SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Demography - MD360P01D
Title: Úvod do demografie
Czech title: Úvod do demografie
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Level: basic
Is provided by: MD360P70
Guarantor: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Is incompatible with: MD360P70
Is interchangeable with: MD360P93
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: BARTONOV (19.04.2007)
Opening seminar for students of demography. The course aims to give students general information about demography as a
specific scientific discipline and the history of demography, specialized demographic literature, journals and bibliography.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (24.09.2013)

Doporučená literatura:

Mnohojazyčný demografický slovník. Acta demographica XV. Česká demografická společnost. Praha 2005.

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová: Základy demografie. Academia Praha 1986.

K. Kalibová. Úvod do demografie. Nakladatelství Karolinum 1997.

Demografie (nejen) pro demografy; k vydání připravili Květa Kalibová [et al.]. - 3. upravené vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství [2009].

Časopis Demografie.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (24.09.2013)

1. Organizace studia demografie na přírodovědecké fakultě UK.

Předměty bakalářského programu, navazující magisterské studium demografie. Tematické okruhy demografického studia.

2. Demografie jako vědní obor

Postavení demografie v rámci vědeckého bádání. Vymezení předmětu demografie. Populační studia. Vazba rozvoje demografické vědy na populační vývoj.

3. Historie demografie ve světě a v České republice.

Nejstarší data o obyvatelstvu, rozvoj demografie od 17. století, světové demografické školy, česká demografie.

4. Základní a aplikovaný demografický výzkum.

Sběr a základní zpracování demografických dat na území ČR a EU. Výzkumné demografické ústavy. Vědecké společnosti.

5. Základní demografická literatura

Příručky a specializované časopisy, domácí a zahraniční. Bibliografie. Práce s literaturou. Knihovny.

6. Aplikace demografie a aktuální demografické problémy

Demografie regionální a aplikovaná, demografické stárnutí.

7. Prezentace

Pravidla a formy písemných prací předkládaných během studia (struktura, citace), veřejná prezentace.

Požadavky na studenty:

Písemná anotace 3 článků s demografickou tematikou.

Způsoby a kritéria hodnocení.

Předepsaná a aktivní účast na výuce, kvalitní vypracování zadaných úkolů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html