SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy I (CŽV) - NMUM805
Title: Pedagogika I (CŽV)
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: NPED034
Additional information: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/
Guarantor: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NPED024, NPED034
Interchangeability : NPED024, NPED034
Is incompatible with: NPEP401, NPEP901, NPED034
Is interchangeable with: NPED034
Annotation -
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
Basic general questions of education in the teacher work (goals and content of education; forms and methods of instruction; student and his/her learning; teacher pedagogical skills and competence etc.). T The content of the course is especially oriented to learning and instruction in mathematics and physics at secondary schools.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (09.10.2017)

1) Účast ve výuce min. ¾ realizovaných termínů výuky (tj. např. 11 účastí ve výuce ze 14 termínů výuky během semestru). Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV a pro neúčasti studentů prezenčního studia omluvené ze závažných důvodů je možná náhrada účasti ve výuce formou individuálních konzultací, referátů, příprav na výuku, prezentací a hospitačních hodnocení, jak je to podrobně popsáno v dokumentu Individuální podmínky pro získání zápočtu na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/zapocty.php.

2) Četba a čtenářský deník: Student přečte (prostuduje) 4 publikace (viz seznam literatury):

  • Komenského Analytickou didaktiku
  • další tři publikace, které si zvolí po jedné ze tří výběrových okruhů rozšiřující literatury (volbu jiné publikace, která není v seznamu, je třeba předem domluvit s vyučující).

Student na základě této četby písemně zpracuje čtenářský deník, jehož obsahem budou záznamy o každé z přečtených publikací v rozsahu 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer ± 150 znaků, celkem 4 normostrany, 7200 znaků). Záznam o přečtené publikaci, psaný souvislým textem, ne v heslech, bude obsahovat shrnutí jejího obsahu a studentovu osobní kritickou reflexi díla – hodnocení publikace ze zvoleného hlediska, osobní názor, úvahy související s tématem publikace apod. Tato osobní reflexe bude mít rozsah asi 1/3 záznamu o publikaci.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (04.10.2017)
Základní studijní literatura

Studijní podklady na webu http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/

Čábalová, D.: Pedagogika. Grada, Praha 2011

Kalhous , Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2004, 2009

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Paido, Brno 1998

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2007

Švec, V.: Pedagogické znalosti učitele. Aspi, Praha 2005

Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.) Čapek, R.: Moderní didaktika. Grada, Praha 2015

Zormanová, L.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2014

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Např. na http://www.msmt.cz/file/19743 (orientačně)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze, 2007. Též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (kap. 1 – 4, 5.2 nebo 5.3.1 nebo 5.8, orientačně kap. 6 – 10)

Povinná četba
Komenský, J. A.: Didaktika analytická. Různá vydání, např. Státní nakladatelství, Praha 1947

Rozšiřující literatura a výběrová četba

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Portál, Praha 1994

Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Grada, Praha 2009

Efektivní učení ve škole. Portál, Praha 2005

Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F.: Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha 2008

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Gavora, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Paido, Brno 2005

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, 2000

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Havlík, R., Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2011

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Chráska, M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999

Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha 2007

Chráska, M., Kalhous, Z. (red.): Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.�

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. McKinsey, Praha 2010. ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, Praha 2011

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005

Machů, E.: Nadaný žák. Paido, Brno 2010

Maňák, J., Janík, T., Švec, V.: Kurikulum v současné škole. Paido 2009

Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Michalová, Z.: Specifické poruchy učení. Nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2004

Navrátil, S., Mattioli, J.: Školní konflikty: jak jim předcházet? jak je řešit? Paido, Brno 2005

OECD Reviews of Evaluationand Assessment in Education CZECH REPUBLIC. OECD, 2012.

Pelikán Jiří: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum 1998

Podlahová, L.: První kroky učitele. Triton, Praha 2004

Průcha, J.: Učitel. Praha, Portál 2002

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2004

Reitmayerová, E.: Cílená zpětná vazba. Portál 2007

Rogers, V.: Kyberšikana. Portál, Praha 2011

Sak, P., Skalková, J., Mareš, J.: Člověk a vzdělání v informační společnosti. Portál 2007

Sitná, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha 2007

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál, Praha 1999

Šeďová, K., Švaříček, R. a kol.: Komunikace ve školní třídě. Portál, Praha 2012

Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha 2007

Veteška, J., Tureckiová, M.: Kompetence ve vzdělávání. Grada 2008

Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003

Syllabus -
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

1. Student learning

Student´s learning, its foundations, prerequisites and conditions. Extrinsic and intrinsic student motivation. Learning styles of students. Mastery of key competencies. Students with special education needs and the possibility of their integration into mainstream education programmes. Students achievement and school success. Social aspects of education and the ways to foster the social cohesion within the school.

2. Teacher as a social partner

Teacher personality, typology, teaching style, the roles of teacher and their change over the time, teaching profession, teachers´ authority. Social skills of teacher. Teacher trainning and development. Teacher competencies. Mistakes of beginning teachers. Psychological aspects of cooperation with family. Social interaction between teacher and pupils. Planning for Instructions.

3. Goals, Aims and Objectives in Education.

Cognitive and affective objectives in science and mathematics education. Knowledge, skills and competencies. Taxonomies of educational objectives. The use of objectives in a work of teacher and student. The relationship between the objectives and the outcomes of education. Goals, aimes and objectives in the official curricular documents. Mathematics and science literacy (numeracy).

4. Content of education

Culture, science, technology and art. Content and its structure. Curricular transfer, Framework Educational Programmes (FEP), School Educational Programmes (SEP). Curricular documents, Lesson plan, Textbooks, Teacher methodic quides, the use of other relevant educational literature. Standards of education. Initiatives for content modernization: structuralism, exemplar approach, basic (core) content. Cross-curricular planning, integrated science.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html