SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
The Methods of Social Work II - LPSY09
Title: Metody sociální práce II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0098
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Co-requisite : LPSY08
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Cílem předmětu Metody sociální práce II je poskytnout posluchačům základní a teoreticko-odborný přehled o sociální práci se skupinou, rodinou, komunitou a terénní sociální práce. Jednotlivá témata seznamují s terminologií, metody, techniky a přístupy. S přesahem do praktické působnosti se věnují témata Supervize, Probace, Mediace.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Témata výuky:

1. Základní znaky skupiny. Vymezení skupinové sociální práce v systému metod sociální práce.

2. Historie skupinové práce. Druhy skupin. Význam skupiny pro jedince. Svépomocné a podpůrné skupiny, terapeutické skupiny.

3. Vývoj skupiny. Role ve skupině a v týmu. Role pracovníka ve skupině, organizace skupiny, zásady a pravidla práce ve skupině, vedení.

4. Techniky skupinové sociální práce: psychodrama, sociodrama, encounterové skupiny. Techniky skupinové sociální práce II: arteterapie, muzikoterapie, taneční terapie, diskuse, brainstorming, kritické myšlení, simulační hry, projekty.

5. Sociální práce s rodinou. Metody a techniky. Typy rodin. Intervence. Kvalita úrovně rodinného soužití a jeho hodnocení. Sanace rodiny.

6. Historický Vývoj komunitní práce. Komunitní práce. Práce s komunitou. Typy komunit. Komunita v sociální práci

7. Komunitní pracovník - poslání a kompetence komunitního pracovníka, strategie a taktiky, metodika komunitní práce, vytváření finančních zdrojů.

8. Komunitní plánování - účastníci komunitního plánování, cíle, přínos, principy, rovina politická, odborná a uživatelská.

9. Streetwork.

10. Supervize.

11. Probace

12. Mediace

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
  • úspěšné složení písemné části zkoušky - okruhy otázek ze zimního i letního semestru
  • úspěšné složení ústní části zkoušky - okruhy otázek ze zimního i letního semestru
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury

Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Studijní literatura:
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATOUŠEK, O.: Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, 2007.

MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.

MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007.

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing.

ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html