SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Environmental Geography of The Czech Republic - MZ330P16
Title: Environmentální geografie ČR
Czech title: Environmentální geografie ČR
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P71
Is incompatible with: MZ330P71
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.12.2019)
The lectures are provided in Czech. Course focuses on overview of main environmental issues and their geographical distribution in Czechia.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.02.2022)

Moldan B. 2009. Podmaněná planeta. Karolinum.

Braniš, M., Hůnová, I. (eds.) 2009. Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum.

Statistické ročenky životního prostředí České republiky. CENIA, Praha. Různá ISBN.
Zprávy o stavu životního prostředí MŽP. MŽP ČR, Praha. Různá ISBN.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.12.2019)

Zkouška probíhá ústní formou, položeny jsou dvě hlavní otázky týkající se odpřednášených témat a témat z doporučené literatury, povinného čtení. Cvičení je založeno na přípravě prezentací a aktivní diskusi k nim. Zápočet je udělen za docházku (tolerována 1 neomluvená neúčast) a za vystoupení s prezentací na zadané téma.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.02.2022)

Přednáška:

1) Fyzickogeografické poměry ČR jako predispozice pro kvalitu ŽP
2-3) Specifika vývoje ŽP a krajiny, lidských kultur a jejich projevů na území ČR v historickém kontextu (neolit-počátek novověku)
4) Ovzduší (základní problémy, regionální specifika - prach, NH3,NO2, O3, atmosférická depozice kyselých látek)
5) Voda (základní problémy, regionální specifika, čištění odpadních vod)
6) Půda (zemědělské, lesní půdy, trendy v zastoupení živin, kontaminace atd.)
7) Kyselé znečištění a jeho efekt na ŽP
8) Těžba nerostných surovin a její dopad na ŽP

9) Nakládání s odpady - trendy, způsoby likvidace
10) Zemědělství
11) Lesnictví (zdravotní stav/vitalita lesních dřevin, legislativa)
12) Krajina (biodiverzita, retence), Ochrana přírody 
13) Spotřeba, indikátory trvalé udržitelnosti, legislativa

Cvičení (diskusní témata, referáty):

Data o životním prostředí;
Znečištění vody a sedimentů v důsledky těžby uranu;
Trendy koncentrace hlavních znečišťujících látek ve Vltavě 1960-2015;
Acidifikace šumavských jezer;
Trend acidity horských půd po r. 1990;
Reálná vodní eroze půdy v ČR – regionální přehled, trendy, kvantifikace;
Příklady koluviace v ČR;
Problémy ochrany přírody na rybnících Masojídková;
Historie těžby uhlí v ČR (kde, od kdy, jak, kolik);
Aktuální agroenvironmentální a agroklimatická opatření;
Emise/propady skleníkových plynů v zemědělství;
Důsledky klimatické změny na lesní hospodářství ČR - aktuální a potenciální problémy, adaptační opatření;
Největší disturbance smrkových porostů ve střední Evropě (historický přehled);
Jak a od kdy jsou naše okrajová horstva ovlivňována člověkem?;
Původ stepních společenstev na území ČR.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html