SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Czech Language Studeis - OKMN0C107A
Title: Úvod do studia českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Interchangeability : OPMN0C107A
Is pre-requisite for: OKMN0C291C, OKMN0C116A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)
Repetition of morphology, lexicology and ortography. Correction of texts, dictations. Basic language handbooks. Systemization of elementary school topics.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Studijní zátěž: 54 pracovních hodin (2 kredity)

kontaktní výuka: 8 hodin

domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava
na výuku: 46 hodin


 

 Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438. Heslo pro zápis: ptakopysk Perry

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Pravidla českého pravopisu.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
Konopková, L., Krejčová, M.: Čeština pro samouky IV. Praha, 1995.

Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická jazyková příručka. Praha: Academia 2014

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Studijní literatura pokryje teoretické i praktické jazykové učivo v rozsahu učebnic českého jazyka pro střední školy (M. Čechová a kol., Český jazyk pro 1.-4. ročník SOŠ, nebo J. Kostečka, Český jazyk pro 1.-4. ročník gymnázií). Prakticky lze jazykové znalosti procvičovat pomocí publikace M. Čechové a kol., Komplexní jazykové rozbory (např. Praha: SPN, 1996).

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.10.2023)

Požadavky k zápočtu: 
1) Zvládnutí dílčích písemných prací s úspěšností min. 75 % bodového hodnocení (součet výsledků testů dohromady).  Upřesnění témat a hodnocení prací a korektur na seminářích.
2) Zvládnutí závěrečného souhrnného testu (včetně souhrnné korektury) s úspěšností min. 75 % (dva opravné termíny).

Nepřítomnost na kterémkoliv testu bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení, jinak termín propadá. Náhradní test si studenti mohou dopsat po dohodě s vyučujícím.

 

Pořadí dílčích testů (bude upřesňováno v průběhu semestru):

1. vyjmenovaná slova (+ pravopis cizích a přejatých slov)

2. psaní předpon s-, z-, pravopis skupiny bě/pě/vě/bje/vje

3. skloňování, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, jazykovědná terminologie

4. shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, psaní přímé řeči.

5. zkratky, značky, koncovky přídavných jmen, psaní n/nn

 

 

Kurz Moodlu na:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438. Heslo pro zápis: ptakopysk Perry

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových informací a jejich zvládání podle interpretace aktuální bohemistické lingvistiky, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v tradičním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami.

Obsahové celky (systemizace teoret. poznatků a jejich aplikace) – 12 výukových týdnů:

1.       Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny.

2.       Český národní jazyk a jeho útvary.

3.       Norma, úzus, kodifikace.

4.       Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie.

5.       Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury.

6.       Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace.

7.       Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov.

8.       Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba.

9.       Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické.

10.    Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk . prostředků.

11.–12. Komplexní jazykový rozbor, analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html