SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory of Literature II - OPBC2L107A
Title: Teorie literatury II
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBC4L023A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2L104A
Interchangeability : OKBC2L107A
Is pre-requisite for: OPBC2L112A, OPBC2L120A
Annotation -
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (17.05.2019)
The aim of the two-semester course is to create preconditions (terminology, poetics) for the systematic learning of the specific qualities of literary work of art in a wide range of its modalities (prose, poetry, drama; art and popular literature; folklore literature, factual literature, literary fiction, literary comics, literature for children and youth) and for meaningful communication about literary texts. The concept and style of teaching literary theory anticipates the needs of teaching practice. Seminars are interactive; they are aimed to stimulate critical thinking and involve students actively. In particular, the ability of a sensitive and thoughtful application of general knowledge to a particular material is practiced. The precondition for the exam is credit from the seminar in winter and summer semester. In the exam, candidates should demonstrate the ability to clarify key theoretical issues and concepts (use them appropriately, demonstrate them by example, etc.), describe the literary experience, describe and understand the text, formulate appropriate topics for the text, summarize the literary work.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.02.2019)

Peterka J. Teorie literatury pro učitele (Jíloviště 2007, dotisk 2014), ISBN  978-80-239-9284-7.                                                                    

Kubíček T., Hrabal J., Bílek P. A. Naratologie (Praha 2013), ISBN  978-80-7272-592-2.                                                                                                                                           

Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl 2004), ISBN 80-7185-669-X.

Nünning A. (ed.), Lexikon terie literatury a kultury (Brno 2006), ISBN 80-7294-170-4.

 

------------------------------------------------------------------

 

Bachelard, G.: Poetika prostoru

 

Brukner J., Filip J.: Poetický slovník (MF, 1997)

 

Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu (Host, 2003)

 

Borecký, Vladimír: Teorie komiky (Hynek, 2003)

 

Červenka, Miroslav:   Významová výstavba literárního díla

 

                               Styl a význam

 

                               Dějiny českého volného verše

 

                               Fikční světy lyriky

 

Doležel, Lubomír:      Narativní způsoby v české literatuře (ČS, 1993)

 

                               Heterocosmica. Fikce a možné světy (ÚČL, 2004)

 

Eco, Umberto: Meze interpretace (Karolinum, 2004)

 

Friedrich, H.: Struktura moderní lyriky (Host, 2005)

 

Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie (KLP, 1994)

 

Holý, Jiří: Možnosti interpretace (Periplum, 2002)

 

Hrbata, Z.: Na cestě ke smyslu

 

Jakobson, Roman: Poetická funkce (Jinočany, 1995)

 

Jedličková, A.: Ke komu mluví vypravěč? (Jinočany, 1992)

 

Kubíček T.: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy (Brno, 2007)

 

Kubínová, Marie: Sondy do sémiotiky literárního díla (ÚČL, 1995)

 

                        O poetice literárních druhů (FF UK, 1995)

 

Lakoff G., Johnson M.: Metafory, kterými žijeme (Host, 2002)

 

Opelík, Jiří: Jak číst poezii? (ČS, 1969)

 

Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění (Host, 2001)

 

Trávníček, J.: Funkce dialogu v moderní próze

 

Úvod do literární vědy (Herrmann a synové, 1999)

 

Wellek, Warren: Teorie literatury, 1996

 

Na cestě ke smyslu (Poetika liter. díla, Torst, 2005)

 

Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz (Torst, 2002)

 

Na okraji chaosu (Poetika liter. díla, Torst, 2001)

 

Sborník Proměny subjektu (D. Hodrová, Pardubice, 1993/94)

 

Česká literatura od počátků k dnešku (kol., Lidové noviny, 1998)

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (07.02.2020)

 

Teorie literatury II: Seminář J. Peterky

 

