SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantum Theory I - NOFY076
Title: Kvantová teorie I
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Incompatibility : NJSF094, NOFY042, NOFY075, NTMF066
Interchangeability : NJSF094, NOFY075, NTMF066
Is incompatible with: NOFY075, NOFY042, NTMF066, NJSF094
Is interchangeable with: NOFY075, NJSF094, NTMF066
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (15.01.2018)
Základní formalismus kvantové teorie a jeho použití v jednoduchých systémech. Přednáška je určena primárně pro studenty, kteří budou ve studiu kvantové teorie a jejích aplikací dále pokračovat. Navazující přednáška: Kvantová teorie II.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (17.04.2023)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)

P. Cejnar: A Condensed Course of Quantum Mechanics, Karolinum Press, Praha, 2013

J.J. Sakurai, J.J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wesley, San Francisco, 2011

L.E. Ballentine: Quantum Mechanics. A Modern Development, World Scientific, Singapore, 1998

C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe: Quantum Mechanics, Wiley, 2006

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha, 1983, 2004

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (17.04.2023)

Podmínkou k účasti u zkoušky je splnění zápočtu. Zápočet je možno splnit odevzdáváním domácích úkolů a vypracováním písemky. Při získání dostatečného počtu bodů z písemky již není potřeba u ústní zkoušky řešit úlohy testující pochopení vyučované látky a zkouší se porozmění teorii.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (15.01.2018)
1. Reprezentace stavů a fyzikálních veličin
Hilbertův prostor kvantových stavů, Diracova notace. Součty a součiny prostorů, stupně volnosti, provázané stavy. Pozorovatelné coby samosdružené operátory, spojité a diskrétní spektrum.

2. Jednoduché systémy
Částice ve skalárním potenciálu, vázané stavy. Orbitální moment hybnosti, spin. Částice se spinem v elektromagnetickém poli, Pauliho rovnice. Hilbertův prostor pro systémy nerozlišitelných částic, fermiony a bosony.

3. Systémy kompatibilních a nekompatibilních pozorovatelných
Úplné systémy komutujících operátorů, reprezentace. Souřadnicová, impulsová a diskrétní reprezentace. Komutační relace, analogie s Poissonovými závorkami, relace neurčitosti. Algebraické vlastnosti operátorů momentu hybnosti, skládání momentu hybnosti.

4. Reprezentace fyzikálních transformací
Transformace coby unitární operátory, spojité grupy transformací. Základní symetrie v kvantové mechanice a jejich generátory: prostorové a časové translace, rotace a transformace spinorů. Inverze prostoru a času.

5. Kvantová dynamika
Evoluční operátor a časová Schrödingerova rovnice. Relace neurčitosti energie-čas. Evoluce pro Hamiltoniány závisejícími na čase, Dysonova řada. Schrödingerův, Heisenbergův a Diracův obraz časového vývoje. Greenův operátor, propagátor. Kvantové měření.

6. Smíšené stavy
Statistický soubor a matice hustoty. Otevřené systémy. Evoluce matice hustoty pro uzavřené a otevřené systémy, dekoherence.

7. Přibližné metody výpočtu vázaných stavů
Variační metoda. Stacionární poruchová metoda pro nedegenerované a degenerované spektrum, jednoduché aplikace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html