SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Applied Music Theory I - OPBH4H022A
Title: Aplikovaná hudební teorie I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 48 / 96 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Pre-requisite : OPBH4H012A
Is pre-requisite for: OPBH4H032A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.10.2020)
Předmět sestává z několika dílčích složek - klasická harmonie a její odraz v intonaci a sluchové analýze, s přihlédnutín na problematiku hudební organologie. Osvojení poznatků a dovedností v oblasti klasicko-romantické harmonie na základě čtyřhlasé úpravy souzvuků v písemné formě, ve zvukové kontrole na klávesovém nástroji, při vokálním provedení (intonace) a na základě analýzy skladeb odpovídajícího stylového období, jež příslušný harmonický materiál obsahují. Harmonická analýza skladeb instrumentální a vokální literatury klasicismu a romantismu s využitím aktuálního repertoáru v rámci pěvecké, nástrojové a sborové přípravy. Míšení tónin. Modulace dur-moll se zaměřením na intonaci a sluchovou analýzu v mollových tóninách. The course consists of several components - classical harmony and its reflection in intonation and auditory analysis, taking into account the issue of musical organology. Acquisition of knowledge and skills in the field of classical-romantic harmony on the basis of four-part adaptation of chords in written form, in sound control on a keyboard instrument, in vocal performance (intonation) and on the basis of analysis of compositions of the corresponding stylistic period containing the relevant harmonic material. Harmonious analysis of compositions of instrumental and vocal literature of classicism and romanticism using the current repertoire in the framework of singing, instrumental and choral training. Mixing tones. Major-minor modulation with a focus on intonation and auditory analysis in minor keys.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (31.01.2022)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky – 20 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení – 60 minut

Samostudium literatury (za semestr) – 15 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr) – 10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr) – 15 hodin

Seminární práce – 5 hodin

Příprava na zápočet – 5 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška – 5 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (29.01.2022)

JANEČEK, K. Harmonie rozborem. 1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 216 s.

Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

Modr, Antonín. Harmonie v otázkách a odpovědích. Praha: Panton, 1960. 335 s. Čtení o hudbě; sv. 9.

NEDĚLKA, M. Vícehlas v lidové písni. In: Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1997, s. 44 - 52. ISBN 80-85783-16-9.

NEDĚLKA, M. Příručka klavírní improvizace I. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 111 s. ISBN 80-7184-314-8.

Tichý, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 297 s. Hudební pedagogika; sv. 3. ISBN 978-80-7331-199-5.

 

TAYLOR, E. AB Guide to Music Theory. Part 1. London:ABRSM, 1989. ISBN 9781854724465.

TAYLOR, E. AB Guide to Music Theory. Part 2. London: ABRSM, 1991. ISBN 9781854724472.

WALTON, Charles W. Basic Form in Music. UnivCounterpoint (Palestrina Style)ersity of Michigan: Alfred Music, 1974. ISBN 978-0-88284-025-3.

CHOI, Y-Ch. Counterpoint (Palestrina Style) Vol. I. 978-89-967266-1-6

BUTTERWORTH, A. Harmony in Practice. Grades 6-8. London: ABRSM, 1999. ISBN 978185472833.

BUTTERWORTH, A. Harmony in Practice

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha : SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 8. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 2.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002, ©1967. 204 s. ISBN 80-86385-15-9.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická -  III. díl.  Praha : SPN, 1984. 146 s.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ, H. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur I. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

KOLÁŘ, J, VÁŇOVÁ, H. a DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur II. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ H.. Počátky tvořivé intonace: Diatonika moll. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 78 s. ISBN 80-7066-838-5.

KOLÁŘ, J.. Intonace a sluchová výchova: část praktická. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7066-022-8.

PECHÁČEK, S.. Vokální intonace a sluchová analýza. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006-2009. 4 sv. (142, 144, 134, 164 s.). ISBN 80-7290-261-X.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava : Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

POŠ, V. Nová intonace, rytmus, sluchová výchova [hudebnina]. 1. vydání. Praha: EDIT, 1998. XIII, 295 s. ISMN M-66051-109-1.

KURFÜRST, P. Hudební nástroje.

MODR, A. Hudební nástroje.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (24.02.2022)

Nauka o klasické harmonii (výklad, praktické příklady a řešení konkrétních situací):

 1. Zásady stavby akordů a jejich čtyřhlasé úpravy, melodické vedení hlasů a jejich rozsah, hlavní a vedlejší kvintakordy v dur a moll, jejich funkce.
 2. Spojování příbuzných a nepříbuzných kvintakordů, kadence, sekvence, míšení tónin, závěry.
 3. Obraty kvintakordů.
 4. Hlavní septakordy a nejčastější typy jejich rozvodů (dominantní, subdominantní, kombinovaný)
 5. Mimotonální dominanty a akordy chrom. terciové příbuznosti, chromatická modulace.
 6. Diatonická modulace, neapolský a lydický sextakord a modulace neapol. sextakordem
 7. Alterované akordy (kvintakordy, septakordy, mimotonální akordy)

Ve významné míře bude věnován prostor intonaci, sluchové analýze a zápisu těchto jevů:

 1. Kvintakordy a jejich obraty
 2. Dominantní septakord a jeho obraty, všechny doškálné septakordy.
 3. Stupnice, intervaly, krátké melodické modely obsahující příslušné problémy z oblasti tonální intonace, rytmicko melodický zápis lidové písně.
 4. Diatonické modulace. Modulující sekvence.
 5. Volné nástupy hlavních a vedlejších stupňů v dur i v moll.

Nauka o hudebních nástrojích:

Základní orientace v oblasti organologie (vznik, vývoj a charakteristika hudebních nástrojů, jejich uplatnění v sólové a orchestrální praxi).

 1. Vymezení předmětu; klasifikace hudebních nástrojů, vznik a vývoj orchestru
 2. Bicí nástroje blanozvučné a samozvučné
 3. Drnkací nástroje
 4. Předchůdci smyčcových nástrojů, staré violy. Smyčcové nástroje.
 5. Klavír a jeho předchůdci. Varhany.
 6. Dechové nástroje dřevěné a žesťové.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

Průběžné plnění úkolů na základě aktivní účasti ve výuce s tolerancí nepřítomnosti ve 30 % výuky.

Seminární práce

- ve formě textu nebo prezentace na studentim zvolené téma z oblasti hudební organologie. Výběr tématu po předchozím schválení pedagogem.

 

Zápočet:

· aktivní účast a práce v seminární výuce včetně mimoškolní samostatné přípravy;

· prověření znalosti probrané látky z okruhu intonace formou individuálního přezkoušení.

 

Zkouška:  

· prověření znalosti probrané látky formou písemného testu, který má dvě tematické části: 1) harmonie a 2) nauka o hudebních nástrojích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html