SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional ethics - OKBV3P014A
Title: Profesní etika
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Co-requisite : OKBV3P011A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět představuje základní vstup do problematiky profesní etiky pro pedagogické pracovníky. Nastiňuje základní filozofické problémy etiky, ale především pokládá důraz na aplikovanou etiku v podmínkách škol a školských zařízení. Cílem předmětu je zvyšovat senzitivitu studentů k etickým otázkám vychovatelské profese, orientovat je v základních etických dilematech vychovatelství a kultivovat jejich postoje k vybraným pedagogickým problémům. Obsahové vymezení: 1. Základní kategorie etiky. 2. Hodnoty ve výchově a vzdělávání. 3. Fenomén odpovědnosti v učitelské a vychovatelské profesi. 4. Východiska praktické filozofie. 5. Dilemata a antinomie v práci učitele a vychovatele. 6. Reflexe profesních činností učitele a vychovatele z hlediska morálky a etiky.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 11 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 15 hodin. Příprava na zápočet 15 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

GADAMER, H. G. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha : OIKOYMENH, 2010. ISBN978-80-7298-445-9.

HLAVINKA, P. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí. Praha : Triton, 2014. ISBN978-80-7387-786-6.

PELCOVÁ, N., SEMRÁDOVÁ, I. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha : Karolinum, 2014. ISBN978-80-246-2636-9.

SOKOL, J. Etika a život. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3.

SOKOL, J., PINC, Z. Antropologie a etika. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-372-5.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (04.10.2021)

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je odevzdání seminární práce o rozsahu 6 normostran (tj. 6 x 1800 znaků včetně mezer) a absolvování závěrečného testu. Seminární práce sestává ze dvou částí. V první části student zpracuje jednu vybranou knihu ve formě podvojného deníku, tj. citace a vlastní komentář. Ve druhé části student aplikuje vybrané téma probírané na semináři v profesním či osobním životě.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8957

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html