SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematics 3 - NMMA703
Title in English: Matematika 3
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Classification: Mathematics > Real and Complex Analysis
Pre-requisite : NMMA702
Interchangeability : JEB028
Is pre-requisite for: NMMA704
Annotation -
Last update: G_M (07.05.2014)
Deeper results of mathematical analysis and linear algebra which are applicable in economy are studied.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (07.06.2019)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literature - Czech
Last update: G_M (07.05.2014)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (kapitoly 8-11).

J.Kopáček a kol. Příklady z matematiky nejen pro fyziky, Matfyzpress 2005 (oddíl 5.2, kapitola 7, oddíly 8.1, 8.2 a 9.1)

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (10.05.2018)

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z čtyř až pěti příkladů, na jejichž vypracování bude 120 minut.

Za celou početní písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné početní části je nutno získat alespoň 25 bodů.

Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří získali z písemné části alespoň 25 bodů, budou zkoušeni ústně ze znalosti vět a definic.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje otázku, která bude mít tyto části:

  • klíčový pojem (specifikováno v seznamu definic a vět)
  • definice, definice, znění věty, znění věty
  • znění věty a její důkaz
  • znění věty a její důkaz

Celkem tedy lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal méně než 25 bodů z písemné části nebo získal méně než

25 bodů z ústní části, je výsledná známka F. V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přibližně platí: A: 91 to 100

B: 81 to 90 C: 71 to 80 D: 61 to 70 E: 51 to 60 F: 50 a méně.

Pokud získáte z písemné části 25 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.

Syllabus -
Last update: G_M (07.05.2014)

Taylor polynom of functions of one and several variables, sufficient conditions for local extrema, bilinear forms, difference equations.

Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (09.05.2018)

Konwledge of mathematics contained in courses Mathematics 1 and 2 is recommended.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html