SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geography Didactics II - MZ340P27B
Title: Didaktika geografie II
Czech title: Didaktika geografie II
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Capacity: 50
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Bendl
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Pre-requisite : MZ340P27A
Annotation -
The main goal is to contribute to the students gaining the ability to teach geography at four-year and eight-year general secondary schools. The course is designed so that students have the opportunity to acquire certain selected professional knowledge and skills (see syllabi).
Study of didactics of geography II. follows up on the subject Didactics of Geography I. The study is evaluated by credit (for single-subject study by an examination), it is completed by a state final examination.
Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (16.02.2024)
Literature - Czech

ČAPEK, R. (2018): Moderní didaktika.  Grada, Praha

GINNIS, P. (2017): Efektivní výukové nástroje pro učitele. České vydání, EDULAB, Praha.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. (2002): Školní didaktika. Portál, Praha.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. (2008): Školní hodnocení žáků a studentů. Portál, Praha.

KÜHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 74 s.

LAMBERT, D., BALDERSTONE, D. (2010): Learning to teach geography in the secondary school. Routledge, London and New York.

LEAT, D. (1998) Thinking through geography. Cambridge: Chris Kington Publishing.

MANDÍKOVÁ, D., HOUFKOVÁ, J. a kol. (2013): Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti http://www.csicr.cz/getattachment/475d4a0d-856b-432d-ba8d-6f31c990e791

MARADA, M. (2006): Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 2–5.

MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 48 s.

MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 40 s.

PASCH, M. a kol. (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha.

PETTY, G. (2013): Moderní vyučování. Portál, Praha 

PIKE, G., SELBY, D. (1994): Globální výchova. Nakl. Grada, Praha.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004-2008): Čtení v hodinách zeměpisu (1.-7. díl). Geografické rozhledy, 13-18. roč.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Model maturitní zkoušky z pohledu geografů (1. díl). Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 19–20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Ilustrační maturitní test ze zeměpisu: značka nejvyšší kvality? Geografické rozhledy, 20, č. 2, s. 18–20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. (2014): Učební úlohy ve výuce geografie. Praha, Nakladatelství P3K, 96 s.

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha.

WILIAM, D., LEAHYOVÁ, S. (2015): Zavádění formativního hodnocení. Learning Sciences International/ EDULAB, Praha.

Dokumenty

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání, VUP Praha

Deklarace (charty) Komise geografického vzdělávání Mezinárodní geografické unie (IGU CGE), viz https://www.igu-cge.org/charters/

Učebnice zeměpisu včetně pracovních sešitů vydané v Nakladatelství ČGS, Fraus, Moby Dick

Časopisy

Geografické rozhledy: relevantní články k výuce školní geografie, viz https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv;

Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (16.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky k zápočtu:

Účast na tříhodinových seminářích (75 %), odevzdání písemných prací podle zadání, většina do Moodle.

Odkaz na kurz v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=709 (kurz MZ340P27B Didaktika geografie II)

Zápis sebe sama do kurzu – heslo: „geografickevzdelavani

 
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce (viz web KSGRR)

 

Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (16.02.2024)
Syllabus -

The aims of the subject

The main aim of the didactics of geography is to contribute to students' capability to teach geography at both four-year and eight-year secondary schools. We perceive geography teaching as a form of bringing up (including education) and teacher's activity as a creating of conditions for constructive educational activity of a pupil. Didactical themes (and resulting tasks) are therefore presented and practised in a broader geographic-didactic-pedagogic-psychological context.

The intent of the didactics of geography is to contribute to that that student:

- can perceive the world in its integrity which provides a base necessary for knowledge integration, well thought out selection of main educational trends, themes, methods, and forms of education, ways of evaluating, etc.

- can outline geography education in a broader context (National strategy of education, geography as a scientific discipline, pedagogical documents, conditions and needs of school, needs of particular pupils).

- can transform scientific knowledge into school practice (in accordance with given objectives select curriculum, methods and forms of education, ways of evaluation).

- can motivate students to learn generally, can arouse deeper interest in geography and geographical themes, can enrich interest activities of students.

- knows possible alternative approaches to the education of geography and could use those ones that are adequate to particular setting.

- knows various methods of geography teaching and their dependences and could be able to use them in a particular situation.

- would be able of self-reflexion, consciousness of own activity and the way of consideration.

- can evaluate students' performance, the process of teaching/learning and own activity according to the criteria set in advance. Knows "qualities" of different evaluating methods and their usage and is able to justify their usage on the base of arguments.

- can understand the problems of basic school and the particularity of geography teaching at secondary school. 

- should want and can take active part in professional discussions concerning the problems of school including geography teaching and preparation of school documents, etc.

- should want and be able to decide freely and responsibly (in the role of a teacher) in the frame of autonomous school.

 

Thematic focus of seminars

Lectures and seminars are aimed at the practical application of subject didactic approaches and principles in the teaching of geography across physical-geographical, socio-geographical and regional geographic topics: Geographical issues as a tool supporting and evaluating the geographical thinking of students; Different types of geographical tests: their creation and evaluation; Geographic Thinking Strategies; Methods and techniques supporting professional reading and development of key competencies; Photography and video as a means of promoting thinking; Geography and digital literacy; Targeted development of pupils' attitudes in teaching geography; Practicing the interpretation and explanation of physical geographical phenomena and processes; Criteria evaluation of geography textbooks; Fieldwork - a summary of concepts and different approaches; Rethinking the personal concept of teaching geography.

Last update: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (16.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html