SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geologic field trips - MG421T04
Title: Geologické exkurze
Czech title: Geologické exkurze
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [DS]
Capacity: 40
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://www.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/zak/exkurze
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MG421P31, MG421P47}
Incompatibility : MG421T02G, MG421T02U, MG421T04E
Is incompatible with: MG421T24E, MG421T04E
Annotation - Czech
Geologické exkurze jsou koncipovány jako doplněk k předmětu Úvod do geologie pro studenty oboru Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI). Hlavním cílem exkurzí je seznámit studenty přímo v terénu s hlavními typy hornin a některými příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky, osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem a získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu. V rámci exkurzí se studenti detailně seznámí s projevy kadomské a variské orogeneze, které měly klíčový význam v geologické historii Českého masívu.
Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (03.01.2012)
Literature - Czech

Cháb J (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Česká geologická služba, Praha

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500000. Česká geologická služba, Praha

Chlupáč I (1999) Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia, Praha

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. Academia, Praha

Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (05.01.2011)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je za účast

Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (21.12.2016)
Syllabus - Czech

[1] EXKURZE 1

Údolí Berounky z Roztok u Křivoklátu do Skryjí: barrandienské svrchní proterozoikum, střední kambrium skryjsko-týřovické pánve, svrchnokambrické vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma.

[2] EXKURZE 2

Praha Malá Chuchle a Hlubočepy: bazický vulkanimus a karbonátové sedimentární sekvence siluru a spodního devonu barrandienu, flyšové sedimenty srbského souvrství.

[3] EXKURZE 3

Údolí Sázavy ze Žampachu do Pikovic: intruzivního kontakt středočeského plutonického komplexu, jílovské pásmo (proterozoický ostrovní oblouk), nadložní flyšových sedimentů štěchovické skupiny.

Last update: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (03.01.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html