SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Cultural Anthropology for Psychologists - OPBP3Q102A
Title: Kulturní antropologie pro psychology
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. David Doubek, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBP3Q501B
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (07.04.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s oborem kulturní a sociální antropologie a možnostmi jejího využití v psychologii (zcitlivování pro psychologické poznání). Obor bude představen především ve své podobě vědy, která je pevně zakořeněná v terénu a stojí na empirickém výzkumu. Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími proudy a pojmy antropologické teorie, základními tematickými oblastmi, kterým se antropologie věnovala, tj. zejména s koncepty kultury, ekonomie, společenského uspořádání a moci, příbuzenství a příbuznosti, náboženství a světového názoru. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Předmět bude strukturován následujících tematických bloků: 1. Úvod: Definice předmětu bádání kulturní antropologie. Pojmy kultura, etnocentrismus, paradox přirozenosti, zvyk. 2. Formy, struktury významu a společenská soudržnost. Úvod do základních témat antropologické teorie – pojmy rituál, význam, symbol, znak. 3. Antropologické metody. Srovnávací deduktivní a zúčastněné pozorování. Problém účastnické epistemologie. 4. Podrobný příklad antropologického výzkumu. 5. Reflexe příkladu příkladů z hlediska etnografické metodologie. Zaujatost a odstup. Objektivismus. 6. Materiální kultura – věci a významy. 7. Ekonomická antropologie - ekonomické filosofie, problém hodnoty, dar a směna. 8. Sociální organizace a struktura – věk a pohlaví, manželství a rodina. 9. Příbuzenství a další formy sociální organizace. 10. Řád a autorita. 11. Světový názor. Magie a náboženství. Revitalizační hnutí. 12. Lingvistická antropologie.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem kulturní a sociální antropologie.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (16.09.2021)
Název předmětu Kulturní antropologie pro psychology                
Garant Mgr. David Doubek, Ph.D.                
                   
Celková časová zátěž studenta 120,0                
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 4                
Přidělené kredity 4                
Zakončení Zk                
                   
Přímá výuka                 2/1
Přednášky: 2                
Cvičení: 1               0H
                   
Příprava na výuku     Stručný popis přípravy na výuku    
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut   Četba doporučené literatury
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 15 minut  
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin  
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin  
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin  
                   
Plnění předmětu                  
Seminární práce 12 hodin                
Příprava na zápočet 0 hodin                
Příprava na zkoušku a zkouška 65 hodin                
                   
Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu:                  
E-learningový kurz (odkaz):                  
                   
Metody podpory distančního studia:                  
N/A                
               
               
               
               
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (31.01.2020)

ATKINSON, Paul. Ethnography Principles in Practice. London: Routledge. 2007.

DURKHEIM, Émile, Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii. Praha: Oikoymenh, 2002.

EVANS-PRITCHARD, E.E. Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1977.

FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Praha: Aleš Čeněk, 2007.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Slon, 2000.

GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993.

KEESING, Felix M. Cultural Anthropology. New York: Rinehart, 1958.

MALINOWSKI, Bronislav. Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Prospect Heights: Waveland Press, 1984.

MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

1. Úvod: Definice předmětu bádání kulturní antropologie. Pojmy kultura, etnocentrismus, paradox přirozenosti, zvyk.
2. Formy, struktury významu a společenská soudržnost. Úvod do základních témat antropologické teorie – pojmy rituál, význam, symbol, znak.
3. Antropologické metody. Srovnávací deduktivní a zúčastněné pozorování. Problém účastnické epistemologie.
4. Podrobný příklad antropologického výzkumu.
5. Reflexe příkladu příkladů z hlediska etnografické metodologie. Zaujatost a odstup. Objektivismus.
6. Materiální kultura – věci a významy.
7. Ekonomická antropologie - ekonomické filosofie, problém hodnoty, dar a směna.
8. Sociální organizace a struktura – věk a pohlaví, manželství a rodina.
9. Příbuzenství a další formy sociální organizace.
10. Řád a autorita.
11. Světový názor. Magie a náboženství. Revitalizační hnutí.
12. Lingvistická antropologie.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (30.01.2020)

Podmínkou ukončení předmětu je vypracování a prezentace referátu, docházky (tolerance tří absencí), aktivní účasti na semináři. Předmět je zakončený zkouškou, ve které studenti musí ukázat znalost a porozumění předmětu kulturní antropologie v rámci probraném během přednášek.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Případná distanční výuka proběhne prostřednictvím kurzu v Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10545#section-0

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html