SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Research II. - LPSY91
Title: Sociální výzkum II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0068
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Co-requisite : LPSY90
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
Předmět navazuje na stejně pojmenovaný předmět I., s tím, že se očekává, že studentky a studenti budou ovládat znalosti, které jsou v rámci SV I. předneseny. Celý předmět je zacílený (po krátkém shrnutí podstatných bodů z SV I.) na seznámení s kvantitativním výzkumeme. Studentky a studenti jsou obeznámeni s principem statistického testování nulových hypotéz, s interpretací kvantitativních dat, s výpočtem a interpretací intervalů spolehlivosti, stejně jako s logikou některých statistických testů (chí-kvadrát, t-test, z-test, ANOVA, regresní analýza, PCA aj.). Po studentkách a studentech není vyžadováno, aby testy počítali, aby si pamatovali vzorečky atp. - požaduje se schopnost interpretace výstupů výzkumů. Kurz je temeticky rozdělen do nálsedujících bloků: 1) základní opakování (ZVO, konceptualizace, operacionalizace) 2) kvantitativní výzkumný rámec - základní seznámení 3) validita a reliabilita kvantitativního výzkumu 4) povaha dat kvantitativního výzkumu, úrovně měření 5) deskriptivní statistika 6) normální rozložení / rozdělení a jeho využití pro kvantitativní výzkum 7) inferenční statistika 8) intervaly spolehlivosti 9) testování hypotéz (statistické testování nulových hypotéz, NHST) 10) binomická distribuce 11) dotazník jako nástroj sběru dat
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Aktuální znění Sylabu je možné najít na nástěnce v SIS, je součástí studijní pomůcky.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky se základními způsoby sběru / tvorby a analýzy z kvantitativního úhlu pohledu. Z hlediska obého je cíl zaměřen tak, aby bylo možné analyzovat data s pomocí dostupných zdrojů (u kvantitativní analýzy dat není nutné ovládat programy jako SPSS, či R)

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Bylo upuštěno od podmínky účasti na přednáškách. Nahrazeny byla instruktážními videi, která jsou dostupná na youtube a podklady pro zkoušení si. Zároveň byl přidán jeden úkol navíc, který by normálně probíhal přímo na přednáškách.

_________________________________________________________

Pro ukočení předmětu je potřeba splnit následunjící podmínky:

) 80% docházka (po domluvě možné snížit - z důvodů ISP, či závažných důvodů ostatních)
) průběžná práce v semestru (odevzdání 4 úkolů - viz níže)
) zkouška, která má povahu písmeného testu
s tím, že celkové hodnocení za práci v průběhu semestru a za zkouškový test musí přesáhnout 65 bodů.

Úkoly (odevzdávají se elekotrnicky v googl.forms a to do předem určeného data, písemné odevzdání je možné jen z velmi závažných důvodů):

1) Vyplňte dotazník, který se vyplňuje elektronicky (link na dotazník bude zaslán pouze těm, kteří jsou v kurzu zapsáni) a napište reflexi, ve které se zaměříte na následující otázky:

a) co je asi výsledek, který byc chtěl výzkumním pomocí dotazníku zjistit

b) které položky pro Vás byly nesrozumitelné a proč

c) které položky pro Vás byly pochopitelné a proč

bodové hodnocení: 0 (neodevzdáno, či zjevně zcela špatné odevzdání), 7 až 24 (při odevzdání a alespoň minimálně správnému naplnění zadání až po body za zcela správné naplnění zadání)

2) Na zadaných datech (budou uvedena v zadání úkolu, či v SIS) vypočtěte modus, medián, průměr, q25, q50, q75 a směrodatnou odchylku. Bodové hodnocení: 0, 3 až 5

3) Podle zadání spočítejte a interpretujte CI95 a CI99. Bodové hodnocení: 0, 4 až 6

4) Podle zadání určete, jestli je sledovaný rozdíl možné očekávat i v populaci. Svoje zjištění zdůvodněte a interpretujte. Bodové hodnocení: 0, 6 až 15

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Distanční kontrola bude probíhat pomocí testu, který je zaměřený na praktickou aplikaci znalostí a dovedností, nikoliv na poznatky samotné. Studentkám a studentům přihlášeným na termín zkoušky v SIS bude v uvedeném čase zasláno zadání. Budou mít 75 minut na jeho vypracování a nahrání do Turnitinu do kurzu Sociální výzkum II, kde také dostanou bodovou a písemnou zpětnou vazbu na test

______________________________________________________________________________________

Průběžná práce v semestru a to tak, aby studentky a studenti posbírali za průběžnou práci minimálně 16 bodů (z 50).

Absolvování písemného testu (jehož absolvování je podmíněno zapsáním se na termín zkoušky v SIS!) a to s takovou úspěšností, aby celkové hodnocení za semestru přesáhlo alespoň 65,99 bodů - za test je možné dostat 0 až 50 bodů.

Klasifikace je nastavena následovně:

0 až 65 bodů - neuspěl/a (4)

66 až 75 - dobře (3)

76 až 89 - velmi dobře (2)

90 až 100 - výborně (1)

Otázky do testu jsou součástí Studijního materiálu. V testu bude 10 otázek, které jsou vybrány pouze z otázek, které jsou studentkám a studentům dopředu známé. Hodnocení odpovědí:

0 bodů - špatná odpověď, či odpověď, která je z části špatně a z části správně, přičemž není zřejmé, zda studentka, či student chápou podstatu doptávané oblasti výzkumu

1 až 5 bodů - za odpověď, která je částečně až zcela dobře

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Základní literatura I a II (v SIS dostupná povinná literatura a studiní opora)

POVINNÁ LITERATURA

Babbie, E. 2001. The Practice of Social Research.

Baumová, D., Gojová, A. (Eds.). 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OU v Ostravě, FSS.

Kaňák, J. 2017.studijní opora ke kruzům zaměřeným na metodologické minimum. nepublikováno (e-publikace).

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

další doporučená literatura

Altson, M., Bowels, W. 2003. Research for Social Workers: An introduction to methods. Crows Nest: Allen and Unwin. (v Sylabu dále jako ALTSON)

Ferjenčík, J. 2000. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikce. Praha: Portál.

Vaus de, D. (2004). Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis. London: SAGE.

Bem, D. J. (2003). Writing the Empirical Journal Artice. In Darley, J. M., Zanna, M. P., Roediger III, H. L. (Eds.). The Compleat Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist. Washington: APA.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge.

Goodwin, (2010). Research in Psychology: Methods and Design. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication

Groves, R. M. et al. (2004). Survey Methodology. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication.

Punch, K. F. 2006. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál (dále jako PUNCH)

Sudman, S., Bradburn, N. M., Schwarz, N. (1996).Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Suervey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

webové stránky

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/ (webové stránky prof. Hendla a prof. Blahuše o výzkumu a přípravě výzkumného plánu)

https://www.youtube.com/watch?v=v_8XXLiBNuo (šikovný a krátký tutoriál v Aj, jak vyrobit dotazník v google.docs - velmi vhodné především proto, že pak generuje data rovnou v excelovské podobě a odpadne problém s přepsáním do datové matice; nevýhodné v tom, že je omezen, co se úrovně měření týká)

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
  • přednášky
  • cvičení
  • samostatná práce
Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Absolvování (úspěšné) Metod a technik sociálního výzkumu I. / Sociálního výzkumu I.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html