SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Applied Music Theory II - OPBH4H032A
Title: Aplikovaná hudební teorie II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBH4H022A
Is pre-requisite for: OPBH4H043A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.09.2022)
Předmět integrativně zahrnuje disciplín: hudební teorie, intonace, sluchová analýza, dějiny hudby. Obsah předmětu: základní principy vokálního, instrumentálního a soudobého kontrapunktu, neterciová akordická stavba, akordické kombinace, církevní a moderní evropská modalita, bitonalita a polytonalita, rozšířená tonalita, atonalita, serialita, aleatorika. Analýza a interpretace skladeb instrumentální a vokální literatury. Dějiny evropské hudby - od počátku do roku 1750, církevní mody, vokální polyfonie - v rovině teoretické i praktické.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.09.2022)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky – 30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení – 45 minut

Samostudium literatury (za semestr) – 20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr) – 10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr) – 10 hodin

Seminární práce – 5 hodin

Příprava na zápočet – 5 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška – 15 hodin

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (18.11.2019)

JANEČEK, K. Harmonie rozborem.1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 216 s.

Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

Modr, Antonín. Harmonie v otázkách a odpovědích. Praha: Panton, 1960. 335 s. Čtení o hudbě; sv. 9.

NEDĚLKA, M. Vícehlas v lidové písni. In: Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1997, s. 44 - 52. ISBN 80-85783-16-9.

NEDĚLKA, M. Příručka klavírní improvizace I. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 111 s. ISBN 80-7184-314-8.

Tichý, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 297 s. Hudební pedagogika; sv. 3. ISBN 978-80-7331-199-5.

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha : SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

KOROŇ, J. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

KOFOŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 8. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 2.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002, ©1967. 204 s. ISBN 80-86385-15-9.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická -  III. díl.  Praha : SPN, 1984. 146 s.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ, H. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur I. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

KOLÁŘ, J, VÁŇOVÁ H. a DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur II. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a Váňová, H.. Počátky tvořivé intonace: Diatonika moll. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 78 s. ISBN 80-7066-838-5.

KOLÁŘ, J.. Intonace a sluchová výchova: část praktická. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7066-022-8.

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006-2009. 4 sv. (142, 144, 134, 164 s.). ISBN 80-7290-261-X.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava : Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

POŠ V. Nová intonace, rytmus, sluchová výchova [hudebnina]. 1. vydání. Praha: EDIT, 1998. XIII, 295 s. ISMN M-66051-109-1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (11.09.2022)

Prověrka intonačních dovedností na příkladu praktických cvičení - viz skripta Pecháček: Intonace a sluchová analýza I-III. Dva opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (10.09.2022)

Předmět sestává ze tří disciplín, jež jsou tematicky navzájem propojeny.

Stěžejní část obsahu předmětu je zaměřena na církevní modalitu a její zasazení do kontextu:

 • hudebněteoretického (modalita, základy kontrapnuktu)
 • intonačně a sluchově analytického
 • hudebně historického

Modalita, rozšířená tonalita a atonalita, základy kontrapunktu:

 1. Modalita církevní
 2. Modalita fólklórní, exotická a modalita 20. století
 3. Rozšířená tonalita (alterace, akordy neterciové stavby, zahuštěné akordy, akordické kombinace)
 4. Volná a organizovaná atonalita
 5. Základy kontrapunktu

Intonace a sluchová analýza:

 1. Církevní a exotické mody
 2. Připravené chromatické tóny
 3. Volné nástupy alterovaných stupňů
 4. Zvětšené a zmenšené intervaly
 5. Harmonické kadence s mimotonáulními dominantami
 6. Rytmická cvičení (malé a velké trioly, dvoutečkovaný rytmus, nepravidelné dělení dob)¨

Dějiny hudby (od pravěku po rok 1750):

 1. Úvod do tématu + periodiazace dějin hudby + hudba dávných kultur
 2. Vznik gregoriánského chorálu – „římsko-franská syntéza“ (struktura mše, officium, formy gregoriánského chorálu)
 3. Světská lyrika – trubadúři, truvéři, minnesang +  Organální vícehlas
 4. Notre-Dame + polyfonie 13.století a 14. století – Ars Antiqua a Ars Nova
 5. Hudba doby renesanční, osobnosti franko-vlámských a italských skladatelů
 6. Specifika hudební kultury v českých zemích
 7. Přerod v barokní sloh, vznik opery, italská opera a kantáta období baroka (Monteverdi, Caccini…)
 8. Francie a Anglie v době baroka (Lully, Couperin, Purcell, Haendel ad.)
 9. Duchovní hudba baroka na základě vlastního poslechu a četby + osobnosti J. S. Bach a G. F. Haendel
 10. Instrumentální hudba italského baroka (Vivaldi, Scarlatti ad.), druhy, styly, barokní suita
 11. České země v době baroka (Michna, Rovenský ad.)
 12. Opera 1650 – 1750
 13. Proměna období baroko-klasicismus, rekapitulace + didaktické podněty
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (10.09.2022)

Zápočet:

1) Min. 70% docházky

2) Aktivita při společné diskusi nad přečtenými úryvky odborných textů z dějin hudby

3) Vypracování a prezentace autorských skladbiček pro účelsy pedagog. praxe: 1 modální + 1 seriální

4) Vypracování a odevzdání handoutu s aktivitami pro II. stupeň ZŠ (dle zadání, práce po skupinách)

5) Úspěšné absolvování testu z dějin hudby, který bude mj. zahrnovat i analytickou a poslechovou část (viz seznam, který bude zveřejněn na první přednášce).

6) Průběžné zvládnutí cvičení ze skript (Intonace a sluchová analýza I-III), zadaných úkolů a doplňujícího sborového materiálu. Zpěv z listu na úrovni probírané látky. Písemný test zahrnující látku 3. semestru. Dva opravné  termíny. 

Pro vykonání zápočtu budou stanoveny max. tři termíny - 1 řádný a 2 opravné (týká se testu z dějin hudby a intonace a sluchové analýzy, předchozí dílčí úkoly lze plnit během semestru).

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html