1. Didaktické pojetí

Cílem je praktická literární teorie osvojovaná především induktivně - zkoumáním jedinečného literárního díla. Podobně jako v prvním semestru klademe důraz na interaktivní, diskuzní charakter, ale metoda je  náročnější: komplexní reflexe poetiky vybraného literárního díla (K. Čapek Hordubal, Povětroň, Obyčejný život) prostřednictvím rozmanitých problémových sond, doplňovaná podle situace obecnějšími exkurzy  vyučujícího. Předpokládá se ve vyšší míře aktivní podíl studentů.  K zápočtu musí mít každý alespoň jednu prezentaci/ minireferát v rozsahu max. 10 minut zacílený k zvolenému problému. Řešení předpokládá kromě pozorného čtení daného díla znalost příslušné teoretické kapitoly z učebnice, sleduje přemýšlivou aplikaci obecných pojmů/ hledisek na konkrétní literární  materiál. Pokoušíme se o formulaci vhodných otázek, srozumitelnou argumetaci. Optimální je prezentaci nečíst,  podělit se s kolegy o vlastní názor.  Text či teze vystoupení nutno odevzdat v písemné formě.

Pozn.: uvedená diskuzní témata z edukativních důvodů  zde záměrně nenaznačují dílčí otázky ani řešení, po dohodě se studenty mohou být specifikována.

 

2. Hordubal

Elementární orientace - formulujeme témata jednotlivých kapitol. Makrokompozice - trojdílnost, asymetrie, kompozice vnější vs. vnitřní. Genologická charakteristika H. Zamyšlení nad typem příběhu, žánrový potenciál námětu - alternativní možnosti. Analýza první kapitoly - pravděpodobný autorský záměr, volba situace a její ztvárnění. Analýza postavy Hordubala. Hierarchie a zajímavé konfigurace postav. Pojetí prostoru, kde se příběh odehrává. Časové aspekty příběhu. Specifičnost vyprávění (pořádek, tempo, subjektivizovaná er forma aj.) . Symbolické motivy, mj. explicit. Porovnání s předlohou (novinová soudnička) - zpráva vs. fikce, tázání po intenci změn. Zvláštnosti jazyka.

 

 

3. Povětroň a Obyčejný život

Makrokompozice Povětroně a Obyčejného života - rámec, iluzivní vs. antiiluzivní fikce. Konstelace postav. Žánrová odlišnost tří hypotetických životopisů trosečníka a diverzifikace jejich narativního ztvárnění. Pojetí protagonisty Obyčejného života aneb neobyčejnost v obyčejnosti. Metanarace (psaní o psaní) v těchto dvou románech. 

 

 

4. Kontury vyššího celku

Poučení z dobové kritiky.  Atypičnost/ netradičnost trilogie. Rysy moderní prózy.  Zamyšlení nad smyslem Noetické trilogie, co naznačuje o poznání, myšlenkové zdroje, autorův filozofický epilog. Vlastní čtenářská zkušenost (porovnání tří románů trilogie z hlediska atraktivity, aktuálnosti, přístupnosti středoškolákům...).

 

 

5. Charakteristika literárního díla. Dovršením semináře jsou pokusy o souhrnnou, zřetelně strukturovanou, teoreticky poučenou, stručnou charakteristiku vybraného literárního díla. Zkoušíme  (např. v Červenkově interpretací Máchova Máje, obsažené ve Slovníku básnických knih) postihnout logiku (myšlenkovou osnovu)  výkladu, anebo představit seminaristům smysluplným způsobem dílo, které nečetli, reflektovat případná nedorozumění spojená s tímto výkonem.

 

6. Příprava na závěrečné testy.

Komplexnost jejich pojetí - složka pamětní, interpretační, kreativní. Ukázka a společné řešení modelového testu.

 

Program semináře L. Neumanna – Teorie literatury II – LS

1.            Témata kapitol v Hordubalovi

Makrokompozice Hordubala (triadická, asymetrická, struktura/logické schéma fabule)

Témata prezentací z TL:

a) Grafické ztvárnění – možnosti záznamu literárního výtvoru (nejen vizuální poezie), rušení interpunkce, záměrné narušení konvencí i pravopisných pravidel.

b) Fonologická rovina – nápadné zvukové odlišení: rytmus, intonace, hlásková instrumentace

 

2.            Žánrová charakteristika (Typ příběhu, žánrový potenciál námětu)

Analýza první kapitoly Hordubala (Jak je udělána první kapitola?)

