SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human anatomy and morphology - OPBB2B102A
Title: Anatomie a morfologie člověka
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / 0 (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : OB2302003, OKBB2B102A
Is incompatible with: OPBY2P122B, OPBY2P124B, OPBY2P125B
Is pre-requisite for: OPBB2B118A, OPBB2B104A
Is interchangeable with: OKBB2B102A
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (08.10.2017)
The aim of the course is both theoretical and practical mastery of the basic knowledge of the anatomy, morphology and somatology of man. It is an basic organ systems and their morphological and functional relationships. The aimof the course is a good understanding of the skeleton and locomotor system, knowledge of the nervous system and morphological aspects of control and orientation in the human body. Great attention is paid to the central nervous system, its construction and the relationship of structure and function of the brain, sensory and authorities, including how the brain processes sensory information. Other organ systems are discussed, with emphasis on their most important parts such as the heart and its activities. In the framework of the exercise the student's acquired practical knowledge orientation in the human body, skeleton man and a working knowledge of basic functions and relationships of organ systems, with an emphasis on the function of the nervous system.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cílem kurzu je teoretické i praktické zvládnutí základních poznatků z anatomie, morfologie a somatologie člověka. 

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.12.2020)

Anatomie a morfologie člověka - online výuka - budou tři základní přednášky, Úvod, Regulace a nervový systém, Mozek a smysly, v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites, Hangouts, Classroom). MsTeams –  Tým Anatomie a morfologie člověka základní informace přednášky a další, dále pak https://sites.google.com/view/biologielovka1/home literatura a také presentace, také https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka. Anatomie a morfologie člověka – v distančním kurzu bude zadáno 5 úkolů s využitím přednášek a učebních textů a anatomických programů např. 3D Organon Anatomy – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat podle možností buď v MsTeams nebo výjimečně po dohodě i mailem (termín odevzdání je daný termínem v MsTeams): Pohybově opěrný aparát a jeho funkce –.- Přednášky, učebnice, software; Systémy zabezpečující metabolismus 1 – dýchání a trávení – Přednášky, učebnice, software; Systémy zabezpečující metabolismus 1 –homeostáze a vylučování – Přednášky, učebnice, software; Oběhový systém a vegetativní systém - jeho funkce včetně regulačních a homeostatických funkcí – Přednášky, učebnice, software; Smyslové orgány a nervový systém, stavba hlavy jako sídla smyslových orgánů– Přednášky, učebnice, software.

Tým Anatomie a morfologie nový tým

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2f4f5c7645a4bdf95761a26e861e002%40thread.tacv2/conversations?groupId=5efa398d-881e-4590-b268-02331aadc5db&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Cvičení bude probíhat na MS Teams.

Odkaz na třídu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7783702671aa4cbc835d9ac48a0d68ef%40thread.tacv2/conversations?groupId=ce004605-26c4-4118-919e-1704ef62df67&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Studentům budou postupně zadávány úkoly (pracovní listy) a nahrávány demonstrační videa (se zaměřením na kosterní a svalovou soustavu). Studenti zadané pracovní listy vypracují (vlastní rukou, neuznány budou listy nakopírované nebo vyplněné na počítači) a na konci semestru odevzdají všechny naráz (tzv. portfolio) k zápočtu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2019)

DYLEVSKÝ,I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc, Epava l995.

DYLEVSKÝ I., DRUGA, R, MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Grada 2000

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha, SPN, 1994 (a další přepracovaná vydání).

NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M. (2009). Přehled anatomie (Druhé, doplněné a přepracované vydání). Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 978-80-246-1717-6

ČIHÁK, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Grada, Praha (event. první vydání SPN, Praha 1989). 2002

FLEISCHMANN, J., LINC, R. Anatomie člověka I, II, SPN, Praha 1964.

HAJNIŠOVÁ, M. Biologie a zdravotnická prevence. Praha, SPN 1990.

