SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
The Methods of Social Work I - LPSY08
Title: Metody sociální práce I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0097
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
K//Is co-requisite for: LPSY09
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Cílem předmětu Metody sociální práce I je poskytnout posluchačům základní přehled o historickém vývoji sociální práce a její legitimitě. Témata seznamují s hodnoty sociální práce, se základními etickými principy a s terminologií. Předmět představuje základní a moderní metody, přístupy a techniky sociální práce z teoretického hlediska tak, aby studenti byli schopni těchto poznatků využívat v přímé praxi.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (08.09.2018)
Témata výuky:

1. Historický úvod do sociální práce a charitativní práce. Vymezení teoretických pojmů. Teoretická východiska. Rozvoj institucionální péče.

2. Metody sociální práce. Moderní formy sociální práce. Metodika. Přístupy v sociální práci.

3. Profesionální role sociálních pracovníků.

4. Sociální práce s jednotlivcem.

5. Diagnostika, její etapy v sociální práci, vyhledávání a podchycení sociální problematiky.

6. Sociální anamnéza, sociální diagnóza.

7. Vedení a fáze rozhovoru, výhody a nevýhody rozhovoru v sociální práci, charakter rozhovoru, průběh rozhovoru, úspěšnost navázání vztahu.

8. Základní a odborné poradenství.

9. Psychogenetický rozbor.

10. Profesní hranice práce s individuálními klienty. Obtížný sociální klient.

11. Syndrom vyhoření

Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Studijní literatura:
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATOUŠEK, O.: Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, 2007.

MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.

MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007.

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing.

ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999.

Adolf Guggenbühl-Craig: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích

Jiří Jankovský: Etika pro pomáhající profese

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html