SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human anatomy and morphology - OB2302003
Title: Anatomie a morfologie člověka
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Classification: Biology > Biology, Anthropology, Cell Physiology and BioChemistry, Developmental Biology, Didactics of Biology, Ecology, Entomology, Ecology and Environmentalism, Ecology and Ethology, External Subjects, General Subjects, Geobotany, Genetics, Human and Animal Physiology, Hydrobiology, Immunology, Microbiology, Molecular biology, Neurobiology, Non-Vascular Plant Botany, Non-Vertebrates Zoology, Plant Anatomy and Physiology, Parasitology, Plant molecular Biology, Theoretical Biology, Vertebratology, Virology, Vascular Plant Botany
Interchangeability : O02302003
Is pre-requisite for: OB2302023, OB2302006
Is interchangeable with: OKB2302003, OPBB2B102A
Annotation -
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)
The aim of the course is to transfer teoretical and and practical knowledge on human anatomy, morphology and somatology. It presents basic oveview of basic organ systems and their morphological and functional relations. The coarse should result in getting good knowledge on skeleton and locomotor system, functin of the organs, namely locomotor apparatus, heart and nervous system. The basic insight into the function of nervous system, sensoric organs and general funcion of human body should result from the lectures of the coarse.
Aim of the course - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Cílem kurzu je teoretické i praktické zvládnutí základních poznatků z anatomie, morfologie a somatologie člověka.

Literature - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2016)

ČIHÁK, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Grada, Praha (event. první vydání SPN, Praha 1989). 2002

DYLEVSKÝ,I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc, Epava l995.

DYLEVSKÝ I., DRUGA, R, MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Grada 2000

FLEISCHMANN, J., LINC, R. Anatomie člověka I, II, SPN, Praha 1964.

HAJNIŠOVÁ, M. Biologie a zdravotnická prevence. Praha, SPN 1990.

KISS F., SZENTÁGOTHAI J. Atlas anatómie človeka, Vydavatelstvo Osveta Martin 1975 (nebo jiný anatomický atlas, např. Sinělnikov)

KLEMENTA,J. a kol.: Somatologie a antropologie. Praha, SPN l981.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha, SPN, 1994 (a další přepracovaná vydání).

NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M. (2009). Přehled anatomie (Druhé, doplněné a přepracované vydání). Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 978-80-246-1717-6

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult, skriptum, Praha, HaH, 1993.

TROJAN, S. Biologie člověka v obrazech. Praha, Avicenum l983.


Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka

Syllabus - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

1. Úvod - lidské tělo jako funkční systém, tkáně a orgány, funkční celky a systémy, regulace činnosti těla. Základní členění lidského těla a anatomické názvosloví, základní roviny a anatomické oblasti, základní funkční celky. Soustava kosterní - tvar kostí, povrch kostí, vnitřní stavba kostí, růst a vývoj kostí, spojení kostí. Základní stavba lidského skeletu a pohlavní rozdíly na kostře - kostra trupu a kostra končetin.

Cvičení: ? Orientace a základní pojmy

Základní stavba lidského skeletu

2. Kostra hlavy - neurokranium, splanchnokranium, dutiny lebeční, báze lební, tvarové zvláštnosti, růst a vývoj lebky, pohlavní rozdíly na lebce.

Cvičení: ? Orientace a základní pojmy

Základní stavba lidského skeletu

3. Kostra trupu a končetin - páteř, žebra, pletence horní a dolní končetiny, kostra horní a dolní končetiny Klouby a vazy lidského těla - hlavní klouby lidského těla, jejich stavba a patologie, význam vazů a funkce pohybově oporného aparátu

Cvičení: ? Funkční stavba kostry, růst, antropometrické body

Stavba lebky

4. Soustava svalová - stavba kosterního svalu, cévní zásobení svalu, fyzikální vlastnosti svalů; svalstvo lebky a trupu.

Cvičení: ? Funkční stavba kostry, růst, antropometrické body

Stavba lebky

5. Svalstvo končetin a pohyby lidského těla - svalstvo horní a dolní končetiny, pohybové funkce a jejich patologie

Cvičení: ? Pohybově opěrný aparát - film

Postkraniální skelet a základní úpony svalové

6. Stavba srdce a krevní oběh - velký a malý krevní oběh, srdce a jeho funkce, srdeční vady, zevní projevy srdeční činnosti, základní cévy lidského těla, krevní tlak, krevní oběh plodu.

Cvičení: ? Pohybově opěrný aparát - film

Postkraniální skelet a základní úpony svalové

7. Soustava dýchací - vývoj dýchacího ústrojí, anatomická stavba, řízení dýchacích pohybů. Soustava trávicí - anatomická stavba, řízení činnosti, metabolismus a enzymy, vitamíny.

Cvičení: ? Oběhová soustava ? film ? srdeční revoluce

Dýchání a funkce krve ? praktické cvičení

8. Soustava močopohlavní - stavba a funkce vylučovací ústrojí, stavba a funkce pohlavních orgánů.

Cvičení: ? Oběhová soustava ? film ? srdeční revoluce

Dýchání a funkce krve ? praktické cvičení

9. Tělní tekutiny - vnitřní prostředí organismu - homeostáza, krev,složení a funkce, krvinky a jejich funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunita a obranné schopnosti organismu, lymfa, tkáňový mok. Kůže - stavba a funkce, termoregulační a ochranná funkce, kožní deriváty a pohlavní znaky.

Cvičení: ? Lidský mozek a jeho základní stavba? film

Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich funkce, základní stavba mozku - orientace

10. Humorální a nervová regulace. Žlázy s vnitřní sekrecí, základní skupiny hormonů a jejich funkce, hormony a metabolismus, stresové reakce, termoregulace a její význam. Soustava nervová - stavba nervové soustavy a její funkce, základní anatomické uspořádání, význam a funkce CNS a periferních nervů, nervové dráhy.

Cvičení: ? Lidský mozek a jeho základní stavba? film

Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich funkce, základní stavba mozku - orientace

11. Mozkový kmen, mozeček, mezimozek a střední mozek - řízení hormonální činnosti, hlavové nervy

Zápočet ? latinská terminologie

Poznávání kostí

12. Přední mozek - bazální ganglia, kůra mozková a limbický systém, periferní nervy a propriocepce, vědomí a podvědomí, spánek, biorytmy

Cvičení: ? Lidský mozek ? film, funkce jednotlivých částí

Smyslové orgány, jejich funkce a poruchy

13. Smyslové orgány - činnost, rozdělení, vývoj, zrak, sluch a ústrojí rovnováhy, čich, chuť a hmat, vnímání nespecifických podnětů, podstata vnímání a analýzy smyslových vjemů.

Cvičení: ? Lidský mozek ? film, funkce jednotlivých částí

Smyslové orgány, jejich funkce a poruchy

Course completion requirements - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2014)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu (dostatečná účast na cvičení - určuje vyučující cvičení - a přezkoušení), které je bezpodmínečné pro připuštění k ústní zkoušce. Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají tři samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html