KISS F., SZENTÁGOTHAI J. Atlas anatómie človeka, Vydavatelstvo Osveta Martin 1975 (nebo jiný anatomický atlas, např. Sinělnikov)

KLEMENTA,J. a kol.: Somatologie a antropologie. Praha, SPN l981.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult, skriptum, Praha, HaH, 1993.

TROJAN, S. Biologie člověka v obrazech. Praha, Avicenum l983.

Strudijní opory

 

https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka

http://fblt.cz/skripta/

 
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu (dostatečná účast na cvičení - určuje vyučující cvičení - a přezkoušení), které je bezpodmínečné pro připuštění k ústní zkoušce. Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají tři samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

1. Úvod - lidské tělo jako funkční systém, tkáně a orgány, funkční celky a systémy, regulace činnosti těla. Základní členění lidského těla a anatomické názvosloví, základní roviny a anatomické oblasti, základní funkční celky. Soustava kosterní - tvar kostí, povrch kostí, vnitřní stavba kostí, růst a vývoj kostí, spojení kostí. Základní stavba lidského skeletu a pohlavní rozdíly na kostře - kostra trupu a kostra končetin.

2. Kostra hlavy - neurokranium, splanchnokranium, dutiny lebeční, báze lební, tvarové zvláštnosti, růst a vývoj lebky, pohlavní rozdíly na lebce.

3. Kostra trupu a končetin - páteř, žebra, pletence horní a dolní končetiny, kostra horní a dolní končetiny Klouby a vazy lidského těla - hlavní klouby lidského těla, jejich stavba a patologie, význam vazů a funkce pohybově oporného aparátu

4. Soustava svalová - stavba kosterního svalu, cévní zásobení svalu, fyzikální vlastnosti svalů; svalstvo lebky a trupu.

5. Svalstvo končetin a pohyby lidského těla - svalstvo horní a dolní končetiny, pohybové funkce a jejich patologie

6. Stavba srdce a krevní oběh - velký a malý krevní oběh, srdce a jeho funkce, srdeční vady, zevní projevy srdeční činnosti, základní cévy lidského těla, krevní tlak, krevní oběh plodu.

7. Soustava dýchací - vývoj dýchacího ústrojí, anatomická stavba, řízení dýchacích pohybů. Soustava trávicí - anatomická stavba, řízení činnosti, metabolismus a enzymy, vitamíny.

8. Soustava močopohlavní - stavba a funkce vylučovací ústrojí, stavba a funkce pohlavních orgánů.

9. Tělní tekutiny - vnitřní prostředí organismu - homeostáza, krev,složení a funkce, krvinky a jejich funkce, srážení krve, krevní skupiny, imunita a obranné schopnosti organismu, lymfa, tkáňový mok. Kůže - stavba a funkce, termoregulační a ochranná funkce, kožní deriváty a pohlavní znaky.

10. Humorální a nervová regulace. Žlázy s vnitřní sekrecí, základní skupiny hormonů a jejich funkce, hormony a metabolismus, stresové reakce, termoregulace a její význam. Soustava nervová - stavba nervové soustavy a její funkce, základní anatomické uspořádání, význam a funkce CNS a periferních nervů, nervové dráhy.

11. Mozkový kmen, mozeček, mezimozek a střední mozek - řízení hormonální činnosti, hlavové nervy

12. Přední mozek - bazální ganglia, kůra mozková a limbický systém, periferní nervy a propriocepce, vědomí a podvědomí, spánek, biorytmy

13. Smyslové orgány - činnost, rozdělení, vývoj, zrak, sluch a ústrojí rovnováhy, čich, chuť a hmat, vnímání nespecifických podnětů, podstata vnímání a analýzy smyslových vjemů.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu (dostatečná účast na cvičení - určuje vyučující cvičení - a přezkoušení), které je bezpodmínečné pro připuštění k ústní zkoušce. Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají tři samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html