SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Petrology of Metamorphic Rocks - MG440P10
Title: Petrologie metamorfovaných hornin
Czech title: Petrologie metamorfovaných hornin
Guaranteed by: Institute of Petrology and Structural Geology (31-440)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Teacher(s): prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D.
Pre-requisite : {Alespoň jeden z předmětů MG440P04, MG440P02, MG440P51, MG440P74}
Co-requisite : MG440C08
Annotation -
Factors and conditions of metamorphism. Metamorphic facies and metamorphic grade. Phase analysis of mineral assemblages, Schreinemarkers method of analysis of mineral assemblages, exchange vectors, introduction in modelling of PT grids and PT evolution using thermodynamic data. Thermobarometry of mineral assemmblages, P-T, P-X and T-X diagrams. Case studies of metamorphic terrains.
Last update: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (29.04.2002)
Literature - Czech

Konopásek J. et al. (1998): Metamorfní petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Yardley, B. W. D. (1989): An introduction to metamorphic petrology, Longman earth science series.

Last update: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet se uděluje po vypracování 6 protokolů. Protokoly jsou zadávány během semestru a každý má stanovený termín odevzdání (2 týdny).

Zkouška probíhá písemnou formou (60 minut) a obsahuje krátké teoretické otázky nebo definice.

Last update: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (06.01.2012)
Syllabus - Czech

1) Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky, 2) Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida), 3) Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. 4) Metamorfóza a deformace, 5) Nástin koncepce izográd a metamorfních facií, 6) klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická) 7) druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. 9) Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny). 10) Chemické a mineralogické složení metamorfovaných hornin a tvorba fázových diagramů, 11) Petrogenetické mřížky a základy termobarometrie, 12) Metamorfóza a geotektonické prostředí, 13) Odhad P-T-t drah v metamorfovaných horninách

V rámci praktických cvičení bude věnována pozornost poznávání hornin podle litotypů a stupně metamorfózy. Při pochopení vlivu chemického složení při metamorfóze budou řešené příklady na tvorbu fázových diagramů a odhadování P-T podmínek na základe petrogenetických mřížek

Last update: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html