Témata prezentací z TL:

a) Lexikální rovina - ozvláštění

b) Syntaktická rovina + figury   

 

3.            Postavy v románu Hordubal

Analýza Polany (jakým způsobem je postava charakterizována)

Témata prezentací z TL:

a) Druhy řeči, promluvové formy

b) Básnický obraz, metafora, obraznost

c) Jednotlivé případy obrazných pojmenování

 

4.            Epizodní postavy, zajímavé konfigurace postav v H.

Kde se příběh odehrává? (Lokalizace, pojetí prostoru)

Témata prezentací z TL:

a) Verš – součást významového dění básně; Rytmus, metrum, typy rytmu, verše.

b) Volný verš

 

5.            Časové aspekty příběhu (Kdy se příběh udál, jak dlouho trvá, byl by přenosný do současnosti?)

Zvláštnosti jazyka – vícejazyčnost, citoslovce, deixe, prézens historický a preteritum, řeč polopřímá, krátké věty, vykřičníky, otazníky, imitace orální/mluvené řeči

Témata prezentací z TL:

a) Problematika rýmu

b) Problematika kompozice básnického textu

 

6.            Specifičnost vyprávění (Jakým způsobem je příběh vyprávěn); je v celé knížce narativní styl jednotný? Multiperspektivnost – v každé knize kauza podána z jiného pohledu;

Pořádek: chronologie, retrospektivy, anticipace. Tempo – mezery, sumarizace

Vypravěč – (v 1. kap. není vševědoucí)

Témata prezentací z TL:

a) Kompozice, její aspekty, možné strategie z hlediska autorovy volby

b) Téma, motiv, symbol

 

7.            Symbolické motivy v H. (Jak se pozná symbol?)

Porovnání H. s předlohou (novinová soudnička)

Témata prezentací z TL:

a) Příběh

b) Vyprávění (narace) – pořádek;  Typy vypravěče / aneb Kdo promlouvá

 

8.            Makrokompozice Povětroně (rámec, iluzivní vs. antiiluzivní fikce, trojdílnost)

Systém postav v Povětroni (trosečník, hypotetizace, tři rozdílní vykladači jeho života – konfigurace v nemocnici nepravděpodobná, ale sloužící k diverzifikaci životopisných fikcí), dva rozdílní lékaři

Témata prezentací z TL:

a) Postava v literárním díle, její charakteristika

b) Prostor; Poetika prostoru

 

9.            Třikrát jinak – Odlišnost životopisných verzí případu X

Odlišnost vyprávění těchto životopisných verzí případu X

Témata prezentací z TL:

a) Genologie. Literární druhy a žánry a jejich elementární (a distinktivní) znaky

b) Poezie vs. Próza

 

10.          Obyčejný život – profil protagonisty (bezejmennost, více rolí v jedné postavě)

Narativní strategie v Obyč. životě (nalezený rukopis, ich-forma, metanarace – příběh psaní o psaní)

Témata prezentací z TL:

a) Lidová slovesnost

b) Literatura pro děti a mládež

 

11.          Dobové hodnocení Hordubala (V. Kudělka – Boje o KČ, 1987)

Zamyšlení nad smyslem noetické trilogie (proč noetická, jaké klade otázky o člověku? Myšlenkové zdroje – relativismus, psychoanalýza, demokratičnost, humanismus)

Témata prezentací z TL:

a) Literární fantastika

b) Literární komika

 

12.          Noetická trilogie jako vyšší celek

Rysy modernosti v noetické trilogii

Témata prezentací z TL:

a) Hodnocení literárního díla. Literární kritika, možné přístupy.

b) Smysl literárního díla. Úskalí interpretace (nad-, pod-, dez-)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.02.2019)

Program seminářů:

Od každého studenta je vyžadována jedna seminární prezentace reflektující jeden zadaný aspekt literárního díla.

Na každém semináři mají prezentaci 2-4 studenti; očekávána je demonstrace teoretických pojmů na konkrétních textech/příkladech. Délka prezentace: 15-20 minut.    

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html