SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Quantum Theory I - NOFY075
Title: Kvantová teorie I
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
Incompatibility : NBCM110, NOFY042, NOFY076
Interchangeability : NBCM110, NOFY076
Is incompatible with: NOFY076, NBCM110, NOFY042
Is interchangeable with: NOFY076, NBCM110
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (15.01.2018)
Přednáška z kvantové teorie navazující na NOFY027 Úvod do kvantové mechaniky. Přednáška je určena pro posluchače 3. ročníku bakalářského studijního programu Fyzika, především pro studenty experimentálních oborů.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (28.09.2021)

Udělení zápočtu je nutným předpokladem pro přihlášení ke zkoušce.

Pro získání zápočtu je nutné získat dostatečný počet bodů (specifikovaný na prvním cvičení) z domácích úloh, které jsou zadávány v průběhu semestru, a za aktivní účast na cvičení.

Zkouška má písemnou a ústní část.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (12.01.2018)

J. Klíma, B. Velický, Kvantová mechanika I, II, Karolinum, Praha 2015, 2018

J. Klíma, M. Šimurda, Sbírka problémů z kvantové teorie, Academia, Praha 2006

J. Zamastil, J. Benda, Kvantová mechanika a elektrodynamika, Karolinum, Praha 2016

J. Zamastil, J. Benda, T. Uhlířová, Quantum Mechanics and Electrodynamics, Springer 2017

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (15.01.2018)

1. Formální schéma kvantové teorie

Diracova notace; teorie reprezentací; shrnutí základů QM; čisté a smíšené stavy; matice hustoty

2. Moment hybnosti.

Spin - Sternovy-Gerlachovy experimenty; Larmorova precese; Rabiho oscilace; obecné řešení momentu hybnosti; skládání momentů hybnosti; symetrie atomu vodíku.

3. Přibližné metody - variační a poruchová metoda

Anharmonický oscilátor; spřažené oscilátory; atom vodíku ve statickém elektrickém a magnetickém poli.

4. Struktura atomových spekter

Hrubá, jemná a hyperjemná struktura atomových hladin; započtení relativistických a magnetických efektů - Diracova a Pauliho rovnice.

5. Problém více částic

Antisymetrie vlnové funkce a výměnná interakce; formalismus druhého kvantování; Hartreeho-Fockova aproximace; stavba atomů; Bornova-Oppenheimerova aproximace; molekula vodíku.

6. Základy kvantové elektrodynamiky (nerelativistická teorie)

Hamiltonián soustavy nabitých částic a elektromagnetického (EM) pole; kvantování EM pole; časová poruchová metoda a Fermiho zlaté pravidlo; spontánní emise; výběrová pravidla.

7. Základy teorie rozptylu

Formulace úlohy - Greenova funkce; Lippmannova-Schwingerova rovnice.

Pružný rozptyl - metoda parciálních vln; analýza fází; nízko-energetická limita: srážková délka; efektivní dosah.

Nepružný rozptyl v Bornově aproximaci - fotoefekt; excitace atomu elektronem; rozptyl fotonu na atomu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html