SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
a - OKBZ1Q002B
Title: Volnočasová praxe s reflexí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. David Doubek, Ph.D.
Pre-requisite : OKBZ1P001A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)
Kurz představuje reflexivní seminář, věnující se různým psychologickým a sociálním aspektům volnočasových aktivit, kterým se studenti věnují. Vychází z představy, že je žádoucí, aby studenti učitelství představovali komplexnější osobnosti, aby byli aktivní ve svém okolí a jejich zapojení do spolkové, zájmové, kulturní činnosti není jen okrajovým aspektem, ale důležitou složkou jejich profese, která pomáhá jejich autoritě, zkušenosti a komunikaci se světem mimo školu. Důraz je položen na dialogický a reflexivní charakter a předpokládá se, že studenti, kteří si kurz vyberou, již nějakou zkušenost s volnočasovými aktivitami mají. 1. Role a identita v různých sociálních prostředích 2. Autorita a komunikace v neformálním prostředí 3. Osobnosti v kolektivu 4. Sociální dynamika kolektivu v NGO a jiných organizacích 5. Spolková činnost v širším sociálním kontextu
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)

ALLPORT, G. W. O povaze předsudků. Praha: Prostor, 2004 (Originál 1954).

DOHNALOVÁ, M., Financování organizované občanské společnosti v České republice (s. 144-165). In 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.

DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-856-0338-1.

FRIČ, P. - POSPÍŠILOVÁ, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v České republice na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. 263 s. ISBN 978-80-903696-8-9.

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1342-0.

HAVRDOVÁ, Z. – ŠMÍDOVÁ, O. – ŠAFR, J. – ŠTEGMANNOVÁ, I. a kol. Organizačná kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, 2011. 200 s. ISBN 978-80-87398-15-9

POSPÍŠILOVÁ, T. Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků, Lidé města, vol. 12, no. 1, s. 109-133. 2010. ISSN 1212-811.

SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 9788073676810.

SYNKOVÁ, H. Legitimizace a profesionalizace romské nevládní organizace v České republice. Disertační práce. Praha: Katedra Etnologie FFUK, 2011.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)

Kurz je určen studentům, kteří jsou aktivně zapojení do volnočasových aktivit.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)

Reflexivní esej

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html