SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Language Training - Romani II - OBPS18523
Title: Speciální jazyková příprava - Romský jazyk II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Veronika Pletichová, Ph.D.
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Incompatibility : {Sppg psychologie, Kar.7. vol. předm., Jazyková příprava I., sem.3.}, OBPS18521, OBPS18522
Pre-requisite : OBPS18099, OBPS18911
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (19.10.2006)
Původ východoslovenského dialektu romštiny, postavení romštiny v rámci indoevropských jazyků, tak v rámci jiných dialektů romštiny, kterými se ve světě hovoří.Fonetická stránka jazyka, romská abeceda a kodifikovaný pravopis. Základy gramatiky ( člen a jeho užití, nominativ, vokativ, nepřímý pád a akuzativ jmenných slovních druhů původních i přejatých, zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací, číslovky základní a neurčité, přítomný čas a imperativ sloves I. a II. třídy a slovesa "tejel", nejdůležitější předložky a spojky, tvoření deminutiv).Základní slovní fond, analýza modelových textů , jejich čtení s porozuměním a tvoření jednoduchých vět.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)

HÜSBSCHMANNOVÁ, M Základy romštiny. Praha : Academia, 1973

HÜBSCHMANNOVÁ, M., ŠEBKOVÁ, H., ŽIGOVÁ, A. Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. Praha : Státní pedagog. nakladatelství, 1991

ŠEBKOVÁ, H., ŽLNAYOVÁ, E. Nástin mluvnice slovenské romštiny

( v tisku - PF UJEP nad Labem)

ŠEBKOVÁ, H., ŽLNAYOVÁ,E. Romani čhib, učebnice slovenské romštiny. Praha : Fortuna, 1999.

Šotolová, Eva: Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2000, s. 75. ISBN 80-7169-528-9.

Šotolová, Eva: Vzdělávání Romů. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 84., ISBN 80-247-0277-0.

ŠOTOLOVÁ, E.: Romistika a romský jazyk na Pedagogické fakultě UK v roce 1999.

In: Multikulturní a interkulturní výchova. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia.

Praha: Středisko pro výchovu k lidským právům EIS UK, 2001. ISBN: 80-902345-4-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html