tématu semináře. Tento materiál studenti zakládají do portfolia.

Vypracování závěrečného testu na aspoň 60 procent

Ke zkoušce:

Termíny na zkoušku budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

20 % prezentace dodaných materiálů z praxe a úkolů

40 % závěrečný test

40 % ústní zkouška z okruhů, které student dostane na konci semestru

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (25.02.2024)
Syllabus - Czech

Obsah kurzu:

Klíčová slova a úlohy k níže uvedeným tématům budou průběžně vyhledávány v RVP ZV a v různých učebnicových řadách matematiky pro 1. stupeň ZŠ.

1. týden výuky: 2D míra: Budování pojmu obvod a obsah

2. týden výuky: 3D míra a rozvoj prostorové představivosti

3. týden výuky: Relace: kolmost, rovnoběžnost. Úhly

4. týden výuky: Geometrické konstrukce

5. týden výuky: Číslo jako veličina, převody jednotek

6. týden výuky: Rovnice a jejich propedeutika

7. týden výuky: Závislosti, funkční myšlení

8. týden výuky: Kombinatorika a pravděpodobnost

9. týden výuky: Práce s daty: tabulka jako nástroj pro evidenci. Práce s grafy. Třídění, klasifikace, hierarchizace, schématizace

10. týden výuky: Finanční gramotnost a matematická gramotnost

Každý z uvedených tématických celků bude úzce propojen s existujícími pedagogickými zkušenostmi studentů (předmět Asistentská praxe k oborovým didaktikám), které mají zaznamenány ve svých portfoliích.

Materiály k obsahu kurzu jsou dostupné a budou postupně doplňovány v LMS Moodle.

 

Last update: Ročák Štěpán, PhDr. (23.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html