SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Environment of the Czech Republic - MZ330P71
Title: Životní prostředí České republiky
Czech title: Životní prostředí České republiky
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ330P16
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P16
Is incompatible with: MZ330P16
Annotation -
Last update: KLIMENT (22.03.2006)
Environment of the Czech Republic/history and development/water quality development and resources of water pollution/air quality and air pollution/changes in the environment by mining of mineral resources/forestry and forest damage/waste economy and management and production of waste/changes of landscape/protection of nature and landscape/damage of the environment and its influence of the health of the human population/environmental legislation/specific problems of environment of the regions of the Czech Republic.


Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (01.04.2014)

Moldan B. 2009. Podmaněná planeta. Karolinum.

Braniš, M., Hůnová, I. (eds.) 2009. Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum.

Statistické ročenky životního prostředí České republiky. CENIA, Praha. Různá ISBN.
Zprávy o stavu životního prostředí MŽP. MŽP ČR, Praha. Různá ISBN.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (01.04.2014)

Sylabus:
1) Fyzickogeografické poměry ČR jako predispozice pro kvalitu ŽP
2-3) Specifika vývoje ŽP a krajiny, lidských kultur a jejich projevů na území ČR v historickém kontextu (neolit-počátek novověku)
4) Ovzduší (základní problémy, regionální specifika)
5) Voda (základní problémy, regionální specifika)
6) Půda (zemědělské, lesní půdy, trendy v zastoupení živin, kontaminace atd.)
7) Kyselé znečištění a jeho efekt na ŽP
8) Těžba nerostných surovin, odpady, energetika
9) Zemědělství
10) Lesnictví (zdravotní stav/vitalita lesních dřevin, legislativa)
11) Krajina, Ochrana přírody
12) Spotřeba, indikátory trvalé udržitelnosti, legislativa

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html