SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Physical Geology - MG421P47 (Úvod do geologie pro biology)
Title: Úvod do geologie
Czech title: Úvod do geologie
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 70
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: nahrazuje MG421P31
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tatiana Tkáčiková
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Incompatibility : MG421P00, MG421P31
In complex pre-requisite: MG421T04
Annotation - Czech
Přednáška Základy geologie je určena pro posluchače biologických oborů a měla by je přístupnou formou seznámit se stavbou a složením Země a s geologickými procesy, které probíhají v zemském nitru a na zemském povrchu. V rámci přednášky budou akcentovány základní principy deskové tektoniky, problematika geologického času a vývoje planety Země v geologické minulosti. Přednáška je doplněna praktickou částí, kde se studenti seznámí s hlavními horninotvornými minerály a nejběžnějšími typy magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a naučí se pracovat s geologickými mapami.
Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (23.08.2022)
Literature - Czech

Elektronické materiály

K dispozici v systému Moodle 3 (prezentace k přenáškám, cvičením a protokoly)

Čtení

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 pp.
Plummer Ch., McGeary D., Carlson, D. (2005): Physical Geology. Tenth Edition. McGraw-Hill Science, 580 pp.
Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. W.H. Freeman and Co., 682 pp.

Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (23.08.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet

Aktivní účast na cvičeních, pečlivě vyplněné a odevzdané protokoly.

Zkouška

Písemný test, syntéza znalostí za celý semestr (přednášky + cvičení)

Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (23.08.2022)
Syllabus - Czech

Přednáška

Část 1: Geologické procesy uvnitř Země

1. Vnitřní stavba planety Země
1.1. Úvod do studia věd o Zemi
1.2. Vznik a složení Země a její postavení v rámci sluneční soustavy
1.3. Vnitřní stavba a složení Země, seismické vlny a seismický model Země
1.4. Litosféra, oceánská a kontinentální kůra

2. Jak funguje Země: globální desková tektonika I
2.1. Pohyb litosférických desek
2.2. Kinematické typy deskových rozhraní
2.3. Řídící síly pohybu litosférických desek
2.4. Divergentní rozhraní, středooceánské hřbety a kontinentální rifty
2.5. Transformní rozhraní a trojné body

3. Jak funguje Země: globální desková tektonika II
3.1. Konvergentní desková rozhraní: ostrovní oblouky, aktivní kontinentální okraje a kolizní orogenní pásma
3.2. Wilsonův cyklus
3.3. Paleogeografie a rekonstrukce pohybů kontinentů a vývoje oceánů v geologické minulosti

4. Horniny v pohybu: metamorfóza a deformace zemské kůry
4.1. Základní typy deformací geologických těles
4.2. Křehká a duktilní deformace, stavby hornin
4.3. Metamorfóza hornin a její příčiny
4.4. Tektonické prostředí metamorfózy

5. Geologický čas a jeho záznam v horninách, vývoj planety Země v geologické minulosti
5.1. Koncept geologického času
5.2. Základy stratigrafie, relativní stáří geologických těles
5.3. Absolutní stáří hornin, základní geochronologické metody
5.4. Hlavní momenty vývoje Země v geologické minulosti, cyklus superkontinentů

Část 2: Geologické procesy na zemském povrchu

6. Interakce litosféry s atmosférou, hydrosférou a biosférou
6.1. Principy zvětrávání hornin
6.2. Jak ovlivňuje gravitace geologické procesy?
6.3. Geologie na poušti

7. Geologická činnost podzemní vody
7.1. Proudění podzemní vody
7.2. Krasové jevy

8. Ledovcová geologie
8.1. Kontinentální a horské ledovce
8.2. Eroze a krajinné útvary způsobené pohyby ledovců

9. Geologická činnost sladké povrchové vody
9.1. Řeky a říční delty
9.2. Erozní, transportní a akumulační činnost řek
9.3. Jezera

10. Mořská geologie
10.1. Vlnění, příliv a odliv a mořské proudění
10.2. Charakteristika mořského prostředí od pobřeží po hluboké moře
10.3. Procesy a sedimenty v deltách a estuáriích
10.4. Mořská transgrese a regrese
10.5. Hlubokomořské sedimenty

Cvičení

Týden 1 a 2 (sudý/lichý)

Stručný přehled základních fyzikálních a chemických vlastností minerálů; určování hlavních horninotvorných minerálů; Protokol 1

Týden 3 a 4 (sudý/lichý)

Stručný přehled, procesy vzniku a hlavní typy magmatických hornin; určování hlavních typů magmatických hornin; Protokol 2

Týden 5 a 6 (sudý/lichý)

Stručný přehled, procesy vzniku, hlavní typy sedimentárních hornin; určování hlavních typů sedimentárních hornin; Protokol 3

Týden 7 a 8 (sudý/lichý)

Stručný přehled, procesy vzniku, hlavní typy metamorfovaných hornin; určování hlavních typů metamorfovaných hornin; Protokol 4

Týden 9 a 10 (sudý/lichý)

Jak vzniká geologická mapa, ukázky a interpretace geologických map, orientace geologických ploch a přímek v prostoru, měření geologickým kompasem; Protokol 5

Týden 11 a 12 (sudý/lichý)

Vynášení tektonických znamének do geologické mapy, konstrukce jednoduchých geologických řezů; Protokol 6

Last update: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (23.08.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html