SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media Education - OKMN0C291C
Title: Mediální výchova
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0C107A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)
The subject systemizes knowledge in the area of media communication. It is aimed at media literacy as an important part of literacy in general. It aims to critical thinking and informed choice of the information from media, safe behaviour within media communication, choice of quality media entertainment. Medial education as a part of communication; medial literacy; mass communication as institutionalized process encompassing the production, dissemination, reception, and interpretation of public sociocultural discourse; potential impact of media language upon audiences; representation of social reality through language; possible motives of the senders in media institutions; role of audience reception processes; social influence of the media in contemporary society; media genres
Literature - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)

Povinná:

JIRÁK, J. - MIČIENKA, M.: Rozumět médiím. Praha : 2006.

ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha : Karolinum, 1999.

 

Doporučená:
JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2003.
BURTON, G. - JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno : BarristerPrincipal, 2001.
DANĚK, J. - KOSOVÁ, J.: Mediální výchova na základní škole. Český jazyk a literatura, 2004 - 2005, roč. LV, s. 53 - 59.
McLUHAN, M.: Jak rozumět médiím. Praha : Odeon, 1991.
McQUAIL, D.: Úvod d teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999.
PIKE, G. - SELBY, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha : Portál, 2000.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)

1. Mediální výchova jako jedna z modernizačních tendencí ve výuce; mediální gramotnost a její složky; aktivní přístup k médiím.

2. Vyhledávání informací v médiích; manipulace v médiích, její rozpoznávání a obrana proti ní.

3. Druhy médií a mediální instituce; funkce médií.

4. Aktivity zaměřené na výběr, analýzu a tvorbu mediálních textů; projekty ve výuce mediální výchovy.

5. Persvazivní prostředky reklamy, tvorba reklamních komunikátů.

6. Různé druhy zpravodajství, zpravodajské hodnoty, infotainment, objektivita.

7. Časopisy pro mládež, tvorba školního časopisu.

8. Verbální a neverbální násilí v médiích.

9. Jazyk elektronické komunikace, bezpečná komunikace na internetu.

10. Etika v médiích, etické kodexy, předsudky v médiích.

11. Práce s mediálními produkty v hodinách českého jazyka zejména na 1. stupni ZŠ.

12. Zpracování mediální výchovy v učebnicích českého jazyka pro základní školy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html