SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Developmental and Social Psychology - OPBS3Q120A
Title: Vývojová a sociální psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Teacher(s): PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBS3Q101A
Is pre-requisite for: OPBS3S128A, OPBS3S130A, OPBS3S129A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
The course is focused on the main theories of developmental and social psychology. The psychological concepts relevant to the period of school and preschool age will be introduced. The aim of the course is to understand the continuity of individual developmental stages and the regularities of development in individual life stages, socialization and the social-psychological context of school groups.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (04.05.2020)

Základní

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

Helus z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

Hrabal, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

 

Doporučená

Damon, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

Piaget, J. – Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (04.05.2020)

V úvodních tématech bude pozornost zaměřena na obecné charakteristiky vývojové a sociální psychologie: vymezení předmětů obou disciplín a jejich metody, principy a determinanty vývoje (zrání vs. učení, dědičnost vs. prostředí), socializace a její mechanismy (sociální učení, nápodoba, identifikace, observační učení), vybrané teorie vývoje a socializace aj. V dalších přednáškách se pozornost přesune k vybraným sociálně-psychologickým fenoménům, které ovlivňují školní úspěšnost, jako je sociální facilitace a inhibice, sociální vliv, struktura a dynamika sociálních skupin atd. Následně bude uplatňován přístup skrze jednotlivá vývojová období, u nichž dojde k představení specifických charakteristik a principů socializace. Hlavní důraz bude kladen na porozumění kontinuity a gradace vývoje v předškolním věku, v němž se dítě dobírá tzv. školní zralosti, a vývoje ve věku školním. Jednotlivá vývojová období budou charakterizována z hlediska dimenze kognitivní a afektivní. Ukázány budou jejich vzájemné souvislosti a možné vývojové problémy, které vznikají a/nebo se projevují ve škole.

 

Tématické okruhy přednášek:

 

1. Úvodní informace o předmětu; Vývojová a sociální psychologie; Determinanty vývoje

2. Sociální skupiny; sociální vliv

3. Vedení skupiny; komunikace ve skupině a mezi skupinami

4. Školní třída - diagnostika

5. Školní třída - práce se skupinou

6. Příběh psychického vývoje a jeho pojmová struktura

7. Vývojové výzvy v oblasti afektivní

8. Vývojové výzvy v oblasti kognitivní

 

Na společných setkáních se studenti seznámí s problematikou čtení povinné literatury. Oporou při samostudiu je kurz v aplikaci Moodle, kde jsou k dispozici podklady k jednotlivým tématům. Jednak v podobě power-pointových prezentací k jednotlivým přednáškám, jednak výňatky z odborných publikací.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Podmínkou k ukončení předmětu je:

- splnění průběžných úkolů, které budou představeny na úvodním setkání,

- absolvování závěrečného didaktického testu, který obsahuje uzavřené úlohy pokrývající témata daná přednáškami a povinnou literaturou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html