SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Developmental psychology and Personality Psychology - OPBQ2Q103A
Title: Vývojová psychologie a psychologie osobnosti
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Co-requisite : OPBQ2P101A, OPBQ2P102A
Interchangeability : OPBZ0Q102A
Is co-requisite for: OPBQ2P101A, OPBQ2P102A
Is incompatible with: OPBZ0Q104A, OPBZ0Q102A
Is pre-requisite for: OPBQ2P111A
Is interchangeable with: OPBZ0Q104A, OPBZ0Q102A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (03.10.2020)
Basic concept and theories of personality structure of personality, basic charakteristics genesis of personality and self conception rules and principals of personality developement
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (03.10.2020)

 

Blatný ,M. akol. Psychologie osobnosti, hlavní témata,současné přístupy, Grada Publishing, Praha 2010
Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, SPN, Praha 1982

Cakirpaloglu, P., Úvod do psychologie osobnosti. Grada Publishing, Praha 2012
Drapela, V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997
Helus, Z., Dítě v osobnsotním pojetí, Portál, Praha 2004
Hartl,P., Hartlová,H.,Velký psychologický slovník, Portál, Praha 2010
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum, Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum, Praha 2007
Nakonečný, M., Základy psychologie, Academia, Praha 2002
NakonečnýM., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psycholgie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Plháková,A., Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan,P., Psychologie osobnosti, Obor v pohybu, Grada Publishing, Praha 2010
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno 2002
Trpišovská, D.- Vacínová,M., Základy psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem, 2001
Trpišovská, D., Psychologie osobnosti, výkladový slovník, PF UJEP Ústí nad Labem 2007
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, UJAK, Praha 2010


vývojová psychologie:
Dittrichová,J., Papoušek,M., Paul,K., Chování dítěte raného věku a rodičovská péče, Grada,
Praha 2004
Ericson,E.H., Životní cyklus rozšířený a dokončený, nakl. LN, Praha 1999
Heidbrink,H., Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha 1997
Langmeier,J. - Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek, P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J. - Inhelderová,B., Psychologie dítěte, Portál, Praha 1997
Pouthas,V., Jouen,F.,Psychologie novorozence, Grada, Praha 2000
Stuart-Hamilton, I., Psychologie stárnutí, Portál, Praha 1999
Říčan, P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Trpišovská, D., Vývojová psychologie pro studenty učitelství, PF UJEP, Ústí n.L. 2001
Trpišovská, D.,Vacínová,M., Ontogenetická psychologie, PF UJEP Ústí n.L. 2006
Vágnerová, M., Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (03.10.2020)

Kurz má předepsány dvě kontroly studia.


Zápočet student dostane za zpracování jednoho z doporučených témat, které si sám vybere a odprezentuje při semináři. Studenti, na které se vzhledem k jejich počtu  nedostane čas při semináři, zpracované téma odevzdají v písemné podobě (rozsah zprávy cca 5-8 stran)
Druhou podmínkou zápočtu je vědomostní test z psychologie osobnosti. Zjišťuje znalost základních pojmů.

Zkouška je z předmětu vývojová psychologie a zjišťuje písemným testem znalost a pochopení vývojových změn a vývojových úkolů v jednotlivých etapách ontogeneze v závislosti na podmínkách vývoje.

 

Přidávám sem informace k výuce během koronavirové distance:

Při normální výuce jsem dva předměty dělila tak, že přednášky na začátku semestru byly z psychologie osobnosti (z vývojovky pouze závěrečná přednáška)

a paraleleně v seminářích jsme probírali vývojovou psychologii formou studentských referátů (prezentací) a k tomu diskuze.

Témata pro referáty vám vložím do sylabu. I vy si vyberete jedno z témat a pošlete na mou mailovou adresu.

Výběr tématu byste měli udělat v pondělí 5.10. - napíšete mi, které téma jste si vybrali.

Hotový příspěvek pak pošlete v průběhu semestru, ideálně v termínu, který odpovídá danému cvičení

Já váš příspěvek zkontroluji a přepošlu následně všem studentům ve skupině.

 

Osnovu první přenášky vám také pošlu v mailu, ale předpokládám, že se budeme  setkávat on-line na Microsoft teams nebo jiné platformě.

Pro setkání bych volila asi čas cvičení, kdy jste děleni na polovinu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (03.10.2020)

Protože pro řadu studentů je tento kurz prvním kurzem psychologie, začíná jako úvod do psychologie.
Předmět psychologie - duševní život, prožívání, chování, vědomí, nevědomí.
vymezení pojmu osobnost
základní teoretické přístupy k výkladu osobnosti
hlavní témata psychologie osobnosti
struktura - vrstvy, faktory, rysy, vlastnosti
temperament (emoce)
charakter (volní procesy, vůle), vývoj charakteru
schopnosti a jejich utváření
inteligence, složky, druhy, měření, vývoj inteligence
poznávací procesy (vnímání, pozornost, představy, paměť, myšlení a řeč) a jejich vývoj
dynamika osobnosti
geneze osobnosti
vývoj, podmínky a zákonitosti vývoje, teorie vývoje
periodizace vývoje - kritéria, vývojové mezníky, úkoly,senzitivní fáze, vývojové krize
charakteristika vývojových změn v jednotlivých etapách ontogeneze

 

program cvičení 

vývojová    psychologie

1.cvičení

program cvičení

přihláška k referátu

 

 2.cvičení

prenatální období

novorozenecké období

nemluvně = kojenec

attachement – význam základního vztahu

 

 3.cvičení

batole

předškolní věk 

hra a její význam v životě dítěte

 

 4.cvičení

vstup do školy jako vývojový mezník

pojem školní zralost a kritéria školní zralosti

metody posuzování školní zralosti

období mladšího   žáka

 

 5.cvičení

puberta         

adolescence 

     

6.cvičení

dospělost

stárnutí

stáří

 

 

Registration requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (03.10.2020)

Kurz je určen jako povinný pro studenty oboru pedagogika. Nemá charakter výběrového kurzu a studenti jiných oborů na PedF si ho zapisovat nemohou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html