SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Research I. - LPSY90
Title: Sociální výzkum I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0067
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
K//Is co-requisite for: LPSY91
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)
zacílení: kurz má sloužit k základnímu seznámení se strukturováním výzkumu, s procesem výzkumné práce, se seznámením se s kvalitativním a kvantitativním výzkumným rámcem a jejími základními charakteristikami. Cíle kurzu je naučit studentky a studenty strukturování výzkumného pláno, formulování HVO a DVOs a zvážit, základně, metodologii výzkumu. Způsob tvorby a analýzy dat je předmětem navazujícího kurzu. aktivita na straně studentů/studentek: v průběhu kurzu je vypracovávání výzkumný záměr do podoby formulace hlavních a dílčích výzkumných otázek (případně hypotéz) a předběžného zvážení kontaktování cílové skupiny a potencionálních rizik, včetně etického rozměru práce způsob práce: pracuje se základně v teamech, při nízkém počtu studentů a studentek pak individuálně
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (10.11.2014)

Sylabus kurzu (aktuální verze) je možné najít na nástěnce v SIS, kde je přístupný všem po přihlášení do systému

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Cílem předmětu je, aby si studentky a studenti odensli povědomí o tom, jak se vytváří a strukturuje výzkum v kontextu sociální práce a jak je uchopován kvalitativní výzkum. Studentky a studenti si prakticky zkusí jak formulování základní výzkumné otázky, tak její konceptualizaci. Stejně tak se základně seznámí s kvalitativní metodologií, která má v současné sociální práci, zdá se, primární využití z hlediska výzkumu - v rámci takto zaměřených bloků si studentky a studenti vyzkouší vedení rozhovoru, jeho transkribci a následné kódování.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

K získání zápočtu je nutné splnit následující podmínky:

) 80% docházka (lze na základě stanovení ISP snížit, stejně jako po domluvě ze závažných důvodů)
) odevzdání 4 dílčích úkolů v průběhu semestru. Úkoly se odevzdávají pomocí google.forms a je možné je do stanoveného data nahrát kdykoliv. Úkoly nejsou akceptovány v tištěné podobě.
) napsání zápočtového testu tak, aby součet bodů za úkoly a test činil nejméně 65 bodů ze 100

Zadání úkolů (link na odevzdání přes google.forms bude nahrán do SIS na nástěnku)

1) formulujte Základní výzkumnou otázku tak, aby odpovídala kritériím dobré ZVO (bodové hodnocení 0 (neodevzdáno, či zcela špatně), 1 až 3 (při odevzdání a alespoň minimálním naplnění zadání))

2) Proveďte v souladu s doporučeními, konceptualizaci Vámi formulované ZVO v rámci úkolu 1. Konceptulalizaci je možné realizovat pouze v bodech, ale tak, aby byla srozumitelná. Součástí konceptualizace je také odevzdání odborných zdrojů, se kterými jste pracovala / pracoval. (bodové hodnocení: 0, 9 až 20 bodů - systém přidělování bodů je u každého úkolu stejný - viz tedy úkol 1))

3) Realizujte rozhovor, který bude rozvíjet položenou otázku: Co je podle Vás profesionální sociální práce. Položte v rozhovoru dvě otázky s tím, že každá bude rozvíjet buď odpověď předchozí a nebo odpověď první a musí se vztahovat k obecnému zaměření "zjistit, co je pro komunikačního partnera profesionální sociální práce". Rozhovor přepište. Bodové hodnocení: 0, 5 až 12 bodů

4) Realizujte kódování rozhovoru z úkolu 3) Bodové hodnocení: 0, 5 až 15

celkové hodnocení průběžné práce v semestru: 0 až 50

celkové hodnoncení zápočtového testu: 0 až 50 (sada otázek do testu, z nichž bude vybráno 10, je součástí studijního materiálu - v testu nebude položena otázka, která by nebyla ve studijním materiálu uvedena).

celkové hodnocení kurzu: 0 až 100 bodů, minimum pro záopčet: 65

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

základní literatura I a II (v SIS dostupná povinná literatura a studiní opora)

POVINNÁ LITERATURA

Babbie, E. 2001. The Practice of Social Research.

Baumová, D., Gojová, A. (Eds.). 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OU v Ostravě, FSS.

Kaňák, J. 2017.studijní opora ke kruzům zaměřeným na metodologické minimum. nepublikováno (e-publikace).

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

další doporučená literatura

Altson, M., Bowels, W. 2003. Research for Social Workers: An introduction to methods. Crows Nest: Allen and Unwin. (v Sylabu dále jako ALTSON)

Ferjenčík, J. 2000. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikce. Praha: Portál.

Vaus de, D. (2004). Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis. London: SAGE.

Bem, D. J. (2003). Writing the Empirical Journal Artice. In Darley, J. M., Zanna, M. P., Roediger III, H. L. (Eds.). The Compleat Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist. Washington: APA.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge.

Goodwin, (2010). Research in Psychology: Methods and Design. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication

Groves, R. M. et al. (2004). Survey Methodology. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication.

Punch, K. F. 2006. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál (dále jako PUNCH)

Sudman, S., Bradburn, N. M., Schwarz, N. (1996).Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Suervey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

webové stránky

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/ (webové stránky prof. Hendla a prof. Blahuše o výzkumu a přípravě výzkumného plánu)

https://www.youtube.com/watch?v=v_8XXLiBNuo (šikovný a krátký tutoriál v Aj, jak vyrobit dotazník v google.docs - velmi vhodné především proto, že pak generuje data rovnou v excelovské podobě a odpadne problém s přepsáním do datové matice; nevýhodné v tom, že je omezen, co se úrovně měření týká)

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)
  • přednášky
  • cvičení
  • samostatná práce v průběhu semestru
Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Vstupní požadavky nejsou formulovány. Znalost anglického jazyka, ani znalost matematiky na vyšší úrovni než je úroveň ZŠ není nutná.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html