SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foundations of Didactics - OKBZ1P003A
Title: Základy didaktiky
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Pre-requisite : OKBZ1P001A
Is pre-requisite for: OKBZ1S004A
Annotation -
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)
The course is an introduction to the theory of teaching, it presents a basic terminological apparatus, a framework for professional reasoning, and orientation in the Czech curricular context. It leads students to a reasoned description of teaching situations and to an understanding of teaching methods. It creates prerequisites for subsequent didactic subjects, which will be focused on the analysis of strategic teaching models and on the planning and evaluation of teaching.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)
Studující vhodně použije základní didaktickou terminologii k popisu výukové situace. Vysvětlí způsob a podmínky realizace vybraných výukových strategií, uvede odborné důvody pro jejich využívání.
Descriptors - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová studijní zátěž odpovídá 50 hodinám. Přímá výuka 5 hodin přednášek.

Příprava na přednášky 5 hodin celkem za semestr, práce se studijními materiály v e-learningu 10 hodin celkem za semestr, zpracování průběžných úkolů 10 hodin celkem za semestr. Samostudium odborné literatury 10 hodin celkem za semestr, příprava na zkoušku a vykonání zkoušky 10 hodin. 

Literature - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)

Fletcher-Wood, H. (2021). Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Praha: Edukační laboratoř.
Ginnis, P. (2017). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: Edukační laboratoř.
Hattie, J. (2022). Prokazatelné učení. Metodická příručka pro učitele: maximalizace vlivu na proces učení. Praha: Edukační laboratoř.
MŠMT (2022). RVP – Rámcové vzdělávací programy. Edu.cz. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/
Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.
Starý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Portál.
Vališová, A., & Kovaříková, M. (2021). Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Praha: Grada.
Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)

 1. Vymezení didaktiky, základní terminologie a metody zkoumání, literatura. Vyučování založené na evidenci a tradiční didaktické zásady.
2. Pozornost a paměť. Důsledky pro strukturu a fáze vyučovací hodiny.
3. Klíčová kompetence k učení, metakognice. Studium z textů.
4. Motivování žáků ve výuce, chvála a kritika, zajišťování prostředí pro učení.
5. Diverzita žákovské populace.
6. Bezpečné prostředí a komunikace ve výuce.
7. Hodnocení výsledků učení žáků. Průběžná zpětná vazba, formativní hodnocení.
8. Umění vysvětlovat, výklad. Umění ukazovat, vyučování dovednostem.
9. Umění vést dialog, techniky řízení výukového rozhovoru.
10. Organizační formy a metody výuky. Zásady efektivní individuální, skupinové a společné práce třídy.

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je zvládnutí závěrečného testu, který bude probíhat online v prostředí Moodle.
Test bude časově omezený a dvoukolový, první kolo s uzavřenými otázkami bude automaticky hodnocené, po jeho úspěšném splnění se studujícím otevře druhé kolo s otevřenými otázkami. Otázky budou zaměřeny na porozumění a aplikaci problematiky, nikoliv pouhé memorování faktů.
V průběhu semestru doporučujeme plnění dobrovolných průběžných úkolů v e-learningu, které slouží k prohloubení učiva a umožňují získat bonusové body ke zkoušce.
Studující má na splnění podmínek zkoušky celkem tři pokusy, z toho dva opravné.

Learning resources - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)
On-line studijní opora: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14940
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html