SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Laboratory Technique Course - OB2309003
Title: Laboratorní technika
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB2309017
Explanation: Rok1
Old code: LABT
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Teaching > Chemistry
Interchangeability : OB2309017, OB2309021
Is pre-requisite for: OB2309021
Annotation -
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (12.02.2008)
The aim of this course is to teach students basic laboratory operations (solutions preparation, mixture components separation, work with glass-blowing burner, basics of quantitative analysis, physical constants determination), to register findings in the form of laboratory protocol and to learn orientation and safe work in chemical laboratory.
Literature - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2007)

Štablová,R.-Banýr,J.: Laboratorní technika, skriptum. Praha, UK 1991

Pošta A. a kol.: Laboratorní technika a bezpečnost práce, SNTL, 1981

Šilhánková A. a kol.: Laboratoř organické chemie, Praha, VŠCHT, 2000

Sýkorová D., Mastný L.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, Praha, VŠCHT, 2001, ISBN 80-7080-452-1

Další materiály ke studiu budou studentům poskytnuty první den kurzu

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2007)

1. Absolvování všech 7 úloh a odevzdání všech protokolů k těmto úlohám.

2. Splnění zápočotvého testu s úspěšností alespoň 50% (v testu budou teoretické i výpočetní úlohy)

3. Odevzdání pracovního místa po ukončení kurzu v bezvadném stavu - umyté a čisté nádobí v odpovídajícím počtu.

4. Student může mít 1x za kurz neomluvenou absenci, která ovšem musí být nahrazena. Ke každé další nepřítomnosti bude požadováno lékařské nebo jiné potvrzení.

5. Student si může po dohodě s učitelem nahradit absenci v kterémkoliv jiném kurzu laboratorní techniky, pokud v něm bude volné místo, nebo v rezervním týdnu před týdnem zápočtovým.

Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2008)

Seznam úloh (číslo úlohy odpovídá výukovému týdnu)

1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost práce a označování chemikálií, organizace práce v laboratoři, seznámení se se sklářským kahanem, laboratorní sklo, váhy a vážení, základní pojmy a charakterizace chemických látek

2. Stanovení hustoty pevných látek a kapalin pyknometrem (přesnost vážení).

3. Příprava odměrného roztoku kyseliny a stanovení jeho přesné koncentrace (vážení, titrace, indikátor)

4. Frakční destilace směsi dvou kapalin (bod varu, výtěžek destilace).

5. Příprava uhličitanu nikelnatého konverzí iontů (srážení, dekantace, odsávání sraženiny, sušení).

6. Krystalizace s použitím aktivního uhlí, sublimace, bod tání v kapiláře a na elektrickém bodotávku pod mikroskopem a porovnání hodnot bodu tání před a po krystalizaci látky.

7. Příprava diethyloxalátu (zahřívání pod zpětným chladičem, destilace, extrakce a sušení kapalin)

8. Rezervní týden - dodělávání nedokončených prací, odevzdávání pracovních míst.

Jednoduché sklářské práce (zhotovení kapiláry, ohyb trubičky) odevzdají studenti kdykoliv během kurzu.

Entry requirements - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2007)

1. Splnění formálních náležitostí nutných k provádění prací v chemické laboratoři (bezpečnost práce v laboratoři - vstupní test a vstupní test ze základních chemických výpočtů).

2. Před každou následují prací (nikoliv první) musí student odevzdat protokol z práce předchozí (nejlépe zpracovaný na počítači, ale naní podmínkou).

3. Studenti musejí být na úlohy předem připraveni. Pokud vyučující zjistí u studenta hrubou neznalost nebo nepřipravenost na prováděnou úlohu, může ho z laboratoře vykázat a student si musí příslušnou úlohu nahradit v jiném termínu.

4. Student musí být vybaven pro stup do laboratoře bavlněným pracovním pláštěm a vhodnou obuví. Rovněž si donese hadr a nůžky, pracovní sešit (laboratorní deník - formát A4), psací potřeby a lihový fix na sklo.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html