SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogical Psychology - L0245
Title: Pedagogická psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Mgr. Jan Karela, Ph.D.
Teacher(s): doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Mgr. Jan Karela, Ph.D.
Pre-requisite : L0246
Interchangeability : L0637
Is pre-requisite for: L0323
Is interchangeable with: L0637, LPED03
Annotation - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)
V pedagogické psychologii získávají studenti znalosti týkající se procesu učení, jeho průběhu a facilitačních i inhibujících činitelů, které jej ovlivňují. Porozumění kognitivním, emočním, zdravotním a sociálně-kulturním podmínkám a předpokladům školní úspěšnosti studentům pomohou při analýze příčin školní neúspěšnosti a podmínek zdařilé inkluze. Studenti dále získají základní informace o dalších aspektech učení a výchovy. Na základě informací a s využitím autodiagnostiky budou schopni definovat jednotlivé složky motivace žáků/studentů. Porozumí výhodám a limitům různých variant odměn, trestů a způsobů klasifikace i jejich alternativních a implicitních podob, které lze uplatňovat v pedagogické praxi. Během přednášek studenti průběžně diskutují jednotlivá témata, vzájemně konfrontují a porovnávají své dosavadní zkušenosti ze školního, rodinného a z dalších výchovných a výchovně vzdělávacích prostředí. Studenti se dále seznámí se základními metodami umožňujícími poznávání osobnostních a sociálně pedagogických charakteristik žáků. Předpokladem pro studium pedagogické psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie osobnosti).
Syllabus - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)
Anotace:
(1) Pedagogická psychologie - předmět a jeho vymezení;
(2) Osobnost žáka, studenta - poznávání, metody;
(3) Teorie učení - druhy učení, paměť a učení;
(4) Kognitivní styly;
(5) Školní úspěšnost, předpoklady žáka či studenta, sociokulturní handicap, školní neúspěšnost podmíněná biologickými a sociálními vlivy
(6) Školní inkluze v legislativě
(7) Školní inkluze ve školní praxi
(8) Etnická a náboženská odlišnost ve vztahu ke školní úspěšnosti
(9) Motivace, kognitivní, sociální a výkonové potřeby, motivační strategie, vztah k poznání;
(10) Odměny a tresty a diagnostika školního výkonu
(11) Sociální percepce a kauzální atribuce.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Předpokladem pro studium pedagogické psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie osobnosti).


ZÁPOČET: Vyhotovená empirická seminární práce v rozsahu 5-12 stran.

V empiricky zaměřené seminární práci je cílem zkoumat (1) sociální či pedagogickou situaci 1 žáka či 2 žáků ve vrstevnické skupině (nějakou konkrétní oblast či téma, které sem spadá), nebo (2) postoje skupiny žáků k určitým sociálním či pedagogickým oblastem. Půjde o žáky ve věku 4-19 let. V případě skupinového šetření, tj. při zkoumání postojů skupiny žáků, půjde o skupinu jedinců podobného věku, kteří se znají (školní třída, volnočasový kroužek apod.).

Podmínkou je Váš osobní kontakt se zkoumanými respondenty (tj. osobně provedený sběr dat).

Před vypracováním je nezbytné podrobně si prostudovat Pravidla pro psaní seminárních prací (viz první příloha na Moodle u popisu požadavků k seminární práci na webu: "https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5358").

Práci je možné vypracovat samostatně, nebo ve dvojici se spolužákem.

Návrh seminární práce (1) s definovaným tématem, (2) formulovaným cílem, (3) zvolenou skupinou respondentů a (4) vytvořeným výzkumným nástrojem mi prosím posílejte během podzimu na můj fakultní mail: janosova@htf.cuni.cz). Písemně dostanete zpětnou informaci, že Vámi zvolený cíl a design seminární práce je v pořádku. (Případně je totéž možné konzultovat přímo ve výuce, nebo na konzultačních hodinách ve čtvrtek v 13-15 hod.)

Vyhotovenou práci prosím posílejte mailem p. mgr. Janu Karelovi: Jan.Karela@htf.cuni.cz.

 

ZKOUŠKA: Získání zápočtu za seminární práci je podmínkou pro zapsání se na termín písemné zkoušky. Půjde o test s otevřenými otázkami.


Písemný test předpokládá ovojení poznatků z kurzu "Pedagogická psychologie" v MOODLE na webu: "https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5358".

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Viz Podmínky k zakončení předmětu.

Literature - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Základní povinná literatura:

Studijní texty na MOODLE
- Pro vstup studentů k textům viz: "https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5358"


Další doporučená literatura:
Kusák, P., Dařílek, P.: Pedagogická psychologie - A, B. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000.
Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Praha, Portál, 2013.
Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy, Praha, Karolinum 2005.
Vágnerová, M.: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Karolinum 2008.
Pavelková, I.: Motivace žáků k učení, Praha, PedF UK, 2002.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál. 2014.
Hrabal, V., Hrabal, V.: Diagnostika - pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do pedagogické aplikace statistiky. Praha, Karolinum, 2002.
Průcha, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál, 2009.

Vágnerová, M.: Vývojová neuropsychologie. Praha, Raabe, 2023.

Psychologické a pedagogické slovníky; časopisy: Pedagogika, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Československá psychologie, Speciální pedagogika, dále zahraniční časopisy, např. Journal for School Psychology, Child Development, Studia Psychologica apod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html