SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Czech literature I - OPBC4C033A
Title: Dějiny české literatury I
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 90 / 88 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4L013A
Is pre-requisite for: OPBC4C044A
Annotation - Czech
Předmět umožňuje pochopit základní vývojové a tematické procesy v české literatuře dvacátého století. Je založen na principu synchronních řezů na diachronním pozadí. Nejde přitom o tradiční vytváření chronologických celků, které se pokoušejí postihnout v rámci omezeného časového období různorodé procesy a oblasti vývoje literatury, ale jde o vytváření tematicky soustředěných celků, které sledují základní témata, popřípadě základní funkce, které ovlivňovaly a ovlivňují podobu české literatury nejenom v krátkodobém horizontu, ale vytvářejí základní vývojové linky, které se různě variují v odlišných historických kontextech v celém průběhu dvacátého století a vytvářejí tak dlouhodobou specifiku české literatury v kontextu literatury světové. Cílem kurzu je umožnit studentům pochopit trvalé či dlouhodobější procesy v dějinách literatury, ale zprostředkovaně i v dějinách české společnosti. Studenti by tak měli získat představu o komplexnější struktuře umění (nebudou tedy literaturu vnímat jako oddělenou oblast) a současně by měli získat vědomosti o procesech, které formovaly a formují aktuální podobu světa (literárního, kulturního i společenského), v němž žijí a které nacházejí svůj výraz v literatuře či prostřednictvím literatury. Dějiny literatury se tak pomocí tohoto kurzu stanou specifickým nástrojem poznání, které vede k sebereflexi národní i individuální, čímž se ukáže na didaktický potenciál tématu. Cílem přednášek Dějiny české literatury I, tj. prvního běhu, je ukázat vývoj literatury jako součásti strukturních procesů vývoje společnosti, který současně pomáhá modelovat. V přednáškách není opouštěn význam literatury jako estetické skutečnosti, ale současně jsou ukázány jiné funkce, které na sebe přejímá, či role, které v české společnosti 20. století hraje. Česká otázka a spor o smysl českých dějin – (vliv literatury na utváření národní identity, identifikační funkce literatury). Budování státu (státotvorná a vlastenecká funkce literatury). Protimoderní opozice (varovná funkce literatury). Literatura dějinného traumatu (reakce na 1. a 2. světovou válku, narativizace traumatizující minulosti, terapeutická funkce literatury). Socialistický realismus a petrifikace literárního vývoje (politická funkce literatury, literatura a neliterární normy, role literatury ve zpolitizovaném světě). Obnovení chaosu v české literatuře po roce 1989 (literatura jako součást postmoderního světa). Jako modelovou osobnost pro výklad dějin české literatury tohoto období budeme tematizovat Milana Kunderu, jehož dílo získá naši soustředěnou analyzující i syntetizující pozornost v závěru přednášek
Last update: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získat vědomosti o procesech, které určovaly podobu literatury v průběhu 20. století a nástroje pro jiné typy syntéz, než nabízí tradiční na vlivové diachronie dějin. Jedntlivá témata představují modely perspektiv, jimiž je možné aktualizovat výpovědní potenciál literárních děl jako součástí historického vývoje, aniž by došlo k jejich deziterpretaci.

Last update: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Literature - Czech

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny 1-4. Praha, Academia

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Last update: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, semináře budou zakončeny seminární prací.

Last update: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (14.09.2022)
Syllabus - Czech
témata přednášek a texty pro seminář Tomáše Kubíčka

termín

přednáška

seminář

12.10

Česká otázka a spor o smysl českých dějin

 

19.10.

Budování státu (I. Čapkovsko- peroutkovská generace)

Karel Čapek: Věc Makropulos

26.10.

Budování státu II.: Situace katolické inteligence v literárním životě první republiky a její další osud

Jaroslav Durych: Menší valdštejnská trilogie

2.11.

Literatura a Velká válka

Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka

9.11.

Reprezentace druhé světové války a válečného tématu po roce 1945 do současnosti

Josef Škvorecký. Zbabělci

16.11.

Literatura  a společnost 50. let

Václav Řezáč: Nástup

23.11.

Společenský román šedesátých let, romány deziluze

 

Jan Procházka: Svatá noc

30.11.        

 

Česká poezie šedesátých let. Kadluby Nobelovy ceny

František Hrubín: Romance pro křídlovku

7.12.

Destrukce literárního života po roce 1969, normalizace a obnovení chaosu po roce 1989

Jiří Kratochvil: Uprostřed noci zpěv

14.12.

České drama v základních obrysech

Václav Havel: Vyrozumění/Zahradní slavnost

21.12.

Karel Čapek – vzorový autor českého literárního života 1. poloviny 20. století

Karel Čapek - z noetické trilogie

4.1.

Milan Kundera – literární osud 20. století

Nevědění

Témata seminářů Jiřího Smrčky

 

Josef Škvorecký: Zbabělci

 

17.10.2023

Václav Řezáč: Nástup

 

24.10.2023

poezie všedního dne

(Jiří Šotola: Svět náš vezdejší, Miroslav Holub: Slabikář, a další sbírky dle výběru studentů)

 

31.10.2023

Josef Topol: Konec masopustu

7.11.2023

František Hrubín: Romance pro křídlovku

14.11.2023

Václav Havel: Vyrozumění

21.11.2023

Milan Kundera: Žert

28.11.2023

Ladislav Fuks: Myši Natálie Mooshabrové

5.10.2023

Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

12.10.2023

Jaroslav Seifert: Býti básníkem

19.10.2023

Jáchym Topol: Anděl

2.1.2024

 

Last update